Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Batık Maliyet Endüstrilerinde Fiyat Dışı Rekabet ve Piyasa Yapısı: Türk İmalat Sanayi

IKTISAT ISLETME VE FINANS, cilt.29, ss.59-94, 2014 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

SOSYO-EKONOMİK FAKTÖRLERİN BÖLGESEL YOKSULLUĞA ETKİSİ: DÜZEY-1 BÖLGELERİ ÜZERİNE PANEL VERİ ANALİZİ

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.171-194, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kadınların İşgücüne Katılımını Belirleyen Faktörlerin Probit Model ile Tahmini: Van İli Örneği

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.245-268, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İMALAT SANAYİSİ AR-GE HARCAMALARININ ÜCRETE ETKİSİ: TÜRK İMALAT SANAYİ ÖRNEĞİ

JOURNAL OF YASAR UNİVERSİTY, cilt.13, ss.53-67, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türkiye'de Ekonomik Büyüme, Enerji Tüketimi, Finansal Kalkınma ve Karbondioksit Salınım İlişkisi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.65-77, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Ekonomik Büyüme, Enerji Tüketimi, Ticari Açıklık Ve Karbondioksit Emisyon Etkileşimi: Türkiye Örneği

Van yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.289-302, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Causality Relationship Between Imports, Exports and Economic Growth: An Evaluation in Terms of Turkey and Five European Countries

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.1, ss.1-18, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

The Link Between Health Care Expenditure and Life Expectancy: Turkey (1975-2015)

International Journal of Humanities and Social Science Invention, cilt.6, ss.59-64, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TÜRKİYE'DE EKONOMİK BÜYÜME, CARİ İŞLEMLER AÇIĞI VE ENERJİ İTHALATI İLİŞKİSİ

Namık Kemal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Metinleri, 2016 Aralık ICOMEP Özel Sayısı, ss.12-19, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türkiye‘de Ekonomik Büyüme, Cari İşlemler Açığı ve Enerji İthalatı İlişkisi

Namık Kemal Ünv. Sosyal Bilimler Ens. Dergisi, ss.12-19, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

TRB-2 Bölgesinde İşsizliğe Analitik Bir Bakış

YDÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, ss.1-17, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Avrupa Birliği Ülkeleri’nde İşsizlik Tuzağının Dinamik Panel Veri İle Analizi

Aydın İktisat Fakültesi Dergisi, cilt.1, ss.40-58, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İthalat Ve İhracatın Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi: Türkiye Örneği

Iğdır Ünv. İİBF Dergisi, no.2, ss.1-18, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Technology and Market Structure: Game Theoretic View Versus the Schumpeterian Perspective

YYÜ İİBF Dergisi, no.1, ss.1-14, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İçsel Batık Maliyetler ve Piyasa Yapısı: Sutton’ın Teorik Analizi Üzerine Notlar

Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi, cilt.28, ss.41-55, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Finansal Kalkınma ve Gelir Eşitsizliği: Türkiye Örneği, 1980-2012

SOSYOEKONOMI, no.1, ss.105-122, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Doğrudan Yabancı Yatırımların Gelir Eşitsizliği Üzerine Etkisi: Türkiye Örneği

Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi, cilt.3, ss.15-28, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

EXPORTS AND FIRM PRODUCTIVITY IN TURKISH MANUFACTURING: AN OLLEY-PAKES ESTIMATION

INTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMICS AND FINANCIAL ISSUES, cilt.Vol 4, ss.243-257, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sunk Costs, Industry Heterogeneity, Expected Profitability and Decision to Export: Evidence from Turkish Manufacturing

IIB INTERNATİONAL REFEREED ACADEMİC SOCİAL SCİENCES JOURNAL, no.5, ss.1-21, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Profiling of Sunk Cost Industries by Soft Clustering Techniques: Turkey Case

Int. J. Industrial and System Engineering, no.3, ss.290-303, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Determinants of Economic Corruption: A Cross-Country Data Analysis

International Journal of Business and Social Science, cilt.2, ss.161-169, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ricardo’nun rant analizi üzerine

YDÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, ss.197-218, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

The Effects of Macroeconomic Variables on Housing Price Index: A Panel Data Approach

