Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Malta Sürgününde Bir Şair: Süleyman Nazif

Türkiyat Mecmuası, Journal of Turkology, vol.28, no.2, pp.19-36, 2018 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

Dil-Millet İlişkisi Bağlamında Türkçeyi Bilgiden Bilince Konu Edinen Şiirler

Türkbilig-Türkoloji Araştırmaları Dergisi, no.36, pp.103-120, 2018 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

Necip Fazıl'ın Şiirinde Toplumsal ve Kültürel Dejenerasyon

ADAM AKADEMİ Sosyal Bilimler Dergisi, vol.8, no.1, pp.57-80, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

"Çocuk, Suç ve Ceza Kavramlarına Aydın Bakışı Yansıtan Roman: Suçlu"

Sosyal Bilimler Dergisi (Kilis 7 Aralık Üniversitesi), vol.7, no.14, pp.334-355, 2017 (National Refreed University Journal) Creative Commons License Sustainable Development

Sezai Karakoç İle İsmet Özel'in Poetik Fikirleri Bağlamında Türkiye'de Modern İslamî Şiir

The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science, no.60, pp.131-145, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Vecize Edebiyatı ve Sosyal Öğreti Örneği Olarak Raif Necdet Kestelli'nin Süzme Sözleri

e-Şarkiyat İlmî Araştırmalar Dergisi /Journal Of Oriental Scientific Research (JOSR), vol.9, no.2, pp.624-643, 2017 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

SEZAİ KARAKOÇ İLE İSMET ÖZEL’İN POETİK FİKİRLERİ BAĞLAMINDA TÜRKİYE’DE MODERN İSLAMİ ŞİİR

The Journal of Academic Social Science Studies, no.60, pp.131-145, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

1940-1960 Arası Dönemde Toplumcu Gerçekçi Şairlerin Sanatsal Faaliyet Zemininde Hak Arama Mücadelesi

Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.4, no.8, pp.54-80, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

1940-1960 Arası Dönemde Toplumcu Gerçekçi Şairlerin Sanatsal Faaliyet Zemininde Hak Arama Mücadelesi

Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.4, no.8, pp.54-80, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

ORTAÖĞRETİM TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞILAN BAŞLICA SORUNLAR

International Journal of Languages’ Education and Teaching, vol.1, no.5, pp.197-212, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Rasim Özdenören'in Gül Yetiştiren Adam'ında Kültürel Ybancılaşmaya Karşı Geleneksel Tepki

Türkiyat Mecmuası İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, no.27, pp.119-134, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ortaöğretim Türk Dili ve Edebiyatı Öğretiminde Karşılaşılan Başlıca Sorunlar

International Journal of Languages’ Education and Teaching, vol.5, no.2, pp.197-212, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

“Kişisel Alana Açılan Bir Pencere Olarak Cemil Kavukçu Öyküsü: Cezam Bitiyor Ceza”,

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, The Journal of International Social Research,, vol.8, no.36, pp.110-118, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Talip Apaydın’ın Şiirlerinde Mekânın Poetikası ve Köylü Algısı

International Journal of Language Academy, vol.3, no.4, pp.41-58, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

“Şemsettin Sami’nin Besa yahud Ahde Vefa ile Gâve Adlı Piyeslerinde Sömürüye Karşı Politik Eleştiri

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, The Journal of International Social Research,, vol.9, no.38, pp.117-128, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Sevgi Soysal’ın Öykülerinde Söz Varlığı Unsurları: Yansımalar, Kalıp Sözler, İkilemeler, Deyimler”

The Journal of Academic Social Science Studies JASSS International Journal of Social Science, no.37, pp.51-75, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Dil-İletişim İlişkisi Kapsamında Beden Dilinin İşlevi

International Journal of Social Science Doi number:http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2, vol.35, pp.89-97, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Mevlana’nın Mesnevi’sinde “İnsan” Telakkisi ve “İnsan-i Kâmil” Ölçüsü”

Türk-İslâm Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi, no.2, pp.8-18, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

“Benim Adım Kırmızı’da Resim Sanatı Bağlamında Doğu-Batı Çatışması”

International Journal of Languages’ Education and Teaching, pp.229-245, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

“Çocuk Edebiyatı Kapsamında İbrahim Alaettin Gövsa’nın Çocuk Şiirleri’ne Değerler Eğitimi Bağlamında Bir Bakış

International Journal of Languages’ Education and Teaching, pp.210-228, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Necip Fazıl Kısakürek’in “Muhasebe” Şiiri Üzerine Anlambilimsel/Göstergebilimsel Bir Çözümleme”

Assos Journal, The Journal of Academic Social Science,, no.12, pp.390-408, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

“Mehmet Akif’in Şiirlerinde İki Anahtar Kelime: Cehâlet” ve “Kavmiyet”

THE JOURNAL OF INTERNATIONAL SOCIAL RESEARCH, no.7, pp.32-95, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

