Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ortaokul Türkçe Ders Kitaplarındaki Masalların Duygusal Yön Analizine Göre Degerlendirilmesi

YYÜ Egitim Fakültesi Dergisi (YYU Journal of Education Faculty),, cilt.17, sa.1, ss.799-822, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Teachers and Students’ Evaluation of Listening Texts in Turkish Textbooks

International Journal of Education & Literacy Studies, cilt.8, sa.1, ss.84-94, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TÜRKÇE ÖĞRETMEN ADAYLARININ YAZMA KAYGISI DÜZEYLERİ VE NEDENLERİ

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, cilt.8, sa.4, ss.2215-2239, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Alfabe Farklılıklarının Yabancılara Türkçe Öğretimindeki Etkisi

TÜRÜK Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi, sa.19, ss.96-127, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ana Dili Olarak Arapça Konuşan Öğrencilere Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Yalancı Eşdeğer Kelimelerin Rolü

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.4, sa.2, ss.628-644, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Öğretmen Görüşlerine Göre Türkçe Öğretiminde Karşılaşılan Problemlerin Kaynakları

ANA DİLİ EĞİTİMİ DERGİSİ, cilt.7, sa.4, ss.825-840, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Investigation of Tales in Turkish Textbooks in Terms of Conveying Values

International Journal of Progressive Education, cilt.15, sa.3, ss.156-168, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmen ve Yönetici Görüşlerine Göre Dil Eğitiminin Yapısal Sorunlarının Tespiti ve Çözüm Önerileri (Van İli Örneği)

Yeni Türkiye Hasan Celal Güzel Özel Sayısı-III, sa.104, ss.323-334, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİYLE İLGİLİ BİR KAYNAKÇA DENEMESİ

TURKISH STUDIES, cilt.13, sa.28, ss.265-339, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ANADOLU SAHASINDA TÜRKÇENİN EDEBİ DİL OLMA SÜRECİ

Yeni Türkiye, sa.99, ss.133-140, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenlerinin Soru Sorma Becerileri Üzerine Bir Araştırma

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, sa.13, ss.19-43, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Analyzing of the Sufficiency of Turkish Language Teachers Within the Scope of Undergraduate Program

International Journal of Languages’ Education and Teaching, cilt.V, sa.3, ss.683-700, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Analysis of the Levels of Teacher Candidates’ Reading Comprehension and Use of Reading Strategies (Example of Van)

Journal of Education and Practice (JEP), cilt.8, sa.18, ss.95-101, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yabancılara Türkçe Öğretimi Alanında Yapılan Çalışmaların Farklı Değişkenlere Göre Tasnifi

International Journal of Language Academy, cilt.5, sa.4, ss.205-214, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Instructors' Problems and Solution Suggestions in the Process of Teaching Turkish Language to Foreign Students

Journal of Education and Practice, cilt.8, sa.21, ss.66-73, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

MİKRO ÖĞRETİM TEKNİĞİ İLE İŞLENEN KONUŞMA EĞİTİMİ DERSİNE YÖNELİK TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ

International Journal of Language Academy, cilt.4, sa.4, ss.425-446, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

MİKRO ÖĞRETİM TEKNİĞİ İLE İŞLENEN KONUŞMA EĞİTİMİ DERSİNE YÖNELİK TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ

International Journal of Language Academy, cilt.4, sa.4, ss.425-446, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

THE EFFECT OF MICROTEACHING ON PRE-SERVICE TURKISH LANGUAGE TEACHERS’ SPEAKING ANXIETIES

European Journal of Education Studies, cilt.2, sa.11, ss.89-105, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

THE EFFECT OF MICROTEACHING ON PRE-SERVICE TURKISH LANGUAGE TEACHERS’ SPEAKING ANXIETIES

European Journal of Education Studies, cilt.2, sa.11, ss.89-105, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mikro Öğretim Tekniğinin Türkçe Öğretmen Adaylarının Konuşma Becerilerine Etkisi

Ana Dili Eğitimi Dergisi (ADED), cilt.4, sa.1, ss.134-150, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Mikro Öğretim Tekniğinin Türkçe Öğretmen Adaylarının Konuşma Becerilerine Etkisi

Ana Dili Eğitimi Dergisi (ADED), cilt.4, sa.1, ss.134-150, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

2006 Türkçe Dersi (6, 7, 8. Sınıflar) Öğretim Programı’nda Yer Alan Yazma Kazanımlarının Yaratıcı Yazmaya Uygunluğu

International Journal of Language Academy, cilt.2, sa.4, ss.375-384, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama Becerilerinin Ölçülmesi

