Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Turkish version of perceived support and control in birth scale

JOURNAL OF PSYCHOSOMATIC OBSTETRICS & GYNECOLOGY, cilt.36, sa.3, ss.103-113, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

An Analysis of Factors Affecting Teachers' Irrational Beliefs

KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, cilt.14, sa.2, ss.465-470, 2014 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The Validity and Reliability Work of the Scale That Determines the Level of the Trauma after the Earthquake

KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, cilt.13, sa.2, ss.1021-1025, 2013 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

An Examination of the Factors Affecting Prospective Teachers' Perceptions of Faculty Members Using Chaid Analysis

KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, cilt.12, sa.2, ss.816-821, 2012 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Investigation of the Efficacy of EMDR in Earthquake Trauma: Case Report

CUKUROVA UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATION JOURNAL, cilt.49, sa.1, ss.477-500, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

The Effect of Body Posture on Foreign Language Anxiety

Sakarya üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.37, ss.46-65, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Psikiyatride Rasyonel Seçim Teorisi

PSİKİYATRİDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR, cilt.10, sa.4, ss.484-495, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

KÜLTÜRE DUYARLI HAZIRLANAN STRES AZALTMA PROGRAMINDA BİLİNÇLİ FARKINDALIK UNSURLARI VE TÜRK KÜLTÜRÜNDEKİ KARŞILIKLARI

Journal of Social And Humanities Sciences Research (JSHSR), cilt.5, sa.30, ss.4469-4480, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

KÜLTÜRE DUYARLI HAZIRLANAN STRES AZALTMA PROGRAMINDA BİLİNÇLİ FARKINDALIK UNSURLARI VE TÜRK KÜLTÜRÜNDEKİ KARŞILIKLARI

Journal of Social And Humanities Sciences Research (JSHSR), cilt.5, sa.30, ss.4469-4480, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Stres Kuramları Bağlamında İçsel Çalışmanın Dışsal Savaşa Dönüşümüne İlişkin Bir Çözümleme

Vankulu Sosyal Araştırmalar Dergisi, sa.2, ss.57-77, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Sınırlılık Algı Şemaları ile Sınav Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Batman University Journal Of Life Sciences, cilt.8, sa.1, ss.69-85, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Sosyal Ağlarda Gerçeklik Algısını Etkileyen Değişkenlerin CAID Analiziyle İncelenmesi

Online Journal Of Technology Addiction & Cyberbullying, cilt.5, sa.2, ss.74-87, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

ÖĞENCİ VE ÖĞRETMENLERİN KARİYER ALGILARINI İNCELENMESİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, sa.33, ss.68-84, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

ÖĞRENCİLERİN KARİYER SEÇİMLERİNDE AİLE VE SOSYAL MEDYANIN ETKİSİNİN İNCELENMESİ( BİR ODAK GRUP ÇALIŞMASI)

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, sa.35, ss.177-190, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Cultural and religious perspective of loss and bereavement in Anatolia

Journal of Human Sciences, cilt.13, sa.3, ss.4181-4187, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Cultural and religious perspective of loss and bereavement in Anatolia

international journal of human science, cilt.3, sa.13, ss.4181-4187, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Siber Kimliklerin Kişiliğe Yansıması: Proteus Etki (Tanımı, Nedenleri ve Önlenmesi)

ONLINE JOURNAL OF TECHNOLOGY ADDICTION & CYBERBULLYING, cilt.2, sa.4, ss.1-19, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Investigation of the perception about earthquake based on elementary school students’ opinions

International Journal of Human Sciences, cilt.12, sa.2, ss.1581-1601, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Posttraumatic growth in mothers after infant admission to neonatal intensive care unit

croatian pediatric journal, sa.59, ss.14-18, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Depreme ilişkin algının deprem yaşayan ilköğretim öğrencilerinin görüşlerine dayalı olarak incelenmesi

İNTERNATİONAL JOURNAL OF HUMAN SCIENCES, cilt.2, sa.12, ss.1581-1601, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Determination of Predictors among Emotion Awareness Levels of College Students

