Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Osmanlı İmparatorluğu’nda Kadının Ekonomik Faaliyetleri (The Economıc Activities Of Women in Ottoman Empire)

(JEFA) Journal of Economics, Finance and Accounting, vol.3, no.2, pp.142-155, 2016 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Manastır Şehrinin Sosyal ve Ekonomik Durumu (1482-1615)

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.8, no.41, pp.458-470, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

A Study on Developıng a Scale Dırected to The Professıonal Attıtude and Socıal Perceptıons of Employees

(IIB) Uluslararası Hakemli Akademik Sosyal Bilimler Dergisi, no.20, pp.42-57, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Determınıng The Attitudes of Unıversıty Students Towards Gender Roles (Üniversite Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Tutumlarının Belirlenmesi)

(UHPPD) Uluslararası Hakemli Psikiyatri ve Psikoloji Araştırmaları Dergisi, vol.4, pp.1-23, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

An Analysis Of Retail Sales Volume Index and Trade and Services Indices (Perakende Satış Hacim ve Ticaret ve Hizmet Endeksleri Analizi)

(UHPAD) Uluslararası Hakemli Pazarlama ve Pazar Araştırmaları Dergisi, no.6, pp.1-30, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

An Examination of the Occupational Burnout Levels of Academic Staff

Advances in Environmental Biology, vol.9, no.18, pp.46-52, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

An Analysis of the Co-Integration of the Stock Markets of Turkey, Bosnia, Macedonia and the USA

Advances in Environmental Biology, vol.9, no.18, pp.33-39, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

An Analysis of Purchasing Power Parity and The Affecting Factors

Advances in Environmental Biology, vol.9, no.14, pp.86-89, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Avrupa Merkantilizmi Ve Osmanlı Ekonomisi

(UHBAB) Uluslararası Hakemli Akademik Beseri Bilimler Dergisi, vol.4, no.11, pp.130-146, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Akademik Personelin Mesleki Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi

(UHEYAD) Uluslararası Hakemli Ekonomi Yönetimi Araştırmaları Dergisi, no.5, pp.1-17, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

XVI. Yüzyılda İskenderiye Şehrinin Nüfus Durumu ve İktisadi Hayat

UHBAB Uluslararası Hakemli Akademik Beseri Bilimler Dergisi,, vol.4, no.14, pp.182-192, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

XIX. Yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu’nun Ekonomik İşleyişinde Yabancı Sermayenin Rolü

(UHEYAD) Uluslararası Hakemli Ekonomi Yönetimi Araştırmaları Dergisi, vol.2, no.3, pp.100-122, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Sultan III. Selim Döneminde Osmanlı İmparatorluğu'nun Ekonomik Durumu ve Alınan Tedbirler

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, no.6, pp.21-50, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

XV. Yüzyılda Balkanlar’da Osmanlı Yönetimi Üzerine Bazı Değerlendirmeler

(UHİVE) Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, vol.2, no.4, pp.47-60, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

18. ve 19. Asırda Avrupa’da Para, Banka ve Mevduat Alanında Yaşanan Gelişmelerin Osmanlı İmparatorluğu’na Yansımaları

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ, vol.28, no.1, pp.149-164, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

17. ve 18. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin Avrupa ile İktisadi İlişkileri

Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, vol.8, no.11, pp.163-173, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

19. Yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu’nda Yeni Vergilendirme Çalışmaları ve Mali Yapıya Etkisi

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.17, no.3, pp.225-238, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

19. yüzyıl Osmanlı Devleti'nde Nüfus, İstihdam ve Üretim

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bİlimler Enstitüsü Dergisi, vol.25, 2013 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

XV. ve XVI. yüzyıllarda Filibe Şehrinde İktisadi Hayat ve Meslek Grupları

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.8, no.2, pp.145-173, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

TEMETTUAT DEFTERLERİNE GÖRE BARTIN KAZASI

2. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Antalya, Turkey, 7 - 08 December 2018, vol.5, pp.683-692

