Publications & Works

Articles Published in Other Journals

KURGUSAL GERÇEK VE HALKBİLİMSEL GERÇEK ETKİLEŞİMİ

SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL (SSSJournal), vol.4, no.22, pp.4178-4198, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

YÖNTEMSEL BİR KAVRAM OLARAK TÜRK HALK BİLİMİ ÇALIŞMALARINDA DÜŞÜNÜMSELLİK

SİİRT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.6, no.11, pp.168-180, 2018 (International Refereed University Journal)

BİR HALK BİLİMİ KAVRAMI VE ÇALIŞMA ALANIOLARAK HALK DİNİ

Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, no.28, pp.149-172, 2018 (National Refreed University Journal)

FORMULA, REPETITION AND NARRATOR IN AESTHETICS FORMING OF VAN LAKE BASIN FOLK TALES

ASOS , vol.5, no.58, pp.247-265, 2017 (Other Refereed National Journals)

ANADOLU SAHASI TÜRK MASALLARINDA DUA MOTİFİ

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, no.58, pp.355-375, 2017 (International Refereed University Journal)

MASAL MOTİFLERİ, TEKRAR VE SÖZLÜ KOMPOZİSYON TEORİ

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, no.30, pp.290-308, 2016 (Other Refereed National Journals)

“HALK İNANCI” KAVRAMININ SINIRLARI VE SINIRLILIKLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME

Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, vol.8, no.13, pp.857-865, 2013 (Other Refereed National Journals)

Halk İnancı Çalışmalarına Teorik ve Metodolojik Yaklaşımlar

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.17, no.3, pp.21-32, 2013 (National Refreed University Journal)

ESKİ TÜRK TUL GELENEĞİNİN ORTA ASYA VE ANADOLU’DAKİ YANSIMALARI

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, no.19, pp.63-78, 2013 (National Refreed University Journal)

Türk Kültüründe Ölüm ve Toprakla İlgili İnanış ve Ritüeller,

ACTATURCICA, vol.4, no.1, pp.259-271, 2012 (Other Refereed National Journals)

Sembol Dilinin Bir Örneği Olarak Rüyalar: Türk Halk Kültüründe Ölüme Yorumlanan Rüyalar

Journal of Turkish Studies, vol.54, no.5, pp.1074-1099, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

CEMAL ŞAKAR’IN “KARA” ÖYKÜ KİTABINDA HALKBİLİM UNSURLARI

3. ANADOLU ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Diyarbakır, Turkey, 28 - 29 December 2019, pp.460-467 Creative Commons License

AİLE FOLKLORU BAĞLAMINDA CEMAL ŞAKAR’IN “PENCERE” ÖYKÜ KİTABI

3. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Diyarbakır, Turkey, 28 - 29 December 2019, pp.452-459 Creative Commons License

CEMAL ŞAKAR’IN ÖYKÜLERİNDE SAVAŞ VE GÖÇ(PORTAKAL BAHÇELERİ)

3. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Van, Turkey, 20 - 22 December 2019, pp.80-88 Creative Commons License

CEMAL ŞAKAR ÖYKÜCÜLÜĞÜNE HALKBİLİMSEL BİR BAKIŞ (ESENLİK ZAMANLARI)

3. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Van, Turkey, 20 - 22 December 2019, pp.74-79 Creative Commons License

CEMAL ŞAKAR’IN “ADI LEYLA OLSUN” ÖYKÜ KİTABINDA HALKBİLİM UNSURLARI

TARAS ŞEVÇENKO 4. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, İzmir, Turkey, 14 - 15 December 2019, pp.64-72 Creative Commons License

NURETTİN TOPÇU’NUN HİKÂYELERİNDE DİN (HALK DİNİ BAĞLAMINDA BİR İNCELEME)

ULUSLARARASI TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU, Van, Turkey, 26 - 28 September 2019, pp.572-578

VAN HALK HEKİMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

ULUSLARARASI TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU, Van, Turkey, 26 - 28 September 2019, pp.428-431

ERCİŞLİ EMRAH İLE SELVİHAN HİKÂYESİNİN ÂŞIK HAYRETTGİN ANLATMASINA DAYANAN VARYANTI ÜZERİNE BİR İNCELEME

I. ANADOLU ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Diyarbakır, Turkey, 28 - 29 December 2018, pp.41-42

SÖZLÜ KÜLTÜR TAŞIYICISI OLARAK ÂŞIK HAYRETTİN VE ONUN KÖROĞLU ANLATMASI ÜZERİNE BİR İNCELEME

I. ANADOLU ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Diyarbakır, Turkey, 28 - 29 December 2018, pp.39-40

AVANZÂDE MEHMET SÜLEYMAN?IN İZDİVACDA BÜYÜCÜLÜK ADLI ESERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

I. ANADOLU ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Diyarbakır, Turkey, 28 - 29 December 2018, pp.352-353 Sustainable Development

HAKKARİ ÖLÜM GELENEKLERİ

1. ZAP HAVZASI ULEMASI SEMPOZYUMU, Hakkari, Turkey, 28 - 30 April 2018, pp.355-375

Yöntemsel Ortak Alan Bağlamında Antropoloji ve Halk Bilimi

4. Yıldız Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Turkey, 21 - 22 December 2017, pp.20

BİTLİS MASALLARI ÜZERİNE YAPILMIŞ ÇALIŞMALAR VE YENİ YAKLAŞIMLAR

II. INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY, ENGINEERING, SCIENCE, EDUCATION AND TECHNOLOGY, Bitlis, Turkey, 27 - 29 October 2017, pp.301