The Online Journal of Counseling and Education, cilt.3, sa.3, ss.40-54, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Spann-Fischer İlişki Bağımlılığı Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlama Çalışmasına İlişkin Psikometrik Bir Analiz

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, sa.36, ss.179-189, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Investigating Factors Determining High-School Students’ Level of Exposure to the Van Earthquake

AKDENİZ EĞİTİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, ss.347-354, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effects of Nature Training on the Sense of Limitedness of Elementary School Children, Who Experienced an Earthquake

Mediterranean Journal of Educational Research, ss.542-548, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üniversite öğrencilerinin akademik başarılarını etkileyen örgütsel faktörler ölçeğinin geliştirilmesi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.9, sa.2, ss.106-124, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Devlet Okullarında Kadrolu ve Kadrosuz Olarak Çalışan Öğretmenlerin Depresyon Düzeylerinin İncelenmesi

Sakarya University Journal of Education, cilt.2, sa.2, ss.52-64, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Bir Q-Metodu Örneği: Rehber Öğretmenlere İlişkin Öğretmen Algılarının İncelenmesi

I. Uluslararası Anadolu Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Diyarbakır, Türkiye, 28 - 29 Aralık 2018, ss.97

Lisansüstü Eğitimde Psikolojik Hizmetlerinin Yeri

Lisansüstü Eğitim Forumu, Van, Türkiye, 28 - 29 Kasım 2018, ss.46

Lisansüstü Eğitimde Kişiler arası Etkileşimin Psikolojik Yansımaları

Lisansüstü Eğitim Forumu, Van, Türkiye, 28 - 29 Kasım 2018, ss.17

Lisansüstü Eğitime İlişkin Üniversite Öğrencilerinin Bilişsel Algıları

Lisansüstü Eğitim Forumu, Van, Türkiye, 28 - 29 Kasım 2018, ss.37

The Affect Of Body Posture on General Language Anxieyt and Foreing Language Anxiety

Globets 2018 Conference, Belgrade, Sırbistan Ve Karadağ, 6 - 09 Mayıs 2018, ss.56

Evaluation Of The Perception Of Death in Turkish Bociety By Political Leaders on Twitter

Globets 2018 Conference, Belgrade, Sırbistan Ve Karadağ, 6 - 09 Mayıs 2018, ss.58

The Knowledge Level Of School Director About İntergrating Students During The Course Control

Globets 2018 Conference, Belgrade, Sırbistan Ve Karadağ, 6 - 09 Mayıs 2018, ss.41

THE EFFECT OF POSİTİVE BEHAVİOR SUPPORT PROGRAM ON VİOLENT BEHAVİOR OF HİGH SCHOOL STUDENTS

THE MACROTREND CONFERANCE ON SOCİAL SCİENES: PARİS 2017, Paris, Fransa, 28 - 29 Aralık 2017, ss.45-47

Investigating the effectiveness of experiential play therapy: a case study of emotional abuse

The 15th European Conference on Traumatic Stress Child Maltreatment Across the Lifespan, Odense, Danimarka, 2 - 04 Haziran 2017, ss.226-227

A SOCİO-ECONOMİC AD DEMOGRAPHİC İNVESTİGATİON ABOUT JUVENİLE PUSHED TO CRİME OVER COURT RECORDS ( SAMPLE OF VAN)

THE 15. EUROPAN CONFERENCE ON TRAUMATİC STRESS, Odense, Danimarka, 2 - 04 Haziran 2017, ss.264-265

Investigating the effectiveness of experiential play therapy: a case study of a traumatic event

The 15th European Conference on Traumatic Stress Child Maltreatment Across the Lifespan, Odense, Danimarka, 2 - 04 Haziran 2017, ss.223

MODEN TOPLUMLARIN ARKAİK KALINTILARI OLARAK AŞİRETLER: BİLİŞSEL BİR ÇÖZÜMLEME

TÜRKİYEDE AŞİRET GERÇEĞİ SEMPOZYOMU, Van, Türkiye, 4 - 06 Mayıs 2017, ss.28-29

A SOCIO-ECONOMIC AND DEMOGRAPHIC INVESTIGATION ABOUT JUVENILE PUSHED TO CRIME OVER COURT RECORDS

15th Conference of European Society for Traumatic Stress Studies, Odense, Danimarka, 2 - 04 Mayıs 2017, ss.264