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.5, sa.9, ss.109-128, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Edebiyat Öğretmeni Adaylarının Soru Sorma Becerileri Üzerine Bir Araştırma (Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Örneği)

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.5, sa.2, ss.103-115, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Aktif Dinleme

MİLLİ EĞİTİM, sa.176, ss.231-242, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Altıncı Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerin Okunabilirlik Açısından Değerlendirilmesi

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.6, sa.22, ss.206-219, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

TÜRKÇE ÇALIŞMA KİTAPLARINDAKİ ETKİNLİKLERİN İÇERİK DÜZENLEME YAKLAŞIMLARINA GÖRE İNCELENMESİ

5. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Üsküp, Makedonya, 27 - 30 Haziran 2019, ss.322

Yabancılara Türkçe Öğretimiyle İlgili Bir Kaynakça Denemesi

XI. Uluslararası Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi Kurultayı (UTEOK), Iğdır, Türkiye, 6 - 09 Kasım 2018, ss.267

Türkçe Ders Kitaplarındaki Dinleme Metinlerinin Öğretmen ve Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

Ders Kitapları Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 12 - 14 Nisan 2018, ss.104

Ortaokul 5. Sınıf Türkçe Ders Kitabındaki Masalların Niteliğinin Duygusal Yön Analizine Göre Değerlendirilmesi

Ders Kitabı Uluslararası Sempozyumu (DEKUS), İstanbul, Türkiye, 12 - 14 Nisan 2018, ss.103

Türkçenin Anadolu'da Edebi Dil Olma Süreci

Türk Dili Konuşan Ülkeler Kurultayı, Ankara, Türkiye, 13 - 16 Kasım 2017, ss.1

Öğretmen Görüşlerine Göre Türkçe Öğretiminde Karşılaşılan Problemlerin Kaynakları (Van İli Örneği)

10. Uluslar arası Türkçenin Eğitimi Öğretimi Kurultayı, İstanbul, Türkiye, 28 - 30 Eylül 2017, ss.1

Yabancılara Türkçe Ögretimi Için Yapılan Yayınların Çesitli Degiskenler Açısından Tasnifi

Birinci Uluslararası Ybabancılara Türkçe Ögretimi Bilgi Söleni, Bursa, Türkiye, 17 - 19 Mayıs 2017, ss.25-26

Öğretim Elemanlarının Yabancılara Türkçe Öğretimi Sürecinde Yaşadıkları Sorunlar

Birinci Uluslararası Ybabancılara Türkçe Ögretimi Bilgi Söleni, Bursa, Türkiye, 17 - 19 Mayıs 2017, ss.46-47

The effect of microteaching on pre-service Turkish language teachers’ speaking anxieties

International Conference on Arts, Education and Social Science (ICAES), Barselona, İspanya, 9 - 10 Aralık 2016, ss.8-10 Creative Commons License

Examination of Text Elements Levels in Narrative Expression those Turkish Language Teacher Candidates give Place in their Texts

International Conference on Arts, Education and Social Science (ICAES), Barselona, İspanya, 9 - 10 Aralık 2016, ss.5-7

Batı Düşüncesinin İnsan Anlayışı ve Bediüzzaman Said Nursi'ye Göre Kamil İnsan

Bediüzzaman Said Nursi ve Risale-i Nur'da İnsan Tekemmülü, Bitlis, Türkiye, 30 Haziran 2016, ss.143-154

Mikro Öğretim Tekniği ile İşlenen Konuşma Eğitimi Dersine Yönelik Türkçe Öğretmen Adaylarının Görüşleri

EJER-III rd International Eurasian Educational Research Congress (3. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi), Muğla, Türkiye, 31 Mayıs - 03 Haziran 2016, ss.2138-2139

The Evaluation of Turkish Language Teachers’ Qualification on The Point of Undergraduate Education Programe

International Teacher Education and Professional Induction-PAEDEIA, Ankara, Türkiye, 19 - 23 Ekim 2015, ss.211

Anadolu Sahasında Türkçenin Edebi Dil Olma Süreci

Uluslararası 8. Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Çanakkale, Türkiye, 15 - 17 Ekim 2015, ss.56

A Study on Teacher Candidates in Reading Comprehension and Use of Reading Strategies

International Symposium on Education and Psychology Fall Sessions (ISEP 2014 Fall Sessions), Tokyo, Japonya, 12 - 14 Kasım 2014, ss.132

