Publications & Works

Articles Published in Other Journals

THE EFFECT OF ORGANIZATIONAL COMMITMENT AND ORGANIZATIONAL CULTURE ON INSTITUTION SUCCESS: THE CASE OF VAN PROVINCE

Uluslararası Sosyal Bilimler Akademi Dergisi (USBAD), no.3, pp.337-363, 2020 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Göçmenlik,Göçmen Girişimcilik ve Göçmen Türk Girişimciler üzerine Bir Değerlendirme

Journal Of Socıal And Humanıtıes Scıences Research, vol.6, no.48, pp.4647-4656, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Turizm Sektöründe Üst Düzey Yöneticilerin Demografik Özellikleri İle Fırsatçı ve Araştırmacı Yenilikçilik Stratejileri Arasında İlişki

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.4, no.7, pp.48-62, 2019 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

Yeni Girişimci Desteği Kapsamında Girişimcilik ve Kadın Girişimciliği:Van Örneği

Journal Of Strategic Research in Social Science, vol.5, no.1, pp.155-170, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Effect of using information systems on the performance of commercialcompanies”An empirical study of the Syrian commercial companies in TurkeyGhazi Aintab

Review for Research and Studies A Refereed Review, vol.35, no.35, pp.361-382, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yenilik,Örgüt Kültürü ve Sinizm:Van YYÜ'De Bir Uygulama

EKEV Akademi Dergisi, vol.1, no.1, pp.1-19, 2019 (Other Refereed National Journals)

TURİZM SEKTÖRÜNDE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİNDEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ İLE FIRSATÇI VEARAŞTIRMACI YENİLİKÇİLİK STRATEJİLERİ ARASINDAİLİŞKİ

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.4, no.7, pp.48-62, 2019 (Other Refereed National Journals)

EKONOMİK KRİZLERİN KÜÇÜK VE ORTA BOY İŞLETMELER (KOBİ) ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: VAN ÖRNEĞİ

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.18, no.4, pp.19-36, 2018 (International Refereed University Journal)

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYOTROPİK -OTONOM KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE GİRİŞİMCİLİKEĞİLİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: İİBF ÖĞRENCİLERİÜZERİNE BİR UYGULAMA

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.3, no.6, pp.35-47, 2018 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Üniversite Öğrencilerinin Sosyotropik-Otonom Kişilik Özellikleri İle Girişimcilik Eğilimleri Arasındaki İlişki:İİBF Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.3, no.6, pp.35-47, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK NİYETLERİNİ İNCELEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: ÖRNEK BİR UYGULAMA

SOCIAL MENTALITY AND RESEARCHER THINKERS JOURNAL, vol.4, no.13, pp.834-845, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Yenilikçilik Kültürü Ve Örgütsel yenilikçilik:Van'da Bir uygulama

Socıal Mentalıty and researcher thınkers journal, vol.4, no.11, pp.423-432, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

AR_GE Çalışmalarının Etkinliğinde Patenet,Faydalı Model,marka ve tasarım Açısından Bir İstatistiki Çalışma

Turan Stratejik Araştırmalar Merkezi, vol.10, no.39, pp.119-134, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

An Application On Interest Rate Pass-Through In TURKEY

International Journal of Humanities and Social S cience Invention (IJHSSI), vol.7, no.6, pp.74-83, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

An Application On Interest Rate Pass-Through In TURKEY

International Journal of Humanities and Social Science Invention, vol.7, no.6, pp.74-83, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

An Application On Interest Rate Pass-Through In TURKEY

International Journal of Humanities and Social Science Invention, vol.7, no.6, pp.74-83, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Örgütlerde Stres Yönetimi:Acil Servis örneği

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.12, no.37, pp.79-98, 2017 (International Refereed University Journal)

Aile İşletmelerinde Yönetim sorunları:Van İlinde Bir Araştırma

Internatıonal Journal of academıc Value Studıes, vol.3, no.13, pp.11-20, 2017 (International Refereed University Journal)

ÖRGÜTLERDE STRES YÖNETİMİ: ACİL SERVİS ÖRNEĞİ

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.37, no.37, pp.79-98, 2017 (International Refereed University Journal)

Aile Şirketlerinde kurumsallaşma: Van İlinde Bir Araştırma

Turan Stratejik araştırmalar Merkezi dergisi, vol.8, no.32, pp.123-136, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARINDA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIMININ VERİMLİLİĞE ETKİSİ: VAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE BİR UYGULAMA

HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, no.16, pp.514-528, 2016 (International Refereed University Journal)

Örgütsel Güven ve Akademik Özyeterlik Algısının Genel Sinizm ve Etik Dışı Davranışlara Etkisi

Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.7, no.7, pp.85-106, 2016 (International Refereed University Journal)

AMERİKA’DA YAŞAYAN TÜRK KÖKENLİ GİRİŞİMCİLERİN GİRİŞİMCİLİK NİTELİKLERİ KAPSAMINDA ALGILARI: PITTSBURGH GIDA SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA.

Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, no.10, pp.28-43, 2015 (National Refreed University Journal)

Impact of Motivation On Employee Performance İn The Private sector

socıal Mentalıty And researcher Thınkers journal, vol.4, no.14, pp.1316-1323, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Örgütsel Bağlılık İle Örgüt Kültürünün Kurum Başarısı Üzerindeki Etkisi: Van İli Örneği

ICOAEF VI - INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED ECONOMICS AND FINANCE & EXTENDED WITH SOCIAL SCIENCES, Balıkesir, Turkey, 16 - 17 December 2019, vol.1, no.1, pp.244

Impact of Human Resources Management Strategies on Innovation Management

V. International Congress on Social and Education Sciences, Adana, Turkey, 13 - 15 December 2019, vol.1, no.1, pp.275-300

Tüketicilerin İnternet Kullanımı Ve E-Alışveriş Tercihleri: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma

ICOAEF VI - INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED ECONOMICS AND FINANCE & EXTENDED WITH SOCIAL SCIENCES, Balıkesir, Turkey, 16 - 17 November 2019, vol.1, no.1, pp.213

Personel Güçlendirme ve Çalışanların İş Tatmini Arasındaki İlişki

İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi, Şırnak, Turkey, 2 May - 04 April 2019, vol.1, no.1, pp.196

Yenilikçilik,örgüt Kültürü ve Sinizm:Örnek Bir Uygulama

Internatıonal Conference On Applıed Economıcs And Fınance extended Wıth Socıal Scıences, Aydın, Turkey, 28 - 30 November 2018, vol.5, pp.150

Yeni Girişimci desteği kapsamında Girişimcilik ve Kadın Girişimciliği

Internatıonal Conference On Applıed Economıcs And Fınance extended Wıth Socıal Scıences, Aydın, Turkey, 28 - 30 November 2018, vol.5, pp.306 Sustainable Development

ENTELEKTÜEL SERMAYE VE TURİZM İŞLETMELERİ AÇISINDAN ÖNEMİ

2. Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi, Van, Turkey, 27 - 30 September 2018, pp.332-333

MOTIVASYON TEORILERININ TURIZM GgLETMELERI AÇISINDAN DEĞERLENDIRILMESI

2. Uluslararası Batı Asya Turizm AraGtırmaları Kongresi, Van, Turkey, 27 - 30 September 2018, pp.45

Türkiye Otel İşletmelerinde çevresel Stratejiler ve Organizasyonel Performans

Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi, Van, Turkey, 28 September - 01 October 2017, vol.1, pp.161-163

Kalkınma Ajanslarının Bölgesel Kalkınmadaki Rolü: DAKA Örneği

4th INTERNATIONAL REGIONAL DEVELOPMENT CONFERENCE, Tunceli, Turkey, 21 - 23 September 2017, pp.1145

Role of development Agency In Development Finance: DAKA Sample

4. International regional development conference, Tunceli, Turkey, 21 - 23 September 2017, pp.1

The Impact Of Innovation Culture On Organizational Innovativeness: A Research On Van Metropolitan Municipality

XIV.European Conference On Social and Behavioral Sciences, Odessa, Ukraine, 23 - 26 August 2017

The Role of Development Agencies in Regional Development: DAKA case

XIV European Conference on Social and behavioral Sciences, Odessa, Ukraine, 23 - 26 August 2017, pp.1

The Impacts Of Innovatıon Culture On Organızatıonal Innovatıvenes:Aresearch On Van Metropolıtan Munıcıpalıty

XIV European Conference on Social and Behavioral Sciences, Odessa, Ukraine, 23 - 26 August 2017, vol.14, pp.6

The Effect Of Transactional Leadership On Innovatıon Culture Of Organızatıon:An Empırıcal Research ın Turkey

XIV European Conference on Social and Behavioral Sciences, Odessa, Ukraine, 23 - 26 August 2017, vol.5, pp.175

Role of Development Agency in Development Finance

XIV. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Odessa, Ukraine, 23 - 26 August 2017, pp.25