Deprem Travmasında EMDR'nin Etkililiğinin araştırılması: Olgu Sunumu

6. Ulusal PDR Uygulamaları Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 1 - 03 Aralık 2016, ss.1

YENİ DOĞAN YOĞUN BAKIMI PERSONELİNİN İKİNCİL TRAVMA DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ, Mersin, Türkiye, 7 - 09 Ekim 2015, ss.1133-1136

INVESTIGATION OF THE PERCEPTION ABOUT EARTHQUAKE BASED ON ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS’ OPINIONS

ICEC 2014 3rd INTERNATONAL COUNSELING AND EDUCATION CONFERENCE, İstanbul, Türkiye, 26 - 28 Mayıs 2014, ss.34

Investigating The Hopelessnesss and Trauma Level of Adolescents’ Experıencıng the Van Earthquake

5th World Conference on Educational Sciences, Roma, İtalya, 5 - 08 Şubat 2013, ss.1

Investigating Factors Determining High-School Students’ Level of Exposure to the Van Earthquake

New Trends on Global Education Conference, Girne, Kıbrıs (Kktc), 24 - 26 Eylül 2012, ss.1

Teachers’ Efficacy Scale in Student Recognition: Validity and Reliability Study.

European Conference on Educational Research, Cadiz, İspanya, 18 - 21 Eylül 2012, ss.1

The relation between mobbing behaviors teachers in elementary schools are exposed to and their burnout levels

3rd World Conference on Educational Sciences (WCES), İstanbul, Türkiye, 3 - 07 Şubat 2011, cilt.15, ss.2704-2709 identifier identifier

Kitap & Kitap Bölümleri

Değerler Eğitimi Bağlamında Eğitim Vizyonu Hedeflerine Ulaşmada Örtük Programın Önemi

Eğitim Pratiğimiz Üzerine Araştırmalar, Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim ÖZOK, Cesim ALADAĞ, Editör, Pegem Akademi Yayın Evi, Ankara, ss.380-385, 2019

Eğitimin PsikolojikTemelleri

Eğitime Giriş, Prof. Dr. Hasan Basri MEMDUHOĞLU, Prof. Dr. Kürsad YILMAZ, Editör, Pegem Pegem Akademi Yayın Evi, Ankara, ss.99-126, 2018

EĞİTİMİN PSİKOLOJİK TEMELLERİ

EĞİTİM BİLİMNE GİRİŞ, HASAN BASRİ MEMDUHOĞLU, KÜRŞAT YILMAZ, Editör, Pegem Akademi Kitabevi Yayınları, Ankara, ss.100-126, 2017

KAYIP VE YASLA ÇALIŞAN PSİKOLOJİK DANIŞMA UZMANLARI

KAYIP VE YAS İÇİN DANIŞMANLIK BECERİLERİ, DOÇ DR. FUAT TANHAN, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.213-219, 2017

GEÇİCİ KORUMA STATÜSÜNDEKİ BİREYLERDE YAS VE ÖLÜM

GEÇİCİ KORUMA STATÜSÜNDEKİ BİREYLERE YÖNELİK REHBERLİK HİZMETLERİ KLAVUZ KİTABI, PROF. DR. MUSTAFA BALOĞLU, ERTAN GÖV, TURGUT BAĞRIAÇIK, Editör, Tanıtıcı Yayınlar, Ankara, ss.107-129, 2017

YAS DANŞMANLIĞI

TÜRKİYEDE GEÇİCİ KORUMA STATÜSÜNDE BULUNAN SURİYELİLERE YÖNELİK REHBERLİ HİZMETLERİ KLAVUZU, ERTAN GOV, Dr. MEHMET AKSOY, Editör, Meb Yayınları, Ankara, ss.40-44, 2017

VAN İLİ EĞİTİM SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI 18-19 HAZİRAN 2012

Semih Ofset Matbaacılık Yay. Sağ. İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti., Ankara, 2013

Diğer Yayınlar