Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Hadim Devlet Anlayışı Çabasına Bir Örnek: Van ve Mülhakatındaki Hapishanelerde İyileştirme Gayretleri

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ne Umdular Ne Buldular? Taraflar Açısından Birinci İnönü Savaşı

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.21, pp.43-58, 2021 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

XIX. Yüzyılda Van'da İllet-i Kolera İle Mücadelede Karantina Usulü ve Kordon Uygulaması

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.48, pp.290-309, 2020 (International Refereed University Journal)

"SON DÖNEM OSMANLI DÜNYASINDA İÇTİMAİ İMTİZACA VE İDARİ İNİSİYATİFE BİR ENGEL: MÜSKİRAT MÜPTELALARI"

TÜRKİYE DİN EĞİTİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, no.9, pp.51-65, 2020 (International Refereed University Journal)

SÖMÜRGECİLİĞE VE SALGIN HASTALIĞA 40 GÜN MOLA MI YOKSA SİSTEMİN İSTİKRARINA BİR KATKI MI?: USUL-İ KARANTİNA

Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD) Eurasian Journal of Researches in Social and Economics (EJRSE) , vol.7, no.5, pp.238-250, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Meşruti Rejimin Memnuniyet Ölçeği: “Kutlama Mesajları

Gaziantep Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.19, no.2, pp.420-432, 2020 (International Refereed University Journal)

İfadenin Makbuliyeti Eylemin Meşruiyeti:Birinci Mecliste Medeniyet Söylemi

Türkiye Notları, no.10, pp.55-62, 2020 (National Non-Refereed Journal)

MÜSKİRATA MESKEN MEYHANEDEN, BALODAN BOZMA BALOZA: OSMANLI’DA EĞLENCE MEKÂNLARININ DÖŞÜMÜ, İHLALLER VE TEDBİRLER

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilgiler Dergisi, vol.1, no.46, pp.407-426, 2019 (International Refereed University Journal)

Kanaatkâr toplumun kumbaracıları: Osmanlı’da eskiciler ve arayıcılar

Türkiye Günlüğü, no.139, pp.73-82, 2019 (Other Refereed National Journals)

Bilgi ve İktidar Arasındaki Ne İlk Ne de Son Randevu: Nizam-ı Cedidin Meşruiyeti Bağla?mında Meşihat Makamı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.1, no.17, pp.209-230, 2019 (International Refereed University Journal)

SİYASETİN ÜRETİCİSİ VE İKTİSADİ GELİRİN TÜKETİCİSİ, PAYİTAHT İSTANBUL’A GÖÇÜN MEN’İ (1742-1842)

Tarih Okulu Dergisi/Journal of History School, vol.1, pp.291-315, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

İktisadi Kaygılar Ve Güvenlik Endişeleri Bağlamında: Ağrı Dağında Maden Arama Taleplerine Karşı Osmanlı Devleti’nin Tavrı

Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi, vol.5, no.18, pp.233-250, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

“İSTİRAHAT-I RAİYYET VE TE’YİD-İ RABITA-I PAYİTAHT” BAĞLAMINDA OSMANLI DEVLETİNDE AŞİRET VE MEKTEP İLİŞKİSİ (1880-1908)

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.1, no.42, pp.345-358, 2018 (International Refereed University Journal)

I.Dünya Savaşında Düvel-i Muhasama Tebaasına Yönelik Uygulamalar

AKADEMİK TARİH VE DÜŞÜNCE DERGİSİ, no.35, pp.264-296, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

XIX. Yüzyıl Osmanlı Taşrasında Merkezi Teamüller Bağlamında Aşiretler

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, no.35, pp.443-456, 2017 (International Refereed University Journal)

OSMANLI ISLAHAT ASRI ARİFESİNDE MERKEZİ HASSASİYETLER, AYANLAR VE ŞEHİR KETHÜDALARI

TARİHİN PEŞİNDE, no.17, pp.443-456, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

OSMANLI DEVLETİ’NDE “ÇEYİZ”

ISPEC 3. ULUSLARARASI SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER KONGRESİ, Van, Turkey, 20 - 22 December 2019, pp.379-394

OSMANLI SİYASİ GELENEĞİNDE “RÜYA”

ISPEC 3. ULUSLARARASI SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER KONGRESİ, Van, Turkey, 20 - 22 December 2019, pp.375-387

İktidarın Meşruiyet Aracı Olarak II. Meşruiyet Kutlamaları

Hakimiyet-i Milliye Uluslararası Bilgi Şöleni, Van, Turkey, 30 October - 01 November 2019, pp.7

OSMANLI EĞİTİM TECRÜBESİNE İLİŞKİN BİR DÖNEMLENDİRME DENEMESİ

ULUSLARARASI TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU, Van, Turkey, 26 - 28 September 2019, pp.799-804

XIX. YÜZYILDA ANTEP ÖRNEĞİ ÜZERİNDEN İLLET -İ KOLERA İLE MÜCADELE

ULUSLARARASI GAZİANTEP TARİHİ SEMPOZYUMU (Millî Mücadele Döneminde Gaziantep), Gaziantep, Turkey, 25 December - 27 January 2018, pp.229-249

XIX. Yüzyıl Sonunda Kafkas Muhacirlerin Diyarbakır ve Yöresine iskanı

Osmanlıdan Günümüze Diyarbakır, Diyarbakır, Turkey, 25 - 28 October 2018, pp.157-174

"Tanzimat Sonrası Osmanlı’da Otelcilik Teşebbüsleri ve Osmanlı Oteller Kumpanyası"

International West Asıa Congress of Tourısm Research, 2017, Van, Turkey, 28 - 30 September 2017, pp.119-128 Creative Commons License

Books & Book Chapters

in: , Nükhet ELTUT KALENDER, Editor, BERİKAN YAYINEVİ, Ankara, pp.60-70, 2020

Mütareke Dönemi Aydın Tavrına Bir Örnek: İlkeden Mücadeleye Celal Nuri (İleri)

in: 100. Yılında Milli Mücadele ve Atatürk, Bekir Koçlar-Kemal Yakut-Ömer Obuz, Editor, Cedit Neşriyat, Ankara, pp.385-402, 2019

Payitaht Odaklı Paradigma Bağlamında Osmanlı Taşrasında Aşiretler

in: Türkiye'de Aşiret Tartışmaları, Suvat Parin, Editor, Bağlam Yayıncılık, İstanbul, pp.129-141, 2019

XIX. Yüzyıl Sonunda Kafkas Muhacirlerin Diyarbakır ve Yöresine İskânı

in: Osmanlı'dan Günümüze Diyarbakır, "ÖZCOŞAR İ.", "KARAKAŞ A.", "ÖZTÜRK M.", "POLAT Z.", Editor, Ensar Nesriyat, İstanbul, pp.157-179, 2017