Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

İdris-i Bitlisî ve İdrisiyye Medresesi Mevkufatı

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, no.40, pp.233-246, 2009 (SCI-Expanded)

Articles Published in Other Journals

XVI. ve XVII. Yüzyılda İstanbul Kadınının Ziynet Eşyası

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Enstitüsü Dergisi, no.63, pp.535-555, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

"Osmanlı Döneminde Zaho'nun Siyasi ve Sosyal Yapısı"

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, vol.1, no.14, pp.202-234, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

"Osmanlı'da Üç Hanım Sultanın Ziynet Eşyası"

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.8, no.15, pp.297-316, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

"Şeyhulislam Abdurrahim Efendi'nin Feteva-Yı Abdurrahim Adlı Eserinde Cizye'ye Dair Fetvaları"

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.4, no.1, pp.165-176, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

XVI. Yüzyılda (Doğu) Bayazıt'tan Maraş'a Göç Ettirilen Bayazıtlı Ailesi ve Maraş'taki Faaliyetleri

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, no.38, pp.389-399, 2017 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

XVII. Yüzyılda Müslim-Gayrimüslim İlişkileri (İstanbul Örneği)

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.36, pp.299-313, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

XVII. Yüzyılın İlk Yarısında Osmanlı Devlet Teşkilatında Görülen Çözülmeler ve Sunulan Öneriler

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.30, pp.349-374, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

"Ahlat Hakkında Üç Önemli Belge (Bir Fetih-Nâmen ve İki Temlik-Nâme)

Mihenk Taşı Ahlat Kültür, Sanat, Edebiyat ve Tanıtım Dergisi, no.4, pp.30-35, 2005 (Non Peer-Reviewed Journal)

"Ahlat Adının Menşei"

Mihenk Taşı Ahlat Kültür, Sanat, Edebiyat ve Tanıtım Dergisi, no.3, pp.28-29, 2004 (Non Peer-Reviewed Journal)

Zülkadirli Beyliği ve Osmanlı Devleti Zamanında Maraş'ta Yapılan Vakıf Eserler

Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, no.3, pp.309-340, 2000 (Peer-Reviewed Journal)

Van Beylerbeyi Köse Hüsrev Paşa ve Rahva Kervansarayı Vakfiyesi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.1, pp.201-220, 2000 (Peer-Reviewed Journal)

"XIX. Yüzyılın Sonlarında Van'ın Mahalleleri"

Van Valiliği Kültür ve Sanat Dergisi, no.20, pp.2-5, 1999 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Ortaçağda Ahlatlı İlim Adamları ve Mutasavvıflar

Müselman Alimlarinin Elm va Texnologiyanın İnkişafına Töhfeleri Mövzusunda, Baku, Azerbaijan, 10 - 12 September 2020, pp.89-122

1545 TARİHLİ TAHRİR DEFTERİNE GÖRE İSTANBUL’DA BULUNAN GAYRİMÜSLİM CEMAATLER

VII. ULUSLARARASI BALKAN TARİHİ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU, Edirne, Turkey, 18 - 21 September 2019, vol.2, pp.628-669 Sustainable Development

XVII. Yüzyılın İkinci Yarısında Mostar Şeriye Sicillerinde Tereke Kayıtları

IV. ULUSLARARASI BALKAN TARİHİ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU Osmanlı Dönemi Balkan Şehirleri ve Balkanlar’da Tapu-Tahrir Sistemi 1-5 Haziran 2016, Saraybosna, BOSNA-HERSEK, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 1 - 05 June 2016, pp.1-15

Tarih Araştırmalarında Kaynak Sorunu (Ahlat Örneği)

I. Uluslararası Ahlat-Avrasya Kültür ve Sanat Sempozyumu, Bitlis, Turkey, 23 - 25 August 2012, no.1, pp.283-286

Maraş'ta Bazı Kitabeli Yapılar

Uluslararası Dulkadir Beyliği Sempozyumu, Kahramanmaraş, Turkey, 29 April - 01 May 2011, vol.1, pp.507-522

