Publications & Works

Articles Published in Other Journals

İSLAM HUKUK METODOLOJİSİNDE İSTİKRÂ YÖNTEMİ

İSLAM HUKUKU ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, vol.33, no.1, pp.59-82, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

An Evaluation on the Evidential Value of Pre-Islamic Divine Laws (Sharia Man Qablana) in Shafii Sect

CUMHURIYET ILAHIYAT DERGISI-CUMHURIYET THEOLOGY JOURNAL, vol.22, no.2, pp.1035-1057, 2018 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

ŞÂFİÎ MEZHEBİNE GÖRE UMÛMÜ’L-BELVÂNIN ŞER‘Î HÜKÜMLERE ETKİSİ

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.11, no.55, pp.928-944, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

KLASİK DÖNEM FIKIH ESERLERİNDE NESHİN İMKÂN VE VUKUU MESELESŞ

EKEV Akademi Dergisi, no.72, pp.143-161, 2017 (Other Refereed National Journals)

Şafii Mezhebinde Şer'u Men Kablenânın Hüccet Değeri Üzerine Bir Değerlendirme

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.22, no.2, pp.1035-1057, 2017 (International Refereed University Journal)

İSLAM HUKUKUNDA 'TE'ASSUF' KAVRAMI VE HÜKÜMLERE ETKİSİ

EKEV AKADEMİ DERGİSİ, vol.20, pp.187-204, 2016 (Other Refereed National Journals)

İSLAM HUKUKUNA GÖRE İSTİHÂLE VE İSTİHLÂKIN NECİS KATKI MADDESİ İÇEREN GIDA, İLAÇ, KOZMETİK VE TEMİZLİK MALZEMELERİNİN HÜKMÜNE ETKİSİ

ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, vol.9, no.43, pp.2326-2345, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

GÜNÜMÜZ FIKIH PROBLEMLERİNİN ÇÖZÜMÜNDE TAHRÎC YÖNTEMİ VE İŞLEVSELLİĞİ

İslami Araştırmalar, vol.25, no.2, pp.108-135, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

İCTİHAD VE FETVA FAALİYETLERİNDE OLASI SONUÇLARIN DİKKATE ALINMASI (İ'TİBÂRU'L-MEÂLÂT)

İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, no.27, pp.183-218, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

İSLAM HUKUK EKOLLERİNİN AİLE VE BORÇLAR HUKUKUNDA KASTA İLİŞKİN YAKLAŞIMLARI

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.27, no.27, pp.166-203, 2014 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The Role of Considering the Opposition Opinion in terms of Achieving Legal Unity in Fatwa

14th RSEP International Social Sciences Conference,, Madrid, Spain, 10 - 12 September 2019, pp.72-78

FIKIH USULÜNDE TECDÎD ANLAYIŞI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

İslam ve Yorum III, Malatya, Turkey, 11 - 12 April 2019, vol.1, pp.519-534

İslam Hukukuna Göre İnsanın Temel Hak ve Sorumlulukları

2. ULUSLARARASI AHMED-İ HÂNÎ SEMPOZYUMU “İslam Düşüncesinde İnsan”, Ağrı, Turkey, 28 - 30 September 2018, pp.596-608

el-Binâye fî Şerhi'l-Hidâye Adlı Kitabı Çerçevesinde Bedreddin el-Aynî'nin (ö. 855/1451), Fıkıhçılığı

Gaziantepli Alimler ve Gaziantep'te Dini Hayat, Gaziantep, Turkey, 14 - 15 October 2017, pp.541-561

Şâfiî Mezhebinde Sahabî Kavlinin Hüccet Değeri ve Fıkhî Konulara Yansıması

İslam Medeniyetinin Kurucu Nesli SAHABE III -Sahabe ve Dirayet İlimleri, Sakarya, Turkey, 30 September - 01 October 2017, pp.90-94

ÇAĞDAŞ MESELELERE FIKIH PERSPEKTİFİNDEN ÇÖZÜMLER SUNMA

2. Uluslararası Dini Araştırmalar ve Küresel Barış Sempozyumu, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 19 - 20 May 2016, vol.1, no.9, pp.183-198

Books & Book Chapters

İSLAM AİLE HUKUKU

Emin Yayınları, Bursa, 2019

İMÂM ŞÂFİÎ’NİN “BENİM GÖRÜŞÜMÜN HADİSE TERS DÜŞTÜĞÜNÜ GÖRÜRSENİZ, HADİSLE AMEL EDİN VE GÖRÜŞÜMÜ DUVARA ÇARPIN” SÖZÜ BAĞLAMINDA ELEŞTİRİYE AÇIK OLMASI

in: İslâm Düşüncesinde Eleştiri Kültürü ve Tahammül Ahlâkı, "Mahsum AYTEPE," "Teceli KARASU", Editor, Ensar Nesriyat, İstanbul, pp.91-106, 2019

İslam İbadet Esasları

Lisans Yayıncılık, İstanbul, 2018

DELÂLETÜ’L-İKTİZÂNIN UMUM İFADE EDİP ETMEDİĞİNE İLİŞKİN METODOLOJİK

in: İSLAM VE YORUM II I. CİLT Temel Tartışmalar, İmkânlar ve Sorunlar, Kubat M, Birsin M, Öztürk M, Akçakoyun İ C, Editor, İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları, Ankara, pp.519-534, 2018

AN ANALYSIS ON THE EVIDENTIAL VALUE OF “SHARIAH LAWS

in: Applied Social Science Researchs, Leyla Aydemir, Editor, Verlag Dr. Kovac, Hamburg, pp.167-181, 2018

Şâfii Mezhebinde sahabi Kavlinin Hüccet Değeri ve Fıkhî Konulara Yansıması

in: Sahabe -Sahabe ve dirayet İlimleri- III, Aydınlı A, Yılmaz H, Ahatlı E, Akpınar Ö F, Özben Z, Korkmazer G, Editor, Ensar Nesriyat, İstanbul, pp.213-240, 2018

İSLÂM AİLE HUKUKU

Emin Yayınları, Bursa, 2017

KİTÂU'L-İKRÂR

in: (Tercüme) FIKIH EKOLLERİ ARASINDAKİ TARTIŞMALI KONULARIN İNCELİKLERİ (LETÂİFU'L-İŞÂRÂT FÎ BEYÂNİ'L-MES3AİLİ'L-HİLÂFİYÂT), H. Yunus Apaydın, Editor, Kültür Ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara, pp.241-260, 2012

(Tercüme) FÂSİT TASARRUFLAR VE BUNLARIN HÜKÜMLERİ HAKKINDADIR

in: YARGILAMA USULÜNE DAİR (CÂMİU'L-FUSÛLEYN, H. Yunus Apaydın, Editor, Kültür Ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara, pp.686-742, 2012

(tercüme) KİTÂU'L-İKRÂR

in: et-Teshîl Şerhu Letâifi’l-İşârât, H. Yunus Apaydın, Editor, Kültür Ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara, pp.621-711, 2012