Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Perceptions of Workforce Diversity in High Schools and Diversity Management: A Qualitative Analysis

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, cilt.41, sa.185, ss.199-217, 2016 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Views of Teachers and Academicians about Alternative Education Applications in Turkey

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, cilt.40, sa.179, ss.69-87, 2015 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Examining Primary School Administrators' According to the Perceptions of Teachers and Administrators

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, cilt.40, sa.177, ss.271-284, 2015 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The Issue of Education supervision in Turkey in the Views of Teachers, Administrators, Supervisors and Lecturers

KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, cilt.12, sa.1, ss.135-156, 2012 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

The process of supervision in the Turkish educational system: Purpose, structure, operation

ASIA PACIFIC EDUCATION REVIEW, cilt.8, sa.1, ss.56-70, 2007 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Öğretmen Seçme ve Atama Uygulaması Olarak Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) Glişkin Öğretmen Adaylarının Algıları

YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi (YYU Journal Of EducationFaculty), sa.14, ss.1259-1288, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Öğretmen Adaylarının Epistemolojik İnançları:Bir Karma Yöntem Çalışma

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.16, sa.60, ss.119-134, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Öğretmenlerin Rehberlik Servisine İlişkin Metaforik Algıları

The Journal of Academic Social Science Studies, sa.47, ss.137-148, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Evaluation of the Relation between Critical ThinkingTendency and Problem Solving Skills of Pre ServiceTeachers

Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, cilt.6, sa.2, ss.75-94, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Eğitim denetmenlerinin iletişim becerilerine ilişkin öğretmen algıları

Kastamonu Eğitim Dergisi, cilt.23, sa.4, ss.1531-1548, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İngilizce Öğretmen Adayı Olan ve İngilizce Öğretmeni Olmayı Planlayan Üniversite Öğrencilerinin İngilizce Öz Yeterlik Algıları

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.16, sa.2, ss.17-38, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İngilizce öğretmen adayı olan ve İngilizce öğretmeni olmayı planlayan üniversite öğrencilerinin İngilizce öz-yeterlik algıları

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.23, sa.4, ss.1531-1548, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Üniversite öğrencilerinin yabancı dil derslerine ilişkin tutumları

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.24, ss.184-202, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bilimsel bilginin sonu

The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS), sa.28, ss.573-580, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okul müdürlerinin eğitim yönetiminin işlevleri bağlamında yönetim sürecinde karşılaştıkları temel sorunlar

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.7, sa.33, ss.653-666, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

BİLİMSEL BİLGİ VE METODOLOJİLERİN SONU

The Journal of Academic Social Science Studies JASSS, cilt.2, ss.573-580, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bilimsel Bilgi ve Metodolojilerin Sonu

JASSS The Journal of Acedemic Social Science Studies, sa.28, ss.573-580, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir değişim hikayesi: Eğitim denetmenlerine ilişkin metaforik algılar

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.4, sa.1, ss.28-47, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İşbirlikli Öğrenmenin Yabancı Dil Öğretimindeki Önemine İlişkin Öğretmen Görüşleri

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.14, sa.2, ss.1-14, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Respect in principal-teacher relations at primary schools in Turkey

International Journal of Qualitative Studies in Education, cilt.26, sa.10, ss.1349-1372, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

A survey on the correlation between informal relationships in schools and organizational commitment

Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi (AEAD / MJER), cilt.14, ss.59-67, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Üniversite öğrencilerinin akademik başarılarını etkileyen örgütsel faktörler ölçeğinin geliştirilmesi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.9, sa.2, ss.106-124, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Okullarda informel ilişkiler ölçeğinin geliştirilmesi ve bazı değişkenler açısından incelenmesi.

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.9, sa.1, ss.1-21, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çağdaş Eğitim Denetimi Modeli Olarak Öğretimsel Denetimin Türk Eğitim Sisteminde Uygulanabilirliği

KURAMSAL EĞİTİMBİLİM DERGİSİ, cilt.5, sa.1, ss.131-142, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yönetici ve öğretmenlerin algılarına göre ilköğretim okullarında örgütsel öğrenme

İlköğretim Online, cilt.11, sa.3, ss.748-761, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yönetici ve öğretmenlerin stratejik planlama algısı ve okullarda mevcut stratejik planlama uygulamalarının değerlendirilmesi

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.12, sa.23, ss.234-256, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Liselerde farklılıkların yönetimi: bireysel tutumlar, örgütsel değerler ve yönetsel politikalar

MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.7, sa.2, ss.37-53, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Okullarda Stratejik Planlama Algısı Ölçeği ile Stratejik Planlama Uygulamalarını Değerlendirme Ölçeğinin Geliştirilmesi.

Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, cilt.18, sa.4, ss.545-574, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okullarda farklılıkların örgütsel doğurguları: Bir örnek olay incelemesi

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.30, sa.2, ss.115-138, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İLKÖĞRETİM OKULLARINDA ÖRGÜTSEL GÜVENE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi *, cilt.8, sa.1, ss.211-217, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmenlerin algılarına göre ilköğretim okullarının örgütsel iklimi

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.12, sa.1, ss.1-26, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Academic and non-academic staff's psychological contract in Turkey

Higher Education Quarterly, cilt.62, sa.3, ss.252-272, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Örgütsel sosyalleşme ve türk eğitim sisteminde örgütsel sosyalleşme süreci

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.5, sa.2, ss.137-153, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Okul ve öğrenci sağlığının korunmasına ilişkin kavramsal bir çözümleme

Milli Eğitim Dergisi, cilt.37, sa.180, ss.175-194, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okul ve öğrenci güvenliği: kavramsal bir çözümleme

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.3, sa.34, ss.69-83, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türkiye ve Avusturya eğitim sistemlerinin karşılaştırılması

TÜRK EĞİTİM BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.6, sa.3, ss.545-559, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Örgütsel gelişim aracıları olarak toplam kalite yönetimi ile stratejik yönetim ve planlama.

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.3, sa.34, ss.72-92, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türk eğitim sisteminde okulların yönetimi ve yönetici yetiştirme sorunsalı

Milli Eğitim Dergisi, cilt.35, sa.176, ss.86-97, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Post-Fordist üretim örgütlenmeleri ve işgören üzerindeki etkileri

Üniversite ve Toplum Dergisi, cilt.7, sa.4, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sınai Mülkiyet Hakları

Üniversite ve Toplum, cilt.7, sa.1, ss.1-5, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bilimsel araştırma ve yayın etiği

Milli Eğitim Dergisi, cilt.35, sa.173, ss.27-38, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

öğretim üyelerinin işe güdülenme bağlamında görev tazminatı uygulamasına ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi

Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.11, ss.39-49, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Ebeveynlerin görüşlerine göre ev okulu uygulaması ve Türkiye’de uygulanabilirliği

V. Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, Antalya, Türkiye, 2 - 05 Mayıs 2018, ss.476-478

Comparative Analysis of Syrian Refugee Students' Metaphorical Perceptions of English Learning

IV th İnternational Eurasian Educational Research Congress, Denizli, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2017, ss.1684-1685

Yüzüncü Yıl Üniversitesinde Öğrenim Gören Suriyeli Sığınmacı Öğrencilerin Eğitime İlişkin Görüşleri

IV th İnternational Eurasian Educational Research Congress, Denizli, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2017, ss.367-368

Üniversite Yönetimine Öğrenci Katılımı Bağlamında Öğrenci Konseyinin Etkililiği

12. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, Ankara, Türkiye, 11 - 13 Mayıs 2017, ss.83-85

Comparative Analysis of Syrian Refugee Students’ and Turkish Students’ Metaphorical Perceptions of English Learning

IV th İnternational Eurasian Educational Research Congress, Denizli, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2017, ss.1684-1685

Öğretmen Adaylarının Öğrenmeye İlişkin Tutumları ile Ahlaki Olgunlukları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Kongresi, İstanbul, Türkiye, 20 - 22 Nisan 2017, cilt.3, ss.1111-1116

The Effect of Pedagogical Formation Certificate Program on Prospective Teachers' Professional Self Efficacy Beliefs

26t th International Conference on Educational Sciences, Antalya, Türkiye, 20 - 23 Nisan 2017, ss.419-420

A quick look at the future of education from the sight of teachers of the future

International Conference for Academic Disciplines (IJAS-2016), Venedik, İtalya, 19 - 22 Ocak 2017, ss.1

Öğretmenlerin Etkili Okul Algıları

International Congress of Management, Economy and Policy (ICOMEP’16), İstanbul, Türkiye, 26 - 27 Kasım 2016, ss.390-391

A Quick Look At the Future of Education From the Sight of Teachers of the Future

International Conference for Academic Disciplines (IJAS-2016), Venedik, İtalya, 28 Haziran - 01 Temmuz 2016

A quick look at the future of education from the sight of teachers of the future

International Conference for Academic Disciplines (IJAS-2016), Venedik, İtalya, 28 Haziran - 01 Ağustos 2016, ss.1

From the Point of School Administrators Academic Success Problematic in Schools

ERPA International Congress on Education 2016, Saraybosna, Bosna-Hersek, 2 - 04 Haziran 2016, ss.105

