Publications & Works

Articles Published in Other Journals

TEXLINGUISTICS ANALYSIS OF A MURABBA BY FUZÛLÎ

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi , no.9, pp.1425-1441, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

İRAN GÖÇ EDEBİYATININ ÖNDE GELEN TEMSİLCİLERİ ÜZERİNE

Bayburt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dergisi, no.3, pp.19-41, 2019 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

GAZNELİ MAHMÛD’UN SARAY ŞAİRLERİNDEN ASCEDÎ-Yİ MERVEZÎ

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.43, pp.53-68, 2019 (International Refereed University Journal)

Seyyid Eşrefuddîn Huseyin Gîlânî ve Şiirleri Üzerine

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, vol.1, no.1, pp.50-67, 2018 (National Refreed University Journal)

Karanlığa ve Geceye Takıntılı Bir Şair: Furuğ Ferruhzâd

İstanbul Üniversitesi Şarkiyat Mecmuası, no.31, pp.25-58, 2018 (International Refereed University Journal)

Merâgaî’nin ‘Seyahatnâme-yi İbrahim Beg’i Üzerine Bir Değerlendirme

Dil ve Edebiyat Araştırmaları, no.17, pp.57-77, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

FURÛĞ FERRUHZÂD VE SYLVIA PLATH_IN ŞİİRLERİNDE KULLANILAN ESENLİKSİZ KELİMELER ÜZERİNE

Yüzüncü Yıl Ünv. SBED, no.36, pp.55-75, 2017 (International Refereed University Journal)

FURUG FERRUHZÂD’IN “KÂBUS” ÖYKÜSÜ ÜZERİNE METİNDİLBİLİMSEL BİR ÇÖZÜMLEME

ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.56, no.2, pp.160-199, 2016 (International Refereed University Journal) Creative Commons License Sustainable Development

Ebu’l-Kâsım-i Lâhûtî’nin Gözüyle Maksim Gorki

Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi, vol.16, no.42, pp.37-54, 2016 (Other Refereed National Journals)

Ömer Hayyam'ın Sihirli Feneri

Doğu Araştırmaları, vol.16, no.2016/2, pp.125-131, 2016 (National Refreed University Journal)

KACAR DÖNEMİ TERCÜME HAREKETİ

Van YYU Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi, vol.2016, pp.29-43, 2016 (National Refreed University Journal)

THE LITERARY STYLE OF JAMALZADEH AND HIS RESPONSE TO THE IRANIAN YOUNG WRITERS

IJLA, vol.3, no.4, pp.453-470, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Muhammed Takî Bahâr’ın Puşkin’e Övgüsü

IJLA, vol.2, no.4, pp.323-332, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Feridun Bey Münşeâtında Yer Alan Farsça Mektuplar

Doğu Araştırmaları, vol.1, no.11, pp.49-70, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Çağdaş İran Edebiyatında Meliku’ş-Şuara Muhammed Taki Bahar’ın Önemi

Nüsha, vol.1, no.35, pp.93-108, 2012 (Other Refereed National Journals)

Nasıruddin Şah Kaçar’ın Avrupa Seyahatleri ve İran Üzerindeki Sonuçları

Nüsha, vol.1, no.31, pp.173-190, 2010 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İRAN MEŞRUTİYET SONRASI ŞAİRLERİNİN ŞİİRLERİNDE VATAN TEZAHÜRÜ

Ulusal Dil ve Edebiyat Araştırmaları Sempozyumu, Van, Turkey, 20 - 22 October 2021, pp.410-426 Sustainable Development

ŞERH-İ TUHFETÜ’L-AHRÂR’DA ŞEM‘Î’NİN İSTİFADE ETTİĞİ FARSÇA KAYNAKLAR VE FARSÇA BEYİTLER

II. ULUSLARARASI BATTALGAZİ MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Malatya, Turkey, 15 - 17 March 2019, pp.188

Sa‘dî Şîrâzî’nin Bostan ve Gülistan Eserlerinde Güçsüz Bireyin Gözetilmesi

II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, Adana, Turkey, 4 - 05 May 2018, pp.277-291

Patriotism and National Struggle in the poem “Sham’ o Parvaneh (Candle and Butterfly)” of Abu’l Qasim Lahoti

Budapeşte Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Konferansı, Budapeşte, Hungary, 28 - 30 August 2015

İslamiyet Öncesi ve Sonrası Fars Dilinin Gelişim Süreci

Türkiye’de Yabancı Dil Eğitimi Ulusal Kongresi, Ankara, Turkey, 22 - 23 November 2007, pp.640-646

İran’da Ortaya Çıkan Düşünce ve Felsefe Ekolleri

İcanas 38, Ankara, Turkey, 10 - 15 September 2007, pp.209-222

Books & Book Chapters