The Quest For Identity And The State of Belonging In The Stories Of William Saroyan Who Is Of Bitlis Origin

International Journal of Language & Literature, vol.2, no.2, pp.123-140, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

“Bir Dava ve Toplum Adamı Olarak Necip Fazıl’ın “Fikir Çilesi”

International Journal of Languages’ Education and Teaching, no.3, pp.63-77, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Memet Baydur Tiyatrosu ve Dramatik Bir Pazarlık Oyunu: Kamyon”

Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish, pp.817-833, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Memet Baydur’un Tiyatro Yazarlığı ve Eleştiri

The Journal of Academic Social Science Studies JASSS International Journal of Social Science, no.6, pp.475-496, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

“1980 Sonrası Türk Öykücülüğünde Cemil Kavukçu ve Temmuz Suçlu Adlı Öykü Kitabının Tutunamayan Karakterlerinde Kimlik Bunalımı

Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish, pp.867-883, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Kemal Tahir’in Köyün Kamburu Romanına Edebiyat Sosyolojisi Açısından Bir Bakış

The Journal Of Academic Social Science Studies JASSS, vol.3, no.6, pp.879-904, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

“Batılılaşma Sürecinde ‘Feminizm’in Tehdidi Altındaki Türk Aile Yapısını ve Evlilik Kurumunu Belgeleyen Roman: Jön Türk”

Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, no.48, pp.217-240, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

“Tarih-Edebiyat İlişkisi ve Tarihî Romanların Tarih Öğretimindeki Rolü”

Uluslar arası Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi, vol.1, no.3, pp.48-60, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Ağrı’ ve ‘Acı’ Ekseninde Hastalığın Türk Şiirindeki Yeri

The Journal Of Academic Social Science Studies JASSS, pp.329-346, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

“Kültür Değişmesi ve Safiye Erol’un “Kadıköyü’nün Romanı” ile “Ülker Fırtınası” Adlı Romanlarında Kuşak Çatışması”

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.8, no.16, pp.387-407, 2011 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Çocuk Edebiyatı Kapsamında Tevfik Fikret'in Eğitim Anlayışı ve Şermin

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.20, pp.48-71, 2011 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Ağrı Dağı ve Nuh'un Gemisi'nin Edebiyatımıza Yansıması

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.18, pp.29-58, 2010 (National Refreed University Journal) Creative Commons License Sustainable Development

“Talip Apaydın'ın Çocuk Romanlarında Gezi-Gözlem, Araştırma ve Dinleme Yoluyla Öğrenme

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.6, pp.94-122, 2008 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Türk Halk Kültüründe Geleneksel 'Hediye' Motifi

Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü- Türk Kültürü,, pp.10-24, 2006 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Talip Apaydın’ın Roman ve Öykülerinde Kadın ve Sorunları

İlmî Araştırmalar, no.21, pp.87-120, 2006 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Rıfat Ilgaz'ın Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Eğitim Anlayışı

Arayışlar-İnsan Bilimleri Araştırmaları,, pp.115-125, 2005 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

“Abdülhak Hamid'in Şiirlerinde Ölüm Tefekkürü ve Mezar Tasavvuru”

Milli Eğitim Dergisi, no.168, pp.30-48, 2005 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Baba-Oğul Çatışmasında Yalnızlaşan Öksüz Bir Karakterin Romanı: Aylak Adam

INCSOS 5. International Congress On Social Sciences, Üsküp, Macedonia, 27 - 30 June 2019, pp.419-428 Creative Commons License

Di Zargotina Kurdan De Erka Saziya Dengbêjiyê

Uluslararası DENGBÉJLİK KÜLTÜRÜ VE DENGBÉJLER Sempozyumu, Şırnak, Turkey, 19 - 20 April 2019, pp.121-139 Creative Commons License

Malta Sürgünü Bir Şair: Süleyman Nazif

UMTEB International Congress on Vocational and Technical Sciences-II, Batum, Georgia, 10 - 13 May 2018, pp.107

MAXINE HONG KINGSTON’S THE WOMAN WARRIOR FROM THE STAND POINT OF CULTURAL CONFLICTS

II. INTERNATIONAL DMITRI YAVORONITSKI EUROPEAN CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES, Kiev, Ukraine, 26 - 29 April 2018, pp.71-72

Türkçeyi Konu Edinen Şiirler ve Fazıl Hüsnü'nün Türkçe Katında Yaşamak Şiiri Üzerine Bir Değerlendirme

İnnovation And Global İssuesin Social Sciences, Antalya, Turkey, 26 - 29 April 2018, pp.1068-1086

JAMES JOYCE’UN EVELINE ADLI KISA ÖYKÜSÜNDE ATALET

II. INTERNATIONAL DMITRI YAVORONITSKI EUROPEAN CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES, Kiev, Ukraine, 26 - 29 April 2018, vol.1, no.1, pp.73-74 Sustainable Development