The Problematic of Academic Success in Schools based on the Views of Students

International Congress on Education 2016, Sarajevo, Bosna-Hersek, 2 - 04 Haziran 2016, ss.2

The Problematic of Academic Success in Schools based on the Views of School Administrators

International Congress on Education 2016, Sarajevo, Bosna-Hersek, 2 - 04 Haziran 2016, ss.104-106

The Problematic of Academic Success in Schools based on the Views of Teachers

International Congress on Education 2016, Sarajevo, Bosna-Hersek, 2 - 04 Haziran 2016, ss.4

An Action Plan Sample for Improving Academic Success in Schools

International Congress on Education 2016, Sarajevo, Bosna-Hersek, 2 - 04 Haziran 2016, ss.1

Öğretmenlerin Öğretmen Kavramına İlişkin Algılarının Metaforlar Aracılığıyla Belirlenmesi

IIIrd INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, Muğla, Türkiye, 31 Mayıs - 03 Haziran 2016, ss.609-610

The Adaptation of English Teachers Attitudes Scale of Communicative Approach to Turkish

IIIrd INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, Muğla, Türkiye, 31 Mayıs - 03 Haziran 2016, ss.2014-2015

Akran Zorbalığı Gösteren Öğrencilerin Benlik Algıları Üzerine Nitel Bir Çalışma

XVIII. Internatıonal AMSE-AMCE-WAER Congress, Eskişehir, Türkiye, 30 Mayıs - 02 Haziran 2016, ss.96

Okul Müdürlerinin Eleştirel Liderlik Yeterlikleri

XVIII. Internatıonal AMSE-AMCE-WAER Congress, Eskişehir, Türkiye, 30 Mayıs - 02 Haziran 2016, ss.244

Lise Öğrencilerinde Benlik Saygısı ve Kendilik Algısı ile İnternet Bağımlılığı Düzeyi Arasındaki İlişki

XVIII. Internatıonal AMSE-AMCE-WAER Congress, Eskişehir, Türkiye, 30 Mayıs - 02 Haziran 2016, ss.93

Alternative School Practices Without Educational Equalization in Eastern Socities

14th International Teacher Education for Sustainable Development, Culture and Education, Konya, Türkiye, 12 - 14 Mayıs 2016, ss.110

Öğrenci görüşlerine göre öğretmenlerin sınıf yönetimi ilkelerine uyma düzeyleri

15. ULUSLARARASI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ EĞİTİMİ SEMPOZYUMU, Muğla, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2016, ss.1911-1919

A Study on Teacher Candidates’ Attitudes Towards Mobile Learning in Teaching and Learning Environment

The 4th International Conference on Educational Research and Innovation, Yogyakarta, Endonezya, 11 Mayıs - 12 Ağustos 2016, ss.21

Lise ve Üniversite Öğrencilerinin Bilişsel Esneklik Ve Empati Düzeylerinin İncelenmesi

15. ULUSLARARASI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ EĞİTİMİ SEMPOZYUMU, Muğla, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2016, ss.397

Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Akademik Sahtekârlık Davranışı Eğilimlerinin Değerlendirilmesi

15. ULUSLARARASI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ EĞİTİMİ SEMPOZYUMU, Muğla, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2016, ss.105

Öğrencilerin "öğretmen" kavramına ilişkin ileri sürdüğü metaforlar

15. ULUSLARARASI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ EĞİTİMİ SEMPOZYUMU, Muğla, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2016, ss.304-305

.“Öğretmen Adaylarının KPSS ve Alan Sınavına İlişkin Algıları"

II. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, Gaziantep, Türkiye, 5 - 07 Mayıs 2016, ss.212-214

Öğretmen Yetiştirme Politikaları Bağlamında, Öğretmen Yetiştirme Kaynağ Olarak Öğretmen Liselerinin Dönüşümü

II. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, Gaziantep, Türkiye, 5 - 07 Mayıs 2016, ss.195-196

University students' assessment preferences

Education and Transition - Contributions from Educational Research, Budapeşte, Macaristan, 7 - 11 Eylül 2015, ss.1-5

School administrators' opinions concerning Chaos Theory and reflections to administrative implementations

Education and Transition - Contributions from Educational Research, Budapeşte, Macaristan, 7 - 11 Eylül 2015, ss.11-13

Examining school principals' moral behaviours and teachers' organizational alienationlevels with CHAID analysis.

