Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Use of WhatsApp in Higher Education: What's Up With Assessing Peers Anonymously?

JOURNAL OF EDUCATIONAL COMPUTING RESEARCH, cilt.55, sa.2, ss.272-289, 2017 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A comparison of difficulties in instructional design processes: Mobile vs. desktop

COMPUTERS IN HUMAN BEHAVIOR, cilt.39, ss.128-135, 2014 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

TEACHER TRAINEES AS LEARNING OBJECT DESIGNERS: PROBLEMS AND ISSUES IN LEARNING OBJECT DEVELOPMENT PROCESS

TURKISH ONLINE JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY, cilt.9, sa.4, ss.118-127, 2010 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Çevrimiçi Ders Materyallerinin Değerlendirilmesi: EBA Ders Örneği

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, cilt.36, sa.1, ss.74-89, 2021 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Sosyal Medya Kullanan Üniversite Öğrencilerinin İnternet Bağımlılığı ve Sosyal Kaygı Durumlarının Değerlendirilmesi

Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.17, sa.1, ss.76-89, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Ortaokul Öğrencilerinin Bilgisayarca Düşünme Becerileri ve Öğrenme Stilleri ile Bazı Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.16, sa.1, ss.1167-1193, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

A Structural Equation Model to Examine Mobile Application Usability and Use

International Journal of Informatics Technologies, cilt.12, sa.3, ss.169-181, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Multimedya Yazılım Değerlendirme Formunun Türkçeye Uyarlanması

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.15, sa.1, ss.1332-1354, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Öğretmen Yetiştirmede Etkileşimli Tahta Kullanımı: Bir Yıllık Deneyimli Akademisyen ve Öğrenen Görüşleri

Kuramsal Eğitimbilim, cilt.11, sa.4, ss.838-859, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Academic Staffs’ Attitudes Towards IWB Use in an Education Faculty

International Journal of Management and Applied Science (IJMAS), cilt.3, sa.2, ss.138-140, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Teacher Trainees’ Perceptions Towards the IWB Use in Their Training

International Journal of Management and Applied Science (IJMAS), cilt.3, sa.2, ss.134-137, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

EBA Platformundaki Ders Materyallerinin Eğitsel Yazılım Değerlendirme Ölçütlerine Göre Değerlendirilmesi

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.18, sa.1, ss.657-678, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bilimsel Araştırma Yöntemleri Konulu Bir Hizmet İçi Eğitim Programının Değerlendirilmesi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.13, sa.1, ss.257-274, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Genel Phubbing Ölçeğinin Türkçeye Uyarlama Çalışması

Ispec 3. Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresi, Van, Türkiye, 20 - 22 Aralık 2019, ss.1105-1114

Ortaokul Öğrencilerinin Bilgisayarca Düşünme Becerilerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi

Ispec 3. Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresi, Van, Türkiye, 20 - 22 Aralık 2019, ss.1115-1127

Öğrencilerin Ters Yüz Öğrenme Yeterliklerine Yönelik Öğretmen Algı Ölçeği Geçerlik ve Güvenirliği

Ispec 3. Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresi, Van, Türkiye, 20 - 22 Aralık 2019, ss.400-404

Ters Yüz Öğrenme Öğretmen Öz-Yeterlik Ölçeği Geçerlik ve Güvenirliği

Ispec 3. Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresi, Van, Türkiye, 20 - 22 Aralık 2019, ss.395-399

Prospective Teachers' Opinions of Computer and Instructional Technologies for STEM Education

DMS-2019 (Data Science, Machine Learning and Statistics 2019), Van, Türkiye, 26 - 29 Haziran 2019, ss.262-264

Game Based Computational Thinking Skills in Preschool Period

DMS-2019 (Data Science, Machine Learning and Statistics 2019), Van, Türkiye, 26 - 29 Haziran 2019, ss.23-25

Technology Integration Process of a Math Teacher

DMS-2019 (Data Science, Machine Learning and Statistics 2019), Van, Türkiye, 26 - 29 Haziran 2019, ss.259-261

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN DİJİTAL OYUN BAĞIMLILIKLARI DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

ANADOLU 1. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Diyarbakır, Türkiye, 28 - 29 Aralık 2018, ss.1

MÜZİK DERSİ ÖĞRETİMİNDE TEKNOLOJİ KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİ

ANADOLU 1. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Diyarbakır, Türkiye, 28 - 29 Aralık 2018, ss.1

Üniversite Öğrencilerinin Akıllı Telefon Bağımlılıklarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi

II. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Türkiye, 7 - 08 Aralık 2018, ss.1-6

Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Ağları Kullanım Amaçlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi

II. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Türkiye, 7 - 08 Aralık 2018, ss.7-13

Akademik Yazılımlar ve Lisansüstü Eğitim

Lisansüstü Eğitim Forumu, Van, Türkiye, 28 - 29 Kasım 2018, ss.37

Lise öğrencilerinin akıllı telefon bağımlılıklarının bazı değişkenlere göre incelenmesi

6. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, Edirne, Türkiye, 12 - 14 Eylül 2018, ss.111-114

Ortaokul öğrencilerinin ters yüz öğrenmeye hazırbulunuşluklarının bazı değişkenlere göre incelenmesi

6. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, Edirne, Türkiye, 12 - 14 Eylül 2018, ss.107-110

Ortaokul öğrencilerinin bilgisayarca düşünme becerilerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi

6. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, Edirne, Türkiye, 12 - 14 Eylül 2018, ss.100-102

Öğretmen Adaylarının Akıllı Telefon Kullanım Değerlendirilmesi

5. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2017, ss.268

Ortaokul Düzeyinde Yazılım Geliştirme Öğretiminde Farklı Yazılımların Karşılaştırılması

5. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2017, ss.314

Öğretmen Adaylarının Takım Çalışmalarında Takım İşlerliklerinin Değerlendirilmesi

5. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2017, ss.285

Programlama Temelleri Dersinin Ters Yüz Sınıf Modeli ile İşlenmesine Yönelik Öğrenci Görüşleri

5. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2017, ss.351

The effect of a natural numbers subjected educational software on students' attitudes and success

Caucasian Mathematics Conference (CMC)-II, Van, Türkiye, 22 - 24 Ağustos 2017, ss.72

ACADEMIC STAFFS’ ATTITUDES TOWARDS IWB USE IN AN EDUCATION FACULTY

Research World International Conference on Arts, Education and Social Science, Amsterdam, Hollanda, 6 - 07 Aralık 2016, ss.8-10

TEACHER TRAINEES’ PERCEPTIONS TOWARDS THE IWB USE IN THEIR TRAINING

Research World International Conference on Arts, Education and Social Science, Amsterdam, Hollanda, 6 - 07 Aralık 2016, ss.4-7

İlkokul Düzeyinde Scratch ile Algoritma Öğretimi

International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, Elazığ, Türkiye, 6 - 08 Ekim 2016, ss.1

Ortaokul 7. Sınıf Kuvvet ve Hareket Konusu Kavram Yanılgılarına Yönelik Bir Eğitsel Yazılım

International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, Elazığ, Türkiye, 6 - 08 Ekim 2016, ss.1

Fen ve Teknoloji Dersinde Etkileşimli Tahta Kullanımının Akademik Başarı ve Tutuma Etkisi

III rd International Eurasian Educational Research Congress, Muğla, Türkiye, 31 Mayıs - 03 Haziran 2016, ss.1

İnternet Tehlikeleri ve Siber Zorbalık: Öğretmenler Ne Düşünüyor?

III rd International Eurasian Educational Research Congress, Muğla, Türkiye, 31 Mayıs - 03 Haziran 2016, ss.1

Bilişim Teknolojilerinde Süregelen Sorun Gizlilik: Eğitim Fakültesi Öğrencileri Sosyal Ağ Sitelerinde Gizliliğin Farkında mı?

The 3rd. International Conference on New Trends in Education, İzmir, Türkiye, 27 - 29 Nisan 2016, ss.1

Sayısal Türev Öğretiminde Kullanılabilecek Bir Bilgisayar Yazılımı

Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu, Adıyaman, Türkiye, 16 - 18 Mayıs 2015, ss.1

Exploring Gender Effects on the Relationship between University Students’ Media Use Habits and Need for Cognition

American Educational Research Association (AERA) Annual Meeting, Chicago, Amerika Birleşik Devletleri, 6 - 10 Mayıs 2015, ss.1

Öğretmen Adaylarının Problemli İnternet Kullanımlarının İncelenmesi

8th International Computer Education and Instructional Technology Symposium, Edirne, Türkiye, 18 - 20 Eylül 2014, ss.1

ÇATM: Çevrimiçi performans destek sistemi

7th International Computer Education and Instructional Technology Symposium, Erzurum, Türkiye, 6 - 08 Haziran 2013, ss.1

Determining Learning Objects’ Development Issues

10th International Educational Technology Conference (IETC), İstanbul, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2010, cilt.I, ss.377-380

Öğrenme nesnelerinin bazı ölçütlere göre değerlendirilmesi: Türkiye örneği

10th International Educational Technology Conference (IETC), İstanbul, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2010, cilt.II, ss.1052-1054

Developing reusable learning objects: Hacettepe university case

3rd International Conference on Internet Technologies and Applications, ITA 09, Wrexham, Wales, İngiltere, 8 - 11 Eylül 2009, ss.201-206 identifier

Teacher trainees as learning object designers

Microlearning & Capacity Building, Innsbruck, Avusturya, 25 - 28 Haziran 2008, ss.103-112

Kitap & Kitap Bölümleri

Uzaktan Eğitimde Öğrenmeyi Yakınlaştırmak

Pandemi ve Eğitim, Fuat Tanhan,Halil İbrahim Özok, Editör, Anı Yayıncılık, Ankara, ss.279-292, 2020

Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi

Eğitimde Güncel Yaklaşımlar, İshak Kozikoğlu, Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.1-295, 2020

Bir Eğitim Denemesi 4.0...

Türkiye Eğitim Vizyonu Üzerine Değerlendirmeler, Tanhan F., Editör, Pegem Akademi Yayın Evi, Ankara, ss.189-191, 2019

Akademik Yazılımlar ve Lisansüstü Eğitim

Lisansüstü Eğitim Üzerine Düşünceler, Tanhan F., Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.166-172, 2019