XV. YÜZYILDA FİLİBE KAZA MERKEZİNDE DEMOGRAFİK YAPI

2. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Antalya, Turkey, 7 - 08 December 2018, vol.5, pp.693-706

KLASİK DÖNEM OSMANLI İMPARATORLUĞUNDA İKTİSADİ ZİHNİYET VE SOSYAL YARDIMLAŞMA

V. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALARI SEMPOZYUMU (İSMS), Ankara, Turkey, 16 - 17 November 2018, vol.3, pp.223-232

İSLAM MİSTİSİZMİNİN OSMANLI İKTİSADİ DAVRANIŞ VE FAALİYETLERİNE ETKİSİ

UMTEB, Gaziantep, Turkey, 21 - 22 June 2018, vol.4, pp.2599-2606

AVRUPADA KÜRESEL EKONOMİNİN BAŞLANGICI

UMTEB, Gaziantep, Turkey, 21 - 22 June 2018, vol.4, pp.2588-2598

OSMANLI İMPARATORLUĞUNDA BÜTÇE UYGULAMALARI VE BİR YILLIK MAAŞ ÖRNEĞİ

GLOBAL BUSINESS RESEARCH CONGRESS, İstanbul, Turkey, 24 - 25 May 2018, pp.403-407

XVI. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nda Üretim ve Tüketim

Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Turkey, 01 December 2016 - 04 January 2017, vol.IV, pp.311-323

Osmanlı Ekonominde Kadının Rolü ( The Role of Women on the Ottoman Empire)

Global Business Research Congress (GBRC), İstanbul, Turkey, 26 - 27 May 2016, vol.1, pp.105-0 Sustainable Development

16. Yüzyılın Sonu 17. Yüzyılın Başlarında Osmanlı Ekonomisi Üzerine Bir Değerlendirme

I. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi - İnsan ve Toplum Bilimleri (IBAD-2016), Madrid, Spain, 19 - 22 May 2016, vol.1

THE ROLE OF WOMEN ON THE OTTOMAN ECONOMICS

Global Business Research Congress (GBRC), İstanbul, Turkey, 26 - 27 May 2016, vol.2, pp.105-117 Sustainable Development identifier

XVI. Yüzyılda Kırçova Kazası Kırsalında Nüfus ve Ekonomik Hayat

(OSARK) Uluslararası Osmanlı Araştırmaları Kongresi, Sakarya, Turkey, 14 - 17 October 2015, pp.157

XVI. Yüzyılda Manastır Sehri'nin Sosyal ve Ekonomik Durumu

International Humanities And Social Sciences Conference, Budapeşte, Hungary, 7 - 13 September 2015, pp.157

Books & Book Chapters

SELÇUKLUDAN OSMANLIYA KADININ SOSYAL VE EKONOMİK ROLÜ

in: SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER ALANINDA AKADEMİK ÇALIŞMALAR, ÇOBANOĞLU Y., Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.615-628, 2018

AVRUPADA KÜRESEL EKONOMİNİN BAŞLANGICI (14-50-1600)

in: SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER ALANINDA AKADEMİK ÇALIŞMALAR, ÇOBANOĞLU Y., Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.629-640, 2018

OSMANLI HAKİMİYETİNDE PİRLEPE MERKEZ VE KIRSALINDA NÜFUS (XV.-XVI. YÜZYIL)

in: SOSYAL BİLİMLER TARİH VE SANAT, KÖSE O., Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.75-90, 2018

Eğitim Kurumlarında Yönetim ve Liderlik

in: Eğitim Kurumlarında Yönetim ve Liderlik, Korkmaz M., Çelebi N., Yücel A. S., Şahbudak E, Karta N., Şen E., Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.1-275, 2015

İlk Çğlardan Günümüze Kadının Konumu

in: Dünyada, Türkiye'de Kadın ve Şiddet, Korkmaz M., Demiray E., Sevil Ü., Hablemitoğlu S., Taşkıran Y., Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.349-407, 2015