Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

The effect of tectonism on deltaic wetland migration: A case study from Bendimahi River Delta System (Lake Van-Eastern Turkey)

JOURNAL OF GREAT LAKES RESEARCH, vol.45 (5), no.5, pp.864-871, 2019 (Journal Indexed in SCI)

Polyphase tectonic evolution of the Aksu Basin, Isparta Angle (Southern Turkey)

Geologica Carpathica, vol.66, no.2, pp.157-169, 2015 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Pliyosen Dorutay Havzası (Özalp-Van) Gölsel Çökellerinin Yapısal ve Sedimantolojik Özellikleri

Yerbilimleri/Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Dergisi, vol.36, pp.19-30, 2015 (National Refreed University Journal)

Seismogenic structures in Quaternary lacustrine deposits of Lake Van (eastern Turkey)

Geologos, vol.20, no.2, pp.79-87, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Alaköy Fayı’nın Jeomorfolojik Özellikleri ve Tektonik Etkinliği (Van Gölü Havzası – Doğu Anadolu)

Yerbilimleri/Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Dergisi, vol.34, pp.161-176, 2013 (National Refreed University Journal)

Kargı Yelpaze Deltası’nın (Aksu Havzası, Antalya) Geç Miyosen Evrimi

Yerbilimleri/Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Dergisi, vol.32, pp.121-137, 2011 (National Refreed University Journal)

Pekişmemiş sedimanlarda depremlerle oluşan deformasyon yapıları (sismitler): Van Gölü Havzası, Doğu Anadolu

Yerbilimleri/Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Dergisi, vol.31, pp.53-66, 2010 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Sismitleri Deprem Tekrarlanma Periyodunun Belirlenmesinde Kullanılması: Erciş Fayı Örneği (Van Gölü Havzası-Doğu Anadolu)

Uluslararası Katılımlı Sedimantoloji Çalışma Grubu Çalıştayı SÇG-2019, Elazığ, Turkey, 5 - 08 September 2019, pp.39-40

Dinar Fay Zonu’nun Yapısal Özellikleri ve Depremselliği

72. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Turkey, 28 January - 01 February 2019, pp.151-152

Van Gölü’nün Kıyı Gelişimini Denetleyen Faktörler: Bendimahi Nehri ve Deltası Örneği (Muradiye-Van)

Sedimantoloji Çalışma Grubu Çalıştayı-2018, Sakarya, Turkey, 6 - 09 September 2018, pp.19-20

Van Gölü Havzası Gölsel Çökellerinde Belirlenen Fırtına İzleri: Sedimantolojik Özellikleri ve Bölgesel Önemi

Sedimantoloji Çalışma Grubu-2017, Karasal Çökelme Sistemleri Çalıştayı, Rize, Turkey, 14 - 17 September 2017, pp.60-61

Arin Gölü (Doğu Anadolu, Türkiye) Karotlarının Sedimantolojisi ve Palinolojisi

Sedimantoloji Çalışma Grubu-2017, Karasal Çökelme Sistemleri Çalıştayı, Rize, Turkey, 14 - 17 September 2017, pp.82-83

Geological evolution of Eocene Ağrı Basin (Eastern Anatolia-Turkey): Preliminary results

European Geosciences Union, EGU 2017, Viyana, Austria, 23 - 28 April 2017, vol.19, pp.292

Van Gölü Havzası Geç Kuvaterner Kıyı Çökellerinin Sedimantolojisi: Çolpan Bariyer ve Lagün Sistemi (Van-Doğu Anadolu)

Sedimantoloji Çalışma Grubu (SÇG), Sedimanter Havzalar, Dolguları ve Stratigrafileri Çalıştayı, Eskişehir, Turkey, 22 - 25 September 2016, pp.25-26

Yumru Tepe Geç Pleistosen yelpaze deltasının fasiyes ve istiflenme mimarisi (Van Gölü, Doğu Anadolu)

Türkiye Göllerinde Paleoiklimsel ve Paleoekolojik Araştırmalar Çalıştayı, Ardahan, Turkey, 20 - 23 June 2016, pp.1

Başkale Havzasının (Van) Jeolojik-Jeomorfolojik Oluşumları

69. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Turkey, 11 - 15 April 2016, pp.256-257

Fan delta evolutions under the influence of structural instability in the Miocene Aksu Basin, southern Turkey

5th International Meeting on Alluvial Fans (Alluvial Fans 2015), Christchurch, New Zealand, 30 November - 04 December 2015, pp.51

Başkale Sırt Tipi Traverteninin (Van) Aktif Tektonizma Açısından Önemi

Doğu Anadolu Jeoloji Sempozyumu (DAJEO 2015), Van, Turkey, 7 - 11 September 2015, pp.22-23

Basin modelling: Application of Surpac by using borehole data. A case study: Soma Basin, Western Anatolia

XX. Congress of Carpathian Balkan Geological Association, Tiran, Albania, 24 - 26 September 2014, pp.13

Tectonically Controlled Sea Level Changes in Plio-Quaternary Datça Basin and Cnidus Ancient City, SW Turkey

International Workshop in the framework of Turkish-German Science Year 2013-2014, “Implications of Late Quaternary Sea Level Changes on the Eastern Mediterranean and Black Sea Coasts”, İstanbul, Turkey, 31 August - 06 September 2014, pp.50

Alaköy Fayı’nın Jeomorfolojik Özellikleri

66. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Turkey, 1 - 05 April 2013, pp.56-57

Aksu Havzası (Antalya) Çökel Dolgusunda Belirlenen Mesiniyen Tuzluluk Krizine Ait Kayıtlar

64. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Turkey, 25 - 29 April 2011, pp.305-306

Aksu Havzası’nın Deformasyon Özellikleri: İç Isparta Açısı, GB Türkiye

62. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Turkey, 13 - 17 April 2009, pp.200-201

Beyüzümü delta kompleksinin (Beyüzümü-Van) fasiyes özellikleri ve gelişim modeli

Türkiye Kuvaterneri Çalıştayı IV, İstanbul, Turkey, 29 - 30 May 2003, pp.195-200

Van Gölü Formasyonunun (Van Gölü Doğusu) Sedimantolojik Özellikleri

56. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Turkey, 14 - 20 April 2003, pp.290-291

Paleo Van Gölü’ne/Göllerine ait yeni sedimantolojik bulgular

Doğu Anadolu Jeoloji Çalıştayı-2002, Van, Turkey, 2 - 06 September 2002, pp.62-63

Engil Deltası civarı (Van Gölü GD’su) Kuvaterner yaşlı göl çökellerindeki su kaçış yapıları

Doğu Anadolu Jeoloji Çalıştayı-2002, Van, Turkey, 2 - 06 September 2002, pp.60-61

Van Bölgesinde (Yumrutepe Köyü) bulunan fosil delta kompleksinin fasiyes özellikleri

Doğu Anadolu Jeoloji Çalıştayı-2002, Van, Turkey, 2 - 06 September 2002, pp.58-59

Books & Book Chapters

The Traces of Earthquake (Seismites): Examples from Lake Van Deposits (Turkey)

in: Earthquake Research and Analysis - Seismology, Seismotectonic and Earthquake Geology, "D'Amico S." , Editor, Intech, Rijeka, pp.21-32, 2012

Expert Reports