Tarihi Belgeler Işığında Ashâb-ı Kehf

Türk-İslâm Kültür ve Medeniyetinde Tarsus, Mersin, Turkey, 28 - 30 May 2010, vol.1, pp.151-167

XVII. Yüzyılın İlk Çeyreğinde Gayrimüslim Bir İstanbul Zengini: Galatalı Mütercim Merkandon Veled-i Petro'nun Terekesi

7. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi, Ankara, Turkey, 5 - 10 October 2009, vol.1, pp.1051-1071

Jüdische Arzte und ihre Behandlungsmethoden im Osmanischen Reich

Caris-Petra Heidel (Hrsg.) Jüdische Medizin- Jüdisches in der Medizin- Medizin der Juden?, İstanbul, Turkey, 1 - 04 October 2009, vol.10, pp.85-94

Ahlat'la İlgili Arşiv Kayıtları

IV. Uluslararası Van Gölü Havzası Sempozyumu, Bitlis, Turkey, 17 - 21 June 2008, pp.457-470

Türkiye'ye İltica Eden Yahudi Hekimler ve İstanbul Musevî Etibbâ Cemiyeti Nizamnamesi

Atatür Sağlık Tarihi Kongresi (1920-1938), İzmir, Turkey, 6 - 09 November 2007, pp.695-703

"Ortaçağ'da Tatvan ve Ahlat Bölgesinin Gerileme Sebepleri

I. Uluslararası Tatvan ve Çevresi Sempozyumu, Bitlis, Turkey, 31 August - 02 September 2007, no.1, pp.87-112

"Bölgenin Kültür Tarihini Yansıtan Bir Kaynak: Bitlis Vakfiye Kayıt Defteri ve İçeriği

II. Van Gölü Havzası Sempozyumu, Bitlis, Turkey, 4 - 07 September 2006, pp.248-256

Zülkadir Beyliği Zamanında Maraş'ta Kurulan Medreseler

I. Kahramanmaraş Sempozyumu, Kahramanmaraş, Turkey, 6 - 08 May 2004, vol.2, no.1, pp.787-796

Osmanlı Devleti'nde Örfî Vergiler

Verginin Dünü, Bugünü, Yarını, Kahramanmaraş, Turkey, 22 - 23 February 1994, no.1, pp.57-70

Books & Book Chapters

Osmanlı Arşiv Belgelerinde Van

Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yayınları, Van, 2019

BİTLİS YÖRESİNDEKİ HAREMEYN VAKIFLARI

in: Tarihî ve Kültürel Yönleriyle BİTLİS, Mehmet İNBAŞI,Mehmet DEMİRTAŞ, Editor, Bitlis Eren Üniversitesi Yayınları, Ankara, pp.195-208, 2019 Creative Commons License

Türk Tarihinde Ahlat,

Gece Yayınları, Ankara, 2018

Maraş Vakıfları (Dulkadirli ve Osmanlı Dönemi)

Konya-Ereğli Oğuz Dulkadiroğlu Bektik Türk Halk Kültürünü Araştırma Ve Tanıtma Vakfı Yayınları, Konya, 2007

Osmanlı Atlası XX. Yüzyıl Başları

Osmanlı Araştırmaları Vakfı Yayınları, İstanbul, 2003

Ahlat Tarihi

Osmanlı Araştırmaları Vakfı Yayınları, İstanbul, 2000

Arşiv Belgeleri Işığında Tarsus Tarihi ve Eshâb-ı Kehf

Cihan Neşriyat Ve Matbaacılık, İstanbul, 1993

Episodes in the Encyclopedia

Kahramanmaraş Ansiklopedisi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yayınları, pp.428-429, 2018

Kahramanmaraş Ansiklopedisi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yayınları, pp.148-150, 2017

Kahramanmaraş Ansiklopedisi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yayınları, pp.280, 2017

Kahramanmaraş Ansiklopedisi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yayınları, pp.14-16, 2017

Kahramanmaraş Ansiklopedisi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yayınları, pp.528, 2017

Kahramanmaraş Ansiklopedisi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yayınları, pp.114, 2017