Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Osmanlı’da Adalet Mefhumunun Kökenleri

İslâmî Araştırmalar-Journal of Islamic Research, cilt.31, sa.1, ss.143-163, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Ottoman Justice Thought in Tanzimat Period and Transitional Justice: AComparative Analysis

Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.10, sa.23, ss.393-421, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

A General Look at the Islamic and Islamic Philosophy Studies in the USA

CUMHURIYET ILAHIYAT DERGISI-CUMHURIYET THEOLOGY JOURNAL, cilt.23, ss.563-579, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

"Horasan Bölgesi ve Mu'tezile'in Horasan'daki Varlığı"

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.5, sa.6, ss.16-33, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kindi Felsefesinde Faziletlerin Epistemik Zemini

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.1, sa.37, ss.209-225, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Fazlullah Ruzbihan Hunci’nin Sülüku’l Mülük Adlı Eserinde İmamet ve Saltanat

İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, cilt.3, sa.2, ss.434-463, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Erdemli Bir Toplumun İnşasında Retorik Sanatı: İbn Sînâ Retoriği Bağlamında Bir İnceleme

1. Uluslararası Din ve İnsan Sempozyumu: Din, Dil ve İletişim, Eskişehir, Türkiye, 10 - 12 Ekim 2019, ss.867-875 Creative Commons License

"Osmanlı Adalet Düşüncesinde Değişim: Kânun-ı Esâsî ve ABD Anayasası Bağlamında Karşılaştırmalı Bir İnceleme"

I. Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Kongresi, Antalya, Türkiye, 23 - 25 Kasım 2018, ss.16-225 Creative Commons License

Sosyal Adalet Açısından İhtisâb Müessesesi ve II. Bâyezid Kanunnamelerindeki Görünümü/İhtisab Institution in Terms of Social Justice and its View from II. Bayezid’s Kanunnames

SAHN-I SEMÂN’DAN DÂRÜLFÜNÛN’A OSMANLI’DA İLİM VE FİKİR DÜNYASI: ÂLİMLER, MÜESSESELER VE FİKRÎ ESERLER -I- İSTANBUL’UN FETHİNDEN SÜLEYMANİYE MEDRESELERİNİN KURULUŞUNA KADAR, İstanbul, Türkiye, 19 - 21 Aralık 2014, ss.311-323

Kitap & Kitap Bölümleri

Münif Paşa'nın Târih-i Hukemâ-yı Yunân'ı

Târîh-i Hukemâ-yı Yunân: Yunan Filozofları Tarihi, Ali Utku, Yunus kaplan, Editör, Çizgi Kitabevi Yayınları, Konya, ss.7-20, 2016