Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

FUZÛLÎ’NİN BİR MURABBASININ METİNDİLBİLİMSEL AÇIDAN İNCELENMESİ

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi , ss.1425-1441, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İRAN GÖÇ EDEBİYATININ ÖNDE GELEN TEMSİLCİLERİ ÜZERİNE

Bayburt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dergisi, ss.19-41, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

GAZNELİ MAHMÛD’UN SARAY ŞAİRLERİNDEN ASCEDÎ-Yİ MERVEZÎ

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.53-68, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Seyyid Eşrefuddîn Huseyin Gîlânî ve Şiirleri Üzerine

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, cilt.1, ss.50-67, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Karanlığa ve Geceye Takıntılı Bir Şair: Furuğ Ferruhzâd

İstanbul Üniversitesi Şarkiyat Mecmuası, ss.25-58, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Merâgaî’nin ‘Seyahatnâme-yi İbrahim Beg’i Üzerine Bir Değerlendirme

Dil ve Edebiyat Araştırmaları, ss.57-77, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

FURUG FERRUHZÂD’IN “KÂBUS” ÖYKÜSÜ ÜZERİNE METİNDİLBİLİMSEL BİR ÇÖZÜMLEME

ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.56, ss.160-199, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Ebu’l-Kâsım-i Lâhûtî’nin Gözüyle Maksim Gorki

Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi, cilt.16, ss.37-54, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

THE LITERARY STYLE OF JAMALZADEH AND HIS RESPONSE TO THE IRANIAN YOUNG WRITERS

IJLA, cilt.3, ss.453-470, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Muhammed Takî Bahâr’ın Puşkin’e Övgüsü

IJLA, cilt.2, ss.323-332, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Feridun Bey Münşeâtında Yer Alan Farsça Mektuplar

Doğu Araştırmaları, cilt.1, ss.49-70, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çağdaş İran Edebiyatında Meliku’ş-Şuara Muhammed Taki Bahar’ın Önemi

Nüsha, cilt.1, ss.93-108, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Nasıruddin Şah Kaçar’ın Avrupa Seyahatleri ve İran Üzerindeki Sonuçları

Nüsha, cilt.1, ss.173-190, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

ŞERH-İ TUHFETÜ’L-AHRÂR’DA ŞEM‘Î’NİN İSTİFADE ETTİĞİ FARSÇA KAYNAKLAR VE FARSÇA BEYİTLER

II. ULUSLARARASI BATTALGAZİ MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Malatya, Türkiye, 15 - 17 Mart 2019, ss.188

Sa‘dî Şîrâzî’nin Bostan ve Gülistan Eserlerinde Güçsüz Bireyin Gözetilmesi

II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, Adana, Türkiye, 4 - 05 Mayıs 2018, ss.277-291

Patriotism and National Struggle in the poem “Sham’ o Parvaneh (Candle and Butterfly)” of Abu’l Qasim Lahoti

Budapeşte Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Konferansı, Budapeşte, Macaristan, 28 - 30 Ağustos 2015

İslamiyet Öncesi ve Sonrası Fars Dilinin Gelişim Süreci

Türkiye’de Yabancı Dil Eğitimi Ulusal Kongresi, Ankara, Türkiye, 22 - 23 Kasım 2007, ss.640-646

İran’da Ortaya Çıkan Düşünce ve Felsefe Ekolleri

İcanas 38, Ankara, Türkiye, 10 - 15 Eylül 2007, ss.209-222

Kitap & Kitap Bölümleri