TÜRK HALK HEKİMLİĞİ UYGULAMALARI VE TOPRAK

Halk Kültüründe Toprak Uluslararası Sempozyumu, Sivas, Turkey, 13 - 15 October 2017, pp.67 Sustainable Development

Türk Halkbilimi Çalışmaları ve Halk Dini

1st International Scientific Researches Congress-Humanity an Social Sciences IBAD-2016), Madrid, Spain, 19 - 22 May 2016, pp.544

Geçiş Dönemleri Bağlamında Armağan Olgusu

I. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Kongresi, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 15 - 18 May 2013, pp.1-11

Türk Halkbilim Tarihi Çalışmaları Üzerine Bir Değerlendirme

The Second International Symposium of Turkology, Varşova / Warsaw, Poland, 12 - 14 September 2012, pp.1-13

Bitlis Sözlü Kültüründe Mekan

VII. Uluslararası Van Gölü Havzası Sempozyumu, Bitlis, Turkey, 4 - 07 October 2011, pp.292-301

“Sözlü Kompozisyon Teori Işığında Dede Korkut Destanlarında Açılış Ve Kapanış Sahneleri”

“Tarihsel Gelişimi İçindeki Oğuz Türkçesi ve Kadı Burhaneddin”, Sivas, Turkey, 12 - 15 September 2011, pp.1-12

“Kültürel Süreklilik Bağlamında Osmanlı’dan Günümüze Ölüm Ritüelleri”

19. Uluslararası Osmanlı Öncesi ve Dönemi Osmanlı Araştırmaları Sempozyumu CIEPO, Van, Turkey, 26 - 30 July 2010, pp.1-10

“Van Gölü Havzası’nda Yasla İlgili Ritüeller (Van-Bitlis Örneği)”

VI. ULUSLARARASI VAN GÖLÜ HAVZASI SEMPOZYUMU, Van, Turkey, 9 - 11 June 2010, pp.240-250

Van Gölü Havzası Hayvan Masalları ve La Fontaine Masalları

International Congress of Comparative Literature and The Teaching of Literature and Language, Ankara, Turkey, 29 April - 01 May 2009, pp.378-392

Books & Book Chapters

Van Şehir Tarihinin Bir Kaynağı Olarak Yerel Basın (1939-1980)

in: Yılmaz Önay Armağanı, Doç. Dr. Murat ÖZTÜRK,Doç. Dr. İrfan POLAT, Editor, Kitabevi Yay., İstanbul, pp.117-144, 2021

Denizci Türk Halk Şairlerinde Gaza Söylemi ve Şehitlik

in: Türk Şiirinde Şehadet, Prof. Dr. Önder Göçkün,Prof. Dr. Zeki Taştan,Prof. Dr. Kemal Timur, Editor, Kesit Yayınları , İstanbul, pp.53-89, 2021

Sözlü Kültür ve Pazar

in: Pazar Kitabı, Emine Gürsoy Naskali, Editor, KİTABEVİ, İstanbul, pp.269-287, 2020

ESRİME VE ZEHİR

in: ZEHİR, Naskali Gürsoy E., Editor, Libra, İstanbul, pp.62-107, 2018

Ercişli Emrah

in: Edebiyat Fakültesi Panelleri, Taştan Z. , Duman Z. , Akköprü E. , Editor, Hiperlink, İstanbul, pp.135-140, 2017

VAN'DA ÖLÜM İLE İLGİLİ GELENEK VE İNANIŞLAR

in: VAN 2016 KÜLTÜR VE TURİZM ENVANTERİ / HALK KÜLTÜRÜ II, YILMAZ ÖNAY / DAVUT TATLI , Editor, Van İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü I, Van, pp.33-81, 2016

II. Meşrutiyet Dönemi Aydınının Destan Kavramının Kaynakları Üzerine Bir İnceleme

in: Dört Kıtada Folklorun İzinde: Prof. Dr. Özkul Çobanoğlu Armağanı, Eren M., Karaaslan M., Arvas A., Editor, Hakim Yay., Ankara, pp.526-535, 2015

Türk Efsanelerinde Yılan ve Ötekilik

in: Yılan Kitabı, Naskali Gürsoy E., Editor, Kitabevi, İstanbul, pp.489-505, 2014

Türk Masal Geleneğinde Korku

in: Korku Kitabı, Naskali Gürsoy E., Editor, Kitabevi, İstanbul, pp.39-71, 2014

Türk Kültüründe Taziye

in: Prof. Dr. Süleyman T. Kayıpov Armağanı, Arvas A., Karaaslan M., Eren M., Editor, Hakim Yay., Ankara, pp.175-200, 2013

Türk Sözlü Kültüründe Tembel ve Tembellik (Türk Masalları Örneği)

in: Avare Kitabı, Naskali Gürsoy E., Editor, Kitabevi, İstanbul, pp.87-107, 2013

Episodes in the Encyclopedia

HAZRET, Muhammedin Ziyauddin

AHMET YESEVİ, pp.1, 2020

ÂDEM DEDE

AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİ, pp.1, 2020

DOĞANİ, Şükrü Doğan

AHMET YESEVİ, pp.1, 2020

ABİDİN

ONLİNE , pp.1, 2020

İSMAİL, İsmail Akbaş

AHMET YESEVİ, pp.1, 2020

RUHÎ, Ruhi Gülle

AHMET YESEVİ, pp.1, 2020

EMİN, Emin Yıldızdal

AHMET YESEVİ, pp.1, 2020

ZEKİ AYHAN

AHMET YESEVİ, pp.1, 2018