Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Osmanlı İmparatorluğu’nda Kadının Ekonomik Faaliyetleri (The Economıc Activities Of Women in Ottoman Empire)

(JEFA) Journal of Economics, Finance and Accounting, cilt.3, ss.142-155, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Manastır Şehrinin Sosyal ve Ekonomik Durumu (1482-1615)

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.8, ss.458-470, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Study on Developıng a Scale Dırected to The Professıonal Attıtude and Socıal Perceptıons of Employees

(IIB) Uluslararası Hakemli Akademik Sosyal Bilimler Dergisi, ss.42-57, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Determınıng The Attitudes of Unıversıty Students Towards Gender Roles (Üniversite Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Tutumlarının Belirlenmesi)

(UHPPD) Uluslararası Hakemli Psikiyatri ve Psikoloji Araştırmaları Dergisi, cilt.4, ss.1-23, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An Analysis Of Retail Sales Volume Index and Trade and Services Indices (Perakende Satış Hacim ve Ticaret ve Hizmet Endeksleri Analizi)

(UHPAD) Uluslararası Hakemli Pazarlama ve Pazar Araştırmaları Dergisi, ss.1-30, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An Examination of the Occupational Burnout Levels of Academic Staff

Advances in Environmental Biology, cilt.9, ss.46-52, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An Analysis of the Co-Integration of the Stock Markets of Turkey, Bosnia, Macedonia and the USA

Advances in Environmental Biology, cilt.9, ss.33-39, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An Analysis of Purchasing Power Parity and The Affecting Factors

Advances in Environmental Biology, cilt.9, ss.86-89, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Avrupa Merkantilizmi Ve Osmanlı Ekonomisi

(UHBAB) Uluslararası Hakemli Akademik Beseri Bilimler Dergisi, cilt.4, ss.130-146, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Akademik Personelin Mesleki Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi

(UHEYAD) Uluslararası Hakemli Ekonomi Yönetimi Araştırmaları Dergisi, ss.1-17, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Practical Study on Appropriations and Outlays Allocated in Central Government Budgets for Research and Development Activities

Advances in Environmental Biology, cilt.9, ss.57-61, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

XVI. Yüzyılda İskenderiye Şehrinin Nüfus Durumu ve İktisadi Hayat

UHBAB Uluslararası Hakemli Akademik Beseri Bilimler Dergisi,, cilt.4, ss.182-192, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

XIX. Yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu’nun Ekonomik İşleyişinde Yabancı Sermayenin Rolü

(UHEYAD) Uluslararası Hakemli Ekonomi Yönetimi Araştırmaları Dergisi, cilt.2, ss.100-122, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sultan III. Selim Döneminde Osmanlı İmparatorluğu'nun Ekonomik Durumu ve Alınan Tedbirler

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, ss.21-50, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

XV. Yüzyılda Balkanlar’da Osmanlı Yönetimi Üzerine Bazı Değerlendirmeler

(UHİVE) Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, cilt.2, ss.47-60, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

18. ve 19. Asırda Avrupa’da Para, Banka ve Mevduat Alanında Yaşanan Gelişmelerin Osmanlı İmparatorluğu’na Yansımaları

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ, cilt.28, ss.149-164, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

17. ve 18. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin Avrupa ile İktisadi İlişkileri

Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, cilt.8, ss.163-173, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

19. Yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu’nda Yeni Vergilendirme Çalışmaları ve Mali Yapıya Etkisi

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.17, ss.225-238, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

19. yüzyıl Osmanlı Devleti'nde Nüfus, İstihdam ve Üretim

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bİlimler Enstitüsü Dergisi, cilt.25, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

XV. ve XVI. yüzyıllarda Filibe Şehrinde İktisadi Hayat ve Meslek Grupları

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.8, ss.145-173, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

TEMETTUAT DEFTERLERİNE GÖRE BARTIN KAZASI

2. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 7 - 08 Aralık 2018, cilt.5, ss.683-692

