Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Assessment of lacustrine/fluvial clays as liners for waste disposal (Lake Van Basin, Turkey)

ENVIRONMENTAL EARTH SCIENCES, vol.67, no.3, pp.653-663, 2012 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Geopark Potential of Nemrut Caldera (Bitlis/TURKEY)

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.25, no.1, pp.1-12, 2020 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

Morgedik Köyü (Erciş-Van) Çevresindeki Killerin Mineralojisi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.23, no.1, pp.104-114, 2018 (National Refreed University Journal)

Yatağan Havzasındaki (Muğla / GB Türkiye) Neojen Yaşlı Sedimanter Kayaçların Sedimantolojik ve Petrografik Özellikleri

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.22, no.2, pp.120-131, 2017 (National Refreed University Journal)

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Zeve Kampüsü Alanı Karot Örneklerinin Kil Mineralojisi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.22, no.2, pp.110-119, 2017 (National Refreed University Journal)

The Effect of Depth on the Cation Exchange Capacity of Clay along a 5 m Deep Sediment Bank in the Lake Van Basin

Journal of International Environmental Application & Science, vol.9, no.5, pp.629-633, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Pekişmemiş sedimanlarda depremlerle oluşan deformasyon yapıları (sismitler): Van Gölü Havzası, Doğu Anadolu

Yerbilimleri/Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Dergisi, vol.31, pp.53-66, 2010 (National Refreed University Journal)

ADİLCEVAZ KİREÇTAŞININ (VAN GÖLÜ KUZEYİ) MİKROFASİYES ÖZELLİKLERİ

Türkiye Jeoloji Bülteni, vol.50, no.1, pp.27-39, 2007 (Other Refereed National Journals)

Adapazarı-Bolu (Batı Karadeniz) yöresi Geç Paleosen-Eosen sedimanter istifinin kil mineralojisi

Yerbilimleri/Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Dergisi, no.23, pp.145-158, 2001 (National Refreed University Journal)

Çukurören (Mihalıççık-Eskişehir) yöresindeki Neojen yaşlı kayaçların kil minerolojisi

Yerbilimleri/Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Dergisi, no.18, pp.71-86, 1996 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

CLAY MINERALOGY OF THE HOLOCENE AGED FLUVIO-LACUSTRINE SEDIMENTS IN THE MORALLI STREAM SYSTEM (TUŞBA, VAN/TURKEY)

CUKUROVA 8th INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE, Adana, Turkey, 15 - 17 April 2022, pp.86-87

HEAVY METAL CONTAMINATION IN THE FLUVIAL-LACUSTRINE SEDIMENTS OF THE MORALLI STREAM SYSTEM (VAN, TURKEY)

7. ULUSLARARASI ZEUGMA BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Gaziantep, Turkey, 21 - 23 January 2022, pp.643-644 Sustainable Development

Clay minerals of Van Formation (Van-Turkey): Implications for climate of middle and upper Miocene in East Anatolia

7.International Earth Science Colloquium On The Aegean Region, İzmir, Turkey, 7 - 11 October 2019, pp.33

Kültürel Jeoloji Nedir? Ne Değildir?

Uluslararası Kültür, Sanat ve Toplum Sempozyumu, Van, Turkey, 18 - 20 October 2018, pp.167

Yerküre Tarihindeki Büyük Yokoluşlar Üzerine Düşünceler

Uluslararası Kültür, Sanat ve Toplum Sempozyumu, Van, Turkey, 18 - 20 October 2018, pp.168

Jeoturizm Kavramı:Jeoturistik Alanlara Dünya'dan ve Türkiye'den Örnekler

Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi, Van, Turkey, 28 September - 01 October 2017, pp.99-100

Van Gölü'nün ve Çevresinin Jeoturizm Potansiyeli

Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi, Van, Turkey, 28 September - 01 October 2017, pp.152

Morgedik Köyü (Erciş-Van/Türkiye) Çevresindeki Killerin Mineralojik İncelenmesi

70. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Turkey, 10 - 14 April 2017, pp.172-173

Yumru Tepe Geç Pleistosen yelpaze deltasının fasiyes ve istiflenme mimarisi (Van Gölü, Doğu Anadolu)

Türkiye Göllerinde Paleoiklimsel ve Paleoekolojik Araştırmalar Çalıştayı, Ardahan, Turkey, 20 - 23 June 2016, pp.1

Bitlis İli'nin Jeolojik Miras Alanları

69. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Turkey, 11 - 15 April 2016, pp.244-245

MORALLİ DERESİ (VAN-TÜRKİYE) TORTULLARININ TANE BOYU ANALİZİ

Doğu Anadolu Jeoloji Sempozyumu (DAJEO2015), Van, Turkey, 07 September 2015

Van Gölü Havzası’ndaki sedimanların ve toprakların kil mineralojisine genel bakış.

68. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Turkey, 6 - 10 April 2015, pp.148-149

Van Şehri Alternatif Katı Atık Depolama Alanlarının Jeolojik Özellikleri

6.Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi, Van, Turkey, 1 - 04 September 2014, pp.67 Sustainable Development

The effect of depth on the cation exchange capacity of clay along a sediment bank in the Lake Van Basin

, International Environmental Science Syposium (IESSV 2014), Van, Turkey, 4 - 06 June 2014, pp.13

Jeoloji Eğitimi Üzerine Bir Modelleme

67. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Turkey, 14 - 18 April 2014, pp.272-273

Van İlinin Jeolojik Miras Alanları ve Bu Alanların Yasal Durumları.

67. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Turkey, 14 - 18 April 2014, pp.438-439

23 Ekim 2011 Van Depremi ve Sonrası

66. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Turkey, 1 - 05 April 2013, pp.54-55

Van ilinin jeolojik miras alanları

I. Uluslar arası Jeolojik Koruma Sempozyumu, Elazığ, Turkey, 15 - 19 September 2010, pp.12

Van Gölü Havzası Killerinin Potansiyel Kullanım Alanları

63. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Turkey, 5 - 09 April 2010, pp.300

Van Gölü Havzası Killerinin Mineralojisi

63. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Turkey, 5 - 09 April 2010, pp.258-259

Van Şehri Kentsel Gelişim Alanlarında Yüzeyleyen Pliyo-Kuvaterner Çökellerinin Jeolojik Özellikleri ve Depremsellikle İlişkisi

Çukurova Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü 30. Yıl Jeoloji Sempozyumu, Adana, Turkey, 25 - 27 October 2007, pp.169-170

Erciş (Van) Geç Kuvaterner Sekisindeki Gölsel Killerin Mineralojisi

13. Ulusal Kil Sempozyumu, Isparta, Turkey, 12 - 14 September 2007, pp.116-117

Van Gölü KB-GD Kesimlerinin Senozoyik Stratigrafisi

3. Yıl Fikret Kurtman Jeoloji Sempozyumu, Konya, Turkey, 20 - 23 September 2006, pp.223-224

Adilcevaz Kireçtaşı’nın (Van Gölü kuzeyi) fasiyes özellikleri

KTÜ 40. Yıl Jeoloji Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 23 - 25 September 2005, pp.44-45

Bardakçı Kilinin Sedimantolojik ve Mineralojik Özellikleri

12. Ulusal Kil Sempozyumu, Van, Turkey, 5 - 09 September 2005, pp.140-141

The Origin of Clay Minerals in Neogene Sedimentary Rocks around Muğla-Yatağan (SW Turkey)

5th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, Selanik, Greece, 14 - 20 April 2004, vol.3, pp.1256-1257

Muğla-Yatağan bölgesindeki Neojen yaşlı sedimanter kayaçların sedimantolojik ve sedimanter petrografik özellikleri

Mersin Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü 10. Yıl Sempozyumu, Mersin, Turkey, 15 - 18 October 2003, pp.28

Ahlat Taşının Oluşumu, Özellikleri ve Kullanım Alanları

Doğu Anadolu Endüstriyel Hammadde Çalıştayı, Van, Turkey, 27 - 30 August 2003, pp.129-132

Beyüzümü delta kompleksinin (Beyüzümü-Van) fasiyes özellikleri ve gelişim modeli

Türkiye Kuvaterneri Çalıştayı IV, İstanbul, Turkey, 29 - 30 May 2003, pp.195-200

Van Gölü Formasyonunun (Van Gölü Doğusu) Sedimantolojik Özellikleri

56. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Turkey, 14 - 20 April 2003, pp.290-291

Paleo Van Gölü’ne/Göllerine ait yeni sedimantolojik bulgular

Doğu Anadolu Jeoloji Çalıştayı-2002, Van, Turkey, 2 - 06 September 2002, pp.62-63

Van Bölgesinde (Yumrutepe Köyü) bulunan fosil delta kompleksinin fasiyes özellikleri

Doğu Anadolu Jeoloji Çalıştayı-2002, Van, Turkey, 2 - 06 September 2002, pp.58-59

Engil Deltası civarı (Van Gölü GD’su) Kuvaterner yaşlı göl çökellerindeki su kaçış yapıları

Doğu Anadolu Jeoloji Çalıştayı-2002, Van, Turkey, 2 - 06 September 2002, pp.60-61

Zeve Kampüsü (Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van) karot örneklerinin kil mineralojisi

Doğu Anadolu Jeoloji Çalıştayı-2002, Van, Turkey, 2 - 06 September 2002, pp.16-17

Muğla-Yatağan bölgesindeki Neojen yaşlı sedimanter kayaçların kil sedimantolojisi

55. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Turkey, 11 - 15 March 2002, pp.294-295

Books & Book Chapters

The Traces of Earthquake (Seismites): Examples from Lake Van Deposits (Turkey)

in: Earthquake Research and Analysis - Seismology, Seismotectonic and Earthquake Geology, "D'Amico S." , Editor, Intech, Rijeka, pp.21-32, 2012

ATAG-7 Bildiri Özleri Kitabı

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Matbaası, Van, 2003

Expert Reports

Other Publications