International Conference on Data Science, MachineLearning and Statistics - 2019 (DMS-2019), Van, Türkiye, 26 - 29 Haziran 2019, ss.204-206

Teknolojik Gelişme, Eğitim ve Sağlık İlişkisi: OECD Ülkeleri Örneği

II. INTERNATIONAL APPLIED SOCIAL SCIENCES CONGRESS, Antalya, Türkiye, 19 - 21 Nisan 2018, cilt.ISBN, ss.587-595

Biyokütle ve Fosil Yakıt Enerji Tüketiminin Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi: 1980-2013 OECD Ülkeleri

II. INTERNATIONAL APPLIED SOCIAL SCIENCES CONGRESS, Antalya, Türkiye, 19 - 21 Nisan 2018, cilt.ISBN, ss.829

SAĞLIK HARCAMALARININ EKONOMİK KALKINMA ÜZERİNDEKİ ROLÜ

VI. ULUSLARARASI ÇİN’DEN ADRİYATİK’E SOSYAL BILIMLER KONGRESI·, Ankara, Türkiye, 29 - 31 Mart 2018, cilt.ISBN, ss.40

Van İşgücü Piyasasında İşsizlik Olasılığının Probit Model İle Analizi

International Social Sciences and Humanities Berlin Conference, Berlin, Almanya, 18 - 21 Mayıs 2017, ss.122

Türkiye'de Alternatif ve Nükleer Enerji Kaynakları ile Ekonomik Büyüme İlişkisii'nin Nedensellik Analizi

2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (ASOS CONGRESS) 2017 Alanya, Antalya, Türkiye, 18 - 20 Mayıs 2017, ss.1036

The Relationship Between Technology Choise and Firm Size in Turkish Manufacturing Industrie

2. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU (ASOS CONGRESS) Alanya, Antalya, Türkiye, 18 - 20 Mayıs 2017, ss.964

Causality Relationship Between International Trade and Economic Growth: An Evaluation in Terms of Turkey, Italy and Spain

IV. IMCOFE-International Multidisciplinary Congress of Eurasia, Barcelona, İspanya, 27 - 30 Nisan 2017, cilt.ISBN, ss.10-20 Creative Commons License

Türkiye'de Ekonomik Büyüme, Enerji Tüketimi, Finansal Kalkınma ve Karbondioksit Salınım İlişkisi

ENSCON 2017,International Congress of Energy, Economy and Security, İstanbul, Türkiye, 25 - 26 Mart 2017, ss.357-367

Ekonomik Büyüme, Enerji Tüketimi, Ticari Açıklık ve CO2 Emisyon Etkileşimi: Türkiye Örneği

ENSCON 2017,International Congress of Energy, Economy and Security, İstanbul, Türkiye, 25 - 26 Mart 2017, ss.136-147

Türkiye’de Ekonomik Büyüme, Cari İşlemler Açığı Ve Enerji İthalatı İlişkisi

ICOMEP’16 International Congress of Management, Economy and Policy, İstanbul, Türkiye, 26 - 27 Kasım 2016, ss.1-12

Mixed Technology Adoption and Wage Structure in R&D Firms: Evidence From Turkish Manufacturing Firms

Uluslararası Türkiye Ekonomi Kurumu Konferansı, Muğla, Türkiye, 19 - 23 Ekim 2016, ss.1-19

Çevresel Düzenlemelerin Ticaret Üzerine Etkilerinin İncelenmesi: Türkiye Örneği

Küresel İstikrar ve Büyüme ve İktisadın Durumu,UEK-TEK 2014, Antalya, Türkiye, 18 - 20 Ekim 2014, ss.1-2

Kitap & Kitap Bölümleri

Should we mind the gap? Gender Differentials in Labor Force Participation in the World

Women's Economic Empowerment in Turkey, Onur Burak Celik, Meltem Ince Yenilmez, Editör, Routledge, London/New York , London, ss.50-64, 2019

Sanayi Teknoloji, İnovasyon ve Kalkınma İlişkisinde Yeni Eğilimler

Kalkınma Ekonomisinde Yeni Eğilimler, Doç. Dr. Zafer Kanberoğlu, Editör, Gazi Kitabevi, Ankara, ss.91-110, 2018