XV. YÜZYILDA FİLİBE KAZA MERKEZİNDE DEMOGRAFİK YAPI

2. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 7 - 08 Aralık 2018, cilt.5, ss.693-706

KLASİK DÖNEM OSMANLI İMPARATORLUĞUNDA İKTİSADİ ZİHNİYET VE SOSYAL YARDIMLAŞMA

V. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALARI SEMPOZYUMU (İSMS), Ankara, Türkiye, 16 - 17 Kasım 2018, cilt.3, ss.223-232

İSLAM MİSTİSİZMİNİN OSMANLI İKTİSADİ DAVRANIŞ VE FAALİYETLERİNE ETKİSİ

UMTEB, Gaziantep, Türkiye, 21 - 22 Haziran 2018, cilt.4, ss.2599-2606

AVRUPADA KÜRESEL EKONOMİNİN BAŞLANGICI

UMTEB, Gaziantep, Türkiye, 21 - 22 Haziran 2018, cilt.4, ss.2588-2598

OSMANLI İMPARATORLUĞUNDA BÜTÇE UYGULAMALARI VE BİR YILLIK MAAŞ ÖRNEĞİ

GLOBAL BUSINESS RESEARCH CONGRESS, İstanbul, Türkiye, 24 - 25 Mayıs 2018, ss.403-407

XVI. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nda Üretim ve Tüketim

Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Türkiye, 01 Aralık 2016 - 04 Ocak 2017, cilt.IV, ss.311-323

Osmanlı Ekonominde Kadının Rolü ( The Role of Women on the Ottoman Empire)

Global Business Research Congress (GBRC), İstanbul, Türkiye, 26 - 27 Mayıs 2016, cilt.1, ss.105-0

16. Yüzyılın Sonu 17. Yüzyılın Başlarında Osmanlı Ekonomisi Üzerine Bir Değerlendirme

I. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi - İnsan ve Toplum Bilimleri (IBAD-2016), Madrid, İspanya, 19 - 22 Mayıs 2016, cilt.1

THE ROLE OF WOMEN ON THE OTTOMAN ECONOMICS

Global Business Research Congress (GBRC), İstanbul, Türkiye, 26 - 27 Mayıs 2016, cilt.2, ss.105-117 identifier

XVI. Yüzyılda Kırçova Kazası Kırsalında Nüfus ve Ekonomik Hayat

(OSARK) Uluslararası Osmanlı Araştırmaları Kongresi, Sakarya, Türkiye, 14 - 17 Ekim 2015, ss.157

XVI. Yüzyılda Manastır Sehri'nin Sosyal ve Ekonomik Durumu

International Humanities And Social Sciences Conference, Budapeşte, Macaristan, 7 - 13 Eylül 2015, ss.157

Kitap & Kitap Bölümleri

SELÇUKLUDAN OSMANLIYA KADININ SOSYAL VE EKONOMİK ROLÜ

SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER ALANINDA AKADEMİK ÇALIŞMALAR, ÇOBANOĞLU Y., Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.615-628, 2018

AVRUPADA KÜRESEL EKONOMİNİN BAŞLANGICI (14-50-1600)

SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER ALANINDA AKADEMİK ÇALIŞMALAR, ÇOBANOĞLU Y., Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.629-640, 2018

OSMANLI HAKİMİYETİNDE PİRLEPE MERKEZ VE KIRSALINDA NÜFUS (XV.-XVI. YÜZYIL)

SOSYAL BİLİMLER TARİH VE SANAT, KÖSE O., Editör, Akademisyen Kitabevi, Ankara, ss.75-90, 2018

Eğitim Kurumlarında Yönetim ve Liderlik

Eğitim Kurumlarında Yönetim ve Liderlik, Korkmaz M., Çelebi N., Yücel A. S., Şahbudak E, Karta N., Şen E., Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.1-275, 2015

İlk Çğlardan Günümüze Kadının Konumu

Dünyada, Türkiye'de Kadın ve Şiddet, Korkmaz M., Demiray E., Sevil Ü., Hablemitoğlu S., Taşkıran Y., Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.349-407, 2015