Education and Transition - Contributions from Educational Research, Budapeşte, Macaristan, 7 - 11 Eylül 2015, ss.5-7

An investigation of organizational depression of high school teachers

11th International Congress of Qualitative Inquiry, Chicago, Amerika Birleşik Devletleri, 20 - 23 Mayıs 2015, ss.244

EPİSTEMOLOGİCAL BELİEFS OF PRESERVİCE TEACHERS: A MİXED METHOD STUDY

Yıldız International Conference on Educational Research and Social Studies-YICER 2014, İstanbul, Türkiye, 1 - 03 Eylül 2014, ss.4

Okul müdürlerinin mentorluk rollerine ilişkin öğretmen algıları

Avrupa Eğitim Araştırmaları Kongresi (ECER), Porto, Portekiz, 1 - 05 Eylül 2014, ss.44

Öğretmen Adaylarının Eleştirel Düşünme Eğilimleri ve Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Yıldız International Conference on Educational Research and Social Sciences, İstanbul, Türkiye, 1 - 03 Eylül 2014, ss.1

Seçmeli Ders Uygulamasının Sosyal ve Pedagojik Temelleri ve Yansımaları

KESİNTİLİ ON İKİ YILLIK ZORUNLUEĞİTİM MODELİNDE SEÇMELİ DERSLERSEMPOZYUMU, Van, Türkiye, 24 - 25 Haziran 2013, ss.51-61

Bir değişme(me) hikayesi: Eğitim denetmenlerine ilişkin metaforik algılar

V. Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi, Kahramanmaraş, Türkiye, 20 - 22 Haziran 2013, ss.17

A survey on the correlation between informal relationships in schools and organizational commitment

New Trends on Global Education Conference (GEC-2012), Girne, Kıbrıs (Kktc), 24 - 26 Eylül 2012, ss.1

Yönetici ve öğretmenlerin görüşlerine göre resmi anaokullarında farklılıkların yönetimi

21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, İstanbul, Türkiye, 12 - 14 Eylül 2012, ss.1

Principals’ And Teachers' Perceptions of Organizational Justice In Schools

5thWorld Conference on Educational Sciences (WCES-2012), Roma, İtalya, 5 - 08 Şubat 2012, ss.1

Investigating Candidate Teachers' Thinking Styles Within The Context Of Mental Self-Government Theory

5thWorld Conference on Educational Sciences (WCES-2012), Roma, İtalya, 5 - 08 Şubat 2012, ss.1

Paydaşların gözüyle Türkiye’de eğitim denetimi sorunsalı

IV. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, Denizli, Türkiye, 14 - 15 Mayıs 2009, ss.1

İlköğretim Okullarında Stratejik Planlama Uygulamalarının Değerlendirilmesi

International Conferance on Educational Sciences /ICES, Gazimagosa, Kıbrıs (Kktc), 23 - 25 Haziran 2008, cilt.1, ss.101-102

Eğitim bilimlerinin dünyadaki kurumsal gelişimi

XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Denizli, Türkiye, 28 - 30 Eylül 2005, ss.1

Kitap & Kitap Bölümleri

Türk eğitim sisteminin örgüt ve yönetim yapısı

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi, Memduhoğlu, H.B., Yılmaz, K., Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.45-62, 2016

Türk eğitim sisteminin genel yapısı

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi, Memduhoğlu, H.B., Yılmaz, K., Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.1-22, 2016

Eğitimin bilimsel temelleri ve araştırma yöntemleri

Eğitim Bilimine Giriş, Memduhoğlu H. B., Yılmaz K., Editör, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara, ss.197-226, 2015

Özel grupları yönetme

İlkokul Öğretmenleri için Sınıf Yönetimi, Aypay A., Editör, Nobel Yayınevi, Ankara, 2013

Avusturya eğitim sistemi

Karşılaştırmalı Eğitim Sistemleri, Balcı A., Editör, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara, ss.79-103, 2013

Yönetim düşüncesinin evrimi ve yönetişim

Yönetimde Yeni Yaklaşımlar, Memduhoğlu H. B., Yılmaz K., Editör, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara, ss.1-27, 2010

Sınıf içinde çatışma çözme

Sınıf Yönetimi: Yeni Gelişmeler Doğrultusunda, Cafoğlu Z., Editör, Grafiker Yayınları, Ankara, ss.81-120, 2010

Farklılıkların yönetimi

Yönetimde Yeni Yaklaşımlar, Memduhoğlu H. B., Yılmaz K., Editör, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara, ss.199-228, 2010

Örgütsel güven

Yönetimde Yeni Yaklaşımlar, Memduhoğlu H. B., Yılmaz K., Editör, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara, ss.261-273, 2010

Türk eğitim sisteminin yönetimi ve denetimi: mevcut durum ve yeni perspektifler

Türkiye'de Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Sistemi: Temel Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Özdemir S., Bacanlı H., Editör, Türk Eğitim Derneği Yayını, Ankara, ss.126-185, 2010