Necip Fazıl Kısakürek'in Şiirlerinde Toplumsal Değişme ve Aile Kurumu

Dimitri Yavornitski I. International Congress On Social Sciences, Kiev, Ukraine, 11 - 13 August 2017, pp.19-20

Rasim Özdenören'in "Gül Yetiştiren Adam"ında Kültürel Yabancılaşmaya Karşı Eleştirel Yaklaşım

AL-Farabi I.International Congress on Social Sciences, Gaziantep, Turkey, 11 - 14 May 2017, pp.638-639

Ortaöğretim Türk Dili ve Edebiyatı Öğretiminde Karşılaşılan Başlıca Problemler

Al-Farabi I.International Congress on Social Sciences, Gaziantep, Turkey, 11 - 14 May 2017, pp.598-599

Ortaöğretim Türk Dili ve Edebiyatında Karşılaşılan Başlıca Sorunları

Al Farabi 1'st International Congress on Social Sciencess, Gaziantep, Turkey, 11 - 14 May 2017, vol.1, no.1, pp.598

Sezai Karakoç İle İsmet Özel'in Poetik Fikirleri Bağlamında Türkiye'de Modern İslamî Şiir

Al-Farabi I. International Congress on Social Sciensces, Gaziantep, Turkey, 11 - 14 May 2017, pp.32-33

Vecize Edebiyatı ve Sosyal Öğreti Örneği Olarak Raif Necdet Kestelli'nin Süzme Sözler'i

Innovation and Global Issues in Social Sciences 2017, Antalya, Turkey, 27 - 29 April 2017, pp.191-206

SÖMÜRGECİLİK VE YABANCI DİL EĞİTİMİNE RADİKAL BİR BAKIŞ: NGUGI WA THIONG’O

Innovation and Global Issues in Social Sciences I, Antalya, Turkey, 27 - 29 April 2017, vol.1, no.1, pp.17-22

The Socialist Realist Poets' Struggle for Their Rights within the Context of Art Activities Between the period of 1940-1960

Innovation and Global Issues in Social Sciences I, Antalya, Turkey, 27 - 29 April 2017, vol.1, no.1, pp.41-45

, Suç Ve Ceza Kavramlarına Toplumsal Bakışı Yansıtan Roman: Suçlu

3. Uluslararası Çin’den Adriyatk’e Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Turkey, 27 - 30 October 2016, pp.193-207 Sustainable Development

The Sources Which Şemsettin Sami’s Gave Benefits From And A Dramaturgic Analysis Of The Work In Political Context

III. AGP International Humanities and Social Sciences Conference, Barcelona, Spain, 4 - 07 February 2016, pp.229-235

The Function of Body Language Within Language Communication Relationship

IMACBE 15,3rd International Multi-Conferance On Acricultural, chemical,ecosystems, Dubai, United Arab Emirates, 20 - 21 May 2015, pp.84-90 Creative Commons License

Paint Art in 'My Name is Red' in the Contex of the Conflict Between East and West

III International Congress of Turkology, Varşova, Poland, 25 - 27 June 2014, pp.31-32

Bahtiyar Vahapzade’nin Şiirlerinde Hayat Felsefesi

Uluslar arası Bahtiyar Vahapzade Sempozyumu, Baku, Azerbaijan, 13 - 15 December 2012, pp.27-40

Namık Kemal’in Siyasi Düşünceleri ve Devlet İdeali

Doğumunun 170. Yılında Uluslararası Namık Kemal Sempozyumu,, Tekirdağ, Turkey, 20 - 22 December 2010, vol.1, pp.405-425

Books & Book Chapters

Turkish - Persian National Anthems

in: 100 Ülke 100 Marş İstiklâl Marşı, Birol Emil-Zeki Taştan, Editor, Kesit Yayınevi, İstanbul, pp.123-131, 2021

Necip Fazıl'ın Şiirinde Metafizik Korku ve Endişe

in: Prof. Dr. Ramazan Kaplan'a Armağan, Öztürk Emiroğlu,Gülsemin Hazer,Macit Balık,Hülya Ürkmez, Editor, Akçağ Yayınları, Ankara, pp.199-221, 2020

Şemsettin Sami’nin Gâve’sinin Üç Farklı Kültürdeki Varyantları ve Eserin Politik Bağlamda Dramaturjik Analizi

in: International Academic Studies İn Philology, Göre Zehra, Editor, Uluslararsı Stamparıja Ivpe Yayınevi, Çetinje/Karadağ/Montenegro, pp.158-177, 2019 Creative Commons License

Ülker Köksal'ın Tiyatrolarında Anadolu Kadınının Modernitenin Etkisinde Yansıttığı Değişim/Dönüşüm Algısı

in: Türk Dünyasında Kadın Algısı, Ulusan, Ş., Kayhan, S., Editor, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Yayınları, Manisa, pp.515-531, 2016 Creative Commons License

TİRAJE

Ankara Birleşik Yayıncılık, Ankara, 2014