Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A comparison of haemogram parameters of patients with thyroid papillary cancer and nodular goiter in Van, Turkey

JOURNAL OF THE PAKISTAN MEDICAL ASSOCIATION, cilt.69, sa.11, ss.1642-1646, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Effect of Insulin Therapy on Ocular Biometric Parameters in Diabetic Patients

JOURNAL OF OCULAR PHARMACOLOGY AND THERAPEUTICS, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Pantoprazole may improve beta cell function and diabetes mellitus

JOURNAL OF ENDOCRINOLOGICAL INVESTIGATION, cilt.37, sa.5, ss.449-454, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Which hemogram parameter is more cautionary in euthyroid patients with gestational diabetes mellitus

Eastern Journal of Medicine, cilt.21, sa.4, ss.162-167, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

AİLESEL HİPERKOLESTEROLEMİ OLGULARININ GENETİK, DEMOGRAFİK VE KLİNİK ÖZELLİKLERİ

39. TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 3 - 07 Mayıs 2017, ss.38

Papiller tiroid karsinomların histopatolojik özellikleri ve agresif davranışı yansıtan parametreler

26. Ulusal Patoloji & 7. Ulusal Sitopatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 2 - 06 Kasım 2016, ss.176