Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Relationship between High School Teachers' Perceptions of Organizational Culture and Motivation

Journal of Education and Training Studies, cilt.7, sa.7, ss.102-116, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okul Müdürlerinin Yaratıcı Liderlik Özellikleri: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.16, sa.1, ss.417-435, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Milli Eğitim Bakanlığı hizmet içi eğitim uygulamalarının müfettiş, yönetici ve öğretmen görüşlerine göre incelenmesi

International Journal of Human Sciences,, cilt.14, sa.4, ss.4725-4741, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmenlerin Örgütsel Sessizlik Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından incelenmesi

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.10, ss.209-232, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İlkokul Müdürlerinin Dağıtımcı Liderlik Davranışları ile Öğretmenlerin Motivasyon ve Yaratıcılık Düzeyleri Arasındaki İlişki

e-Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik), cilt.16, sa.60, ss.198-216, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Sınıflarındaki Denetim Uygulamalarına İlişkin Görüşleri

Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.3, sa.1, ss.82-96, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İlköğretim Okullarında Görev Yapan Yönetici ve Öğretmenlerin MEB Hizmetiçi Eğitim Uygulamalarına İlişkin Görüşleri

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.3, sa.1, ss.34-53, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Japon Eğitim Sistemi Üzerine Bir İnceleme: Çeşitli Açılardan Türk Eğitim Sistemi İle Karşılaştırma

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.1, sa.1, ss.1-18, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

İlkokul Müdürlerinin Hizmetkar Liderlik Davranışları ile Okul İklimi Arasındaki İlişki

VII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, Manisa, Türkiye, 9 - 11 Mayıs 2018, ss.84

Okul Müdürlerinin Stratejik Liderlik Özellikleri ile Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılık Düzeyleri Arasındaki İlişki

V. International Eurasian Educatonal Research Congress, Antalya, Türkiye, 2 - 05 Mayıs 2018, ss.484-486

Öğretmenlerin Görüşlerine Göre Dağıtımcı Liderlik ve Örgütsel Yaratıcılık Arasındaki İlişki

10. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 27 - 30 Nisan 2018

Öğretmen Adaylarının Sınıf, Sınıfta Öğretmen ve Sınıfta Öğrenci Kavramlarına İlişkin Metaforik Algıları

ICES-UEBK 2018: 27. ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 18 - 22 Nisan 2018, ss.882-884

Okul Kültürü ile Motivasyon Arasındaki İlişki

27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya, Türkiye, 18 - 22 Nisan 2018

Okul Müdürlerinin Ders Denetimi: Öğretmen Görüşleri Bağlamında Nitel Bir Çözümleme

IX.Uluslararası Eğitim Denetimi Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 03 Kasım 2017, ss.36-37

Maarif Müfettişlerinin Stres Kaynaklarının Ve Stresle Başa Çıkma Stratejilerinin İncelenmesi

IX.Uluslararası Eğitim Denetimi Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 03 Kasım 2017, ss.84-85

ÖĞRETMENLERİN OKUL MÜDÜRLERİNİN HİZMETKÂR LİDERLİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ: BİR KARMA YÖNTEM ÇALIŞMASI

I. Uluslararası Eğitim Araştırmaları ve Öğretmen Eğitimi Kongresi, Uşak, Türkiye, 14 - 16 Ekim 2017, ss.182-184

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM UYGULAMALARININ MÜFETTİŞ, YÖNETİCİ VE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE İNCELENMESİ

I. ULUSLARARASI EĞİTİM ARAŞTIRMALARI VE ÖĞRETMEN EĞİTİMİ KONGRESİ, Uşak, Türkiye, 14 - 16 Eylül 2017, ss.229-231

ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL SESSİZLİK DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

I. Uluslararası Eğitim Araştırmaları ve Öğretmen Eğitimi Kongresi, Uşak, Türkiye, 14 - 16 Eylül 2017, ss.180-181

Müfettişlerin Örgütsel Bağlılık Düzeyleri

VI. Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi, İstanbul, Türkiye, 18 - 20 Haziran 2014, ss.55

Ortaokul Müdürlerinin Seçmeli Derslere Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

Kesintili On İki Yıllık Zorunlu Eğitim Modelinde Seçmeli Dersler Sempozyumu, Van, Türkiye, 24 - 25 Haziran 2013, ss.72-79

Kitap & Kitap Bölümleri

ADAY ÖĞRETMEN YETİŞTİRME SÜRECİNE İLİŞKİN MAARİF MÜFETTİŞİ, YÖNETİCİ VE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

EĞİTİM ORTAMLARINDA NİTELİK, PROF. DR. FUAT TANHAN,DR. ÖĞR. Ü. H. İBRAHİM ÖZOK, Editör, ANI YAYINCILIK, Ankara, ss.112-134, 2020

Okul İklimine İlişkin Öğretmen Görüşleri

Eğitim Bilimleri Perspektifinden Öğretmen, Tanhan, F., Özok, H.İ., Aladağ,C., Editör, Pegem Akademi Yayın Evi, Ankara, ss.100-116, 2019

Türk Eğitim Sisteminde Reform ve Yenileşme Girişimleri

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi, Memduhoğlu, H.B., Yılmaz, K., Editör, Pegem Akademi Yayın Evi, Ankara, ss.69-98, 2019

Eğitim Denetiminde Etik

Eğitimde Ahlak Ve Etik, Oral,B., Çoban, A., Bars, M., Editör, Pegem Akademi Yayın Evi, Ankara, ss.259-280, 2019

Hizmet İçi Eğitim Aracı Olarak Lisansüstü Eğitim

Lisansüstü Eğitim Üzerine Düşünceler, Tanhan, F., Editör, Pegem Pegem Akademi Yayın Evi, Ankara, ss.119-133, 2019

Relationship Between Quantum Leadership Behavior of School Principals and Levels of Creativity of Teachers

Chaos, Complexit and Leadership 2017, Erçetin, Ş.Ş., Potas, N., Editör, Springer, London/Berlin , Cham, ss.293-306, 2019