Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Hadim Devlet Anlayışı Çabasına Bir Örnek: Van ve Mülhakatındaki Hapishanelerde İyileştirme Gayretleri

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Ne Umdular Ne Buldular? Taraflar Açısından Birinci İnönü Savaşı

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.21, pp.43-58, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

XIX. Yüzyılda Van'da İllet-i Kolera İle Mücadelede Karantina Usulü ve Kordon Uygulaması

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.48, pp.290-309, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

"SON DÖNEM OSMANLI DÜNYASINDA İÇTİMAİ İMTİZACA VE İDARİ İNİSİYATİFE BİR ENGEL: MÜSKİRAT MÜPTELALARI"

TÜRKİYE DİN EĞİTİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, no.9, pp.51-65, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

SÖMÜRGECİLİĞE VE SALGIN HASTALIĞA 40 GÜN MOLA MI YOKSA SİSTEMİN İSTİKRARINA BİR KATKI MI?: USUL-İ KARANTİNA

Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD) Eurasian Journal of Researches in Social and Economics (EJRSE) , vol.7, no.5, pp.238-250, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Meşruti Rejimin Memnuniyet Ölçeği: “Kutlama Mesajları

Gaziantep Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.19, no.2, pp.420-432, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

İfadenin Makbuliyeti Eylemin Meşruiyeti:Birinci Mecliste Medeniyet Söylemi

Türkiye Notları, no.10, pp.55-62, 2020 (Non Peer-Reviewed Journal)

MÜSKİRATA MESKEN MEYHANEDEN, BALODAN BOZMA BALOZA: OSMANLI’DA EĞLENCE MEKÂNLARININ DÖŞÜMÜ, İHLALLER VE TEDBİRLER

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilgiler Dergisi, vol.1, no.46, pp.407-426, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Kanaatkâr toplumun kumbaracıları: Osmanlı’da eskiciler ve arayıcılar

Türkiye Günlüğü, no.139, pp.73-82, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Bilgi ve İktidar Arasındaki Ne İlk Ne de Son Randevu: Nizam-ı Cedidin Meşruiyeti Bağla?mında Meşihat Makamı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.1, no.17, pp.209-230, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

SİYASETİN ÜRETİCİSİ VE İKTİSADİ GELİRİN TÜKETİCİSİ, PAYİTAHT İSTANBUL’A GÖÇÜN MEN’İ (1742-1842)

Tarih Okulu Dergisi/Journal of History School, vol.1, pp.291-315, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

“İSTİRAHAT-I RAİYYET VE TE’YİD-İ RABITA-I PAYİTAHT” BAĞLAMINDA OSMANLI DEVLETİNDE AŞİRET VE MEKTEP İLİŞKİSİ (1880-1908)

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.1, no.42, pp.345-358, 2018 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

I.Dünya Savaşında Düvel-i Muhasama Tebaasına Yönelik Uygulamalar

AKADEMİK TARİH VE DÜŞÜNCE DERGİSİ, no.35, pp.264-296, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

XIX. Yüzyıl Osmanlı Taşrasında Merkezi Teamüller Bağlamında Aşiretler

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, no.35, pp.443-456, 2017 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

OSMANLI ISLAHAT ASRI ARİFESİNDE MERKEZİ HASSASİYETLER, AYANLAR VE ŞEHİR KETHÜDALARI

TARİHİN PEŞİNDE, no.17, pp.443-456, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

OSMANLI SİYASİ GELENEĞİNDE “RÜYA”

ISPEC 3. ULUSLARARASI SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER KONGRESİ, Van, Turkey, 20 - 22 December 2019, pp.375-387

OSMANLI DEVLETİ’NDE “ÇEYİZ”

ISPEC 3. ULUSLARARASI SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER KONGRESİ, Van, Turkey, 20 - 22 December 2019, pp.379-394

İktidarın Meşruiyet Aracı Olarak II. Meşruiyet Kutlamaları

Hakimiyet-i Milliye Uluslararası Bilgi Şöleni, Van, Turkey, 30 October - 01 November 2019, pp.7

OSMANLI EĞİTİM TECRÜBESİNE İLİŞKİN BİR DÖNEMLENDİRME DENEMESİ

ULUSLARARASI TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU, Van, Turkey, 26 - 28 September 2019, pp.799-804

XIX. YÜZYILDA ANTEP ÖRNEĞİ ÜZERİNDEN İLLET -İ KOLERA İLE MÜCADELE

ULUSLARARASI GAZİANTEP TARİHİ SEMPOZYUMU (Millî Mücadele Döneminde Gaziantep), Gaziantep, Turkey, 25 December - 27 January 2018, pp.229-249 Sustainable Development

Cumhuriyet Dönemi Van’dan İnsan Manzaraları

Hâkimiyet-i Millîye Uluslararası Bilgi Şöleni, Van, Turkey, 30 October - 01 November 2018, pp.1

XIX. Yüzyıl Sonunda Kafkas Muhacirlerin Diyarbakır ve Yöresine iskanı

Osmanlıdan Günümüze Diyarbakır, Diyarbakır, Turkey, 25 - 28 October 2018, pp.157-174

Türk Eğitim Sistemin Sekülerleşmesi

Uluslararası Prof. Dr. Fuat Sezgin Bilim Tarihi Sempozyumu, Van, Turkey, 7 - 09 March 2018, pp.5-6

"Tanzimat Sonrası Osmanlı’da Otelcilik Teşebbüsleri ve Osmanlı Oteller Kumpanyası"

International West Asıa Congress of Tourısm Research, 2017, Van, Turkey, 28 - 30 September 2017, pp.119-128 Creative Commons License

Books & Book Chapters

İstirahate mi Yoksa Sefahete mi İstinad:Osmanlı'da Konaklama Kültürü ve Oteller

in: Tarih ve Toplum Üzerine Araştırmalar II, Dr. Türker UYGUR-Dr. Volkan TUNÇ, Editor, Lap-Lambert Academic Publishing, Chisinau, pp.52-85, 2021 Creative Commons License

Siyasi Dilin Teklifine Tekne: Son Dönem Osmanlı Dünyasında Kütüphaneler

in: Tarih ve Toplum Üzerine Araştırmalar II, Dr. Volkan Tunç,Dr. Türker Uygur, Editor, Lap-Lambert Publishing, Chisinau, pp.1-50, 2021 Creative Commons License

in: , Nükhet ELTUT KALENDER, Editor, BERİKAN YAYINEVİ, Ankara, pp.60-70, 2020

Mütareke Dönemi Aydın Tavrına Bir Örnek: İlkeden Mücadeleye Celal Nuri (İleri)

in: 100. Yılında Milli Mücadele ve Atatürk, Bekir Koçlar-Kemal Yakut-Ömer Obuz, Editor, Cedit Neşriyat, Ankara, pp.385-402, 2019

Payitaht Odaklı Paradigma Bağlamında Osmanlı Taşrasında Aşiretler

in: Türkiye'de Aşiret Tartışmaları, Suvat Parin, Editor, Bağlam Yayıncılık, İstanbul, pp.129-141, 2019 Sustainable Development

XIX. Yüzyıl Sonunda Kafkas Muhacirlerin Diyarbakır ve Yöresine İskânı

in: Osmanlı'dan Günümüze Diyarbakır, "ÖZCOŞAR İ.", "KARAKAŞ A.", "ÖZTÜRK M.", "POLAT Z.", Editor, Ensar Nesriyat, İstanbul, pp.157-179, 2017