Yüksek Lisans Öğretim Programları ve Yaşanan Sorunlar

Ana Dili Olarak Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi Çalışma Toplantısı, Sivas, Türkiye, 30 - 31 Ekim 2014, ss.75-82

Yeni Yaklaşımlar Işığında Öğretmenin Rolü

IV. Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 15 - 16 Mayıs 2014, ss.103

İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin Hikâye Edici Yazılarının Tutarlılık Açısından İncelenmesi

III. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 16 - 18 Aralık 2010, ss.24

Türkçe Derslerinde Tematik Eğitim ve Metinlerin Temaları/Alt Temaları Üzerine Bir Araştırma

II. Uluslararası Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi Kurultayı, Nevşehir, Türkiye, 1 - 05 Temmuz 2009, ss.40

İlköğretim 6, 7 ve 8. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerin Anlamı Bilinmeyen Kelimeler Açısından Değerlendirilmesi

II. UluslararasıTürkçenin Eğitimi ve Öğretimi Kurultayı, Nevşehir, Türkiye, 1 - 05 Temmuz 2009, ss.47

Anadolu’da Türkçenin Teşekkülü Tarihi

I. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 20 - 21 Kasım 2008, ss.124-128

Tezkirelerde Doğum ve Ölüm Kelimeleri Yerine Kullanılan Aktarmalar

Uluslararası Türk Dil Kurultayı, Ankara, Türkiye, 20 - 25 Ekim 2008, ss.433-438

İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama Becerilerinin Ölçülmesi

VII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Çanakkale, Türkiye, 2 - 04 Mayıs 2008, ss.222-230

İlköğretim Türkçe Öğretim Programındaki 5. Sınıfa Ait Okuduğunu Anlama Kazanımlarının Bilişsel Beceriler Yönünden Değerlendirilmesi.

I. Uluslararası Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu, Gazi Magosa, Kıbrıs (Kktc), 27 - 28 Mart 2008, ss.334-339

Kitap & Kitap Bölümleri

Sadi-i Şirazi

Farklı Perspektiflerde Çocuk Eğitimi: Doğu ve Batı Düşünürlerinin Eğitime Yaklaşım Biçimleri, Zihni MEREY, Editör, Nobel Yayınevi, Ankara, ss.73-96, 2020

2023 Eğitim Vizyonuna Eleştirel Bir Yaklaşım: Çok Kültürlülük Açısından Bir Değerlendirme

Türkiye Eğitim Vizyonu Üzerine Değerlendirmeler, Fuat Tanhan, Editör, Pegem Akademi Yayın Evi, Ankara, ss.227-235, 2019

Türkçe Öğretiminin Tarihçesi

Türkçe Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları, Kenan Bulut, M. Nuri Kardaş, Editör, Pegem Akademi Yayın Evi, Ankara, ss.213-233, 2019

Lisansüstü Eğitim Programlarındaki Sorunlar: Nitelik Açısından Bir Değerlendirme

Lisansüstü Eğitim Üzerine Düşünceler, Fuat Tanhan, Editör, Pegem Akademi Yayın Evi, Ankara, ss.188-197, 2019

Hatimetü'l-Eş'ar (Fatin Tezkiresi)

Kültür Ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2017

İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin Türkçe Çalışma Kitaplarında Yer Alan Anlama Tekniklerine Ait Etkinlikleri Anlama Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma

Prof. Dr. Murat Özbay’a Armağan, Uçgun D. ve Balcı A., Editör, Pegem Akademi Yayın Evi, Ankara, ss.431-447, 2015

Kelime Öğretimi

Türkçe Öğretimi El Kitabı, Abdurrahman Güzel ve Halit Karatay, Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.335-350, 2013

Türkçe Derslerinde Tematik Eğitim ve Metin- Tema-Alt Tema İlişkisi Üzerine Bir Araştırma

Theoretical and Applied Researches on Turkish Language Teaching (Türkçenin Eğitimi Öğretiminde Kuramsal ve Uygulamalı Araştırmalar), Uzun G. L ve Bozkurt Ü. , Editör, Die Blaue Eule, Essen, ss.445-457, 2011

İlköğretim 6-8. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerin Anlamı Bilinmeyen Sözcükler Açısından Değerlendirilmesi

Türkçe Öğretiminde Güncel Tartışmalar, Uzun G. L. ve Bozkurt Ü., Editör, Ankara Üniversitesi Tömer, Ankara, ss.122-136, 2010