Role of Development Agency In Development Fınance :DAKA Sample

XIV European Conference on Social and Behavioral Sciences, Odessa, Ukraine, 23 August 2017 - 26 January 2018, vol.14, pp.25

Role of Development Agency In Fınance:DAKA Sample

XIV. European Conference on Social and Behavioral Sciences Odessa, Ukraine, Odesse, Ukraine, 23 - 26 August 2017, pp.25

Teknoloji Odaklı ve İnsan Odaklı Bilgi Yönetimi Stratejilerinin Firma Performansı Üzerindeki Etkileri

International Congress on European Union Relations, Economics, Finance and Econometrics, Aydın, Turkey, 14 July 2017 - 16 July 2016, pp.1687-1706

Aile İşletmelerinde Yönetim Sorunları

2.Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Antalya, Turkey, 18 - 20 May 2017, vol.2, pp.621

Bilgi Yönetimi Stratejilerinin Firma Performansı Üzerindeki Etkileri

2nd International Symposium on New Trends in Social and Liberal Sciences, Barselona, Spain, 27 - 30 April 2017, pp.13

THE IMPACTS OF KNOWLEDGE MANAGEMENT STRATEGIES ON FIRM PERFORMANCE

2nd INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON NEW TRENDS IN SOCIAL AND LIBERAL SCIENCES, Barselona, Spain, 27 - 30 April 2017, pp.13

İç Odaklı ve Dış Odaklı Bilgi Yönetimi Stratejilerinin Firma Performansı Üzerindeki Etkileri

International Congress on European Union Relations, Economics, Finance and Econometrics, Aydın, Turkey, 14 - 16 July 2016, pp.1760-1779

Girişimci İşletmelerde Stres Yönetimi:Acil Servis Örneği

15.İşletmecilik Kongresi, İstanbul, Turkey, 26 May - 28 April 2016, pp.162 Sustainable Development

Resolution Process And It's Effects On The Economy Of Eastern Anatolian Region: Van Example

IX. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Paris, France, 3 March - 06 February 2016, pp.166

The Impact of Organizational Structure on Management Innovation

IX. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Paris, France, 3 - 06 February 2016, pp.1

The Role Of Informatıon Technologıes On Total Qualıty Applıcatıons: An Applıcatıon At Van Organızed Industrıal Zone

IX. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Paris, France, 3 - 06 February 2016, pp.112

Ekonomik Krizlerin İşletme Fonksiyonları Üzerindeki Etkileri

14. Ulusal İşletmecilik Kongresi, Ağrı, Turkey, 07 May 2015 - 09 May 2016, pp.996-1001

The effects of economic crisis happened after the year of 2000 to SMEs: A research in Van service sector

VI. European Conference on Social and Behavioral Sciences, İzmir, Turkey, 5 - 07 February 2015, pp.1

Turist Memnuniyeti: Van Örneği

12. Ulusal Turizm Kongresi, Düzce Üniversitesi, Düzce, Turkey, 30 November - 04 December 2011

The Impact Of Technological Change on Manager Training: An Investigation Through Industry Organizations

”, International 9th Conference on Knowledge, Economy and Management, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 23 - 25 July 2011, pp.3537-3545

Books & Book Chapters

THE CONCEPT OF INTRAPRENEURSHIP AND ITSEFFECTIVENESS IN HEALTH SERVICES

in: Current Economics and Business Studies II, Mehmet ÖZMEN-Serkan Yılmaz KANDIR, Editor, Akademisyen yayınevi, Ankara, pp.69-79, 2020 Creative Commons License

İnovatif Yönetim Tarzlarının İşletmelerdeki Yönetim Performansı Üzerine Etkileri:Van Konaklama İşletmeleri üzerine Bir Çalışma

in: Turizm Araştırmaları, Faruk Aladdinoğlu,Songül Özer,Sedat Şahin,Hacer Arslan Kalay, Editor, Paradigma Akagemi, Çanakkale, pp.151-165, 2019

Uluslararası İşletmelerde Temel Örgütsel Yapılar

in: İşletme ve Yönetim Araştırmaları II, Azmi Yalçın, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.103-125, 2019

rekabet Gücü,E Ticaret ve E işletme

in: Küreselleşen Dünyada İşletmelere Etki Eden Temel Faktörler, Mehmet Güven, Editor, Eğitim Yayınevi, Konya, pp.223-260, 2018

BİLGİ YÖNETİMİ STRATEJİLERİNİN FİRMA PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

in: NEW TRENDS IN SOCIAL AND LIBERAL SCIENCES-2, Gölen Z., Serbestoğlu İ., Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.135-158, 2017