Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

XVI. ve XVII. Yüzyılda İstanbul Kadınının Ziynet Eşyası

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Enstitüsü Dergisi, no.63, pp.535-555, 2018 (National Refreed University Journal)

"Şeyhulislam Abdurrahim Efendi'nin Feteva-Yı Abdurrahim Adlı Eserinde Cizye'ye Dair Fetvaları"

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.4, no.1, pp.165-176, 2018 (National Refreed University Journal)

"Osmanlı'da Üç Hanım Sultanın Ziynet Eşyası"

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.8, no.15, pp.297-316, 2018 (National Refreed University Journal)

"Osmanlı Döneminde Zaho'nun Siyasi ve Sosyal Yapısı"

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, vol.1, no.14, pp.202-234, 2018 (National Refreed University Journal)

XVII. Yüzyılda Müslim-Gayrimüslim İlişkileri (İstanbul Örneği)

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.36, pp.299-313, 2017 (International Refereed University Journal)

XVI. Yüzyılda (Doğu) Bayazıt'tan Maraş'a Göç Ettirilen Bayazıtlı Ailesi ve Maraş'taki Faaliyetleri

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, no.38, pp.389-399, 2017 (International Refereed University Journal)

XVII. Yüzyılın İlk Yarısında Osmanlı Devlet Teşkilatında Görülen Çözülmeler ve Sunulan Öneriler

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.30, pp.349-374, 2016 (National Refreed University Journal)

İdris-i Bitlisî ve İdrisiyye Medresesi Mevkufatı

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, no.40, pp.233-246, 2009 (National Refreed University Journal)

"Ahlat Hakkında Üç Önemli Belge (Bir Fetih-Nâmen ve İki Temlik-Nâme)

Mihenk Taşı Ahlat Kültür, Sanat, Edebiyat ve Tanıtım Dergisi, no.4, pp.30-35, 2005 (National Non-Refereed Journal)

"Ahlat Adının Menşei"

Mihenk Taşı Ahlat Kültür, Sanat, Edebiyat ve Tanıtım Dergisi, no.3, pp.28-29, 2004 (National Non-Refereed Journal)

Zülkadirli Beyliği ve Osmanlı Devleti Zamanında Maraş'ta Yapılan Vakıf Eserler

Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, no.3, pp.309-340, 2000 (National Refreed University Journal)

Van Beylerbeyi Köse Hüsrev Paşa ve Rahva Kervansarayı Vakfiyesi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.1, pp.201-220, 2000 (National Refreed University Journal)

"XIX. Yüzyılın Sonlarında Van'ın Mahalleleri"

Van Valiliği Kültür ve Sanat Dergisi, no.20, pp.2-5, 1999 (National Non-Refereed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

XVI-XVII. Yüzyılda İstanbul'da Bulunan Gayrimüslim Cemaatler

Müasır şerqşünaslığın aktual problemleri, Baku, Azerbaijan, 16 - 17 October 2017, pp.150-151

XVII. Yüzyılın İkinci Yarısında Mostar Şeriye Sicillerinde Tereke Kayıtları

IV. ULUSLARARASI BALKAN TARİHİ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU Osmanlı Dönemi Balkan Şehirleri ve Balkanlar’da Tapu-Tahrir Sistemi 1-5 Haziran 2016, Saraybosna, BOSNA-HERSEK, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 1 - 05 June 2016, pp.1-15

Tarih Araştırmalarında Kaynak Sorunu (Ahlat Örneği)

I. Uluslararası Ahlat-Avrasya Kültür ve Sanat Sempozyumu, Bitlis, Turkey, 23 - 25 August 2012, no.1, pp.283-286

Maraş'ta Bazı Kitabeli Yapılar

Uluslararası Dulkadir Beyliği Sempozyumu, Kahramanmaraş, Turkey, 29 April - 01 May 2011, vol.1, pp.507-522

Tarihi Belgeler Işığında Ashâb-ı Kehf

Türk-İslâm Kültür ve Medeniyetinde Tarsus, Mersin, Turkey, 28 - 30 May 2010, vol.1, pp.151-167

XVII. Yüzyılın İlk Çeyreğinde Gayrimüslim Bir İstanbul Zengini: Galatalı Mütercim Merkandon Veled-i Petro'nun Terekesi

7. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi, Ankara, Turkey, 5 - 10 October 2009, vol.1, pp.1051-1071

Jüdische Arzte und ihre Behandlungsmethoden im Osmanischen Reich

Caris-Petra Heidel (Hrsg.) Jüdische Medizin- Jüdisches in der Medizin- Medizin der Juden?, İstanbul, Turkey, 1 - 04 October 2009, vol.10, pp.85-94

Ahlat'la İlgili Arşiv Kayıtları

IV. Uluslararası Van Gölü Havzası Sempozyumu, Bitlis, Turkey, 17 - 21 June 2008, pp.457-470

Türkiye'ye İltica Eden Yahudi Hekimler ve İstanbul Musevî Etibbâ Cemiyeti Nizamnamesi

Atatür Sağlık Tarihi Kongresi (1920-1938), İzmir, Turkey, 6 - 09 November 2007, pp.695-703

"Ortaçağ'da Tatvan ve Ahlat Bölgesinin Gerileme Sebepleri

I. Uluslararası Tatvan ve Çevresi Sempozyumu, Bitlis, Turkey, 31 August - 02 September 2007, no.1, pp.87-112

"Bölgenin Kültür Tarihini Yansıtan Bir Kaynak: Bitlis Vakfiye Kayıt Defteri ve İçeriği

II. Van Gölü Havzası Sempozyumu, Bitlis, Turkey, 4 - 07 September 2006, pp.248-256

Zülkadir Beyliği Zamanında Maraş'ta Kurulan Medreseler

I. Kahramanmaraş Sempozyumu, Kahramanmaraş, Turkey, 6 - 08 May 2004, vol.2, no.1, pp.787-796

Osmanlı Devleti'nde Örfî Vergiler

Verginin Dünü, Bugünü, Yarını, Kahramanmaraş, Turkey, 22 - 23 February 1994, no.1, pp.57-70

Books & Book Chapters

Osmanlı Arşiv Belgelerinde Van

Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yayınları, Van, 2019

Türk Tarihinde Ahlat,

Gece Yayınları, Ankara, 2018

Maraş Vakıfları (Dulkadirli ve Osmanlı Dönemi)

Konya-Ereğli Oğuz Dulkadiroğlu Bektik Türk Halk Kültürünü Araştırma Ve Tanıtma Vakfı Yayınları, Konya, 2007

Osmanlı Atlası XX. Yüzyıl Başları

Osmanlı Araştırmaları Vakfı Yayınları, İstanbul, 2003

Ahlat Tarihi

Osmanlı Araştırmaları Vakfı Yayınları, İstanbul, 2000

Arşiv Belgeleri Işığında Tarsus Tarihi ve Eshâb-ı Kehf

Cihan Neşriyat Ve Matbaacılık, İstanbul, 1993

Episodes in the Encyclopedia

Kahramanmaraş Ansiklopedisi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yayınları, pp.428-429, 2018

Kahramanmaraş Ansiklopedisi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yayınları, pp.148-150, 2017

Kahramanmaraş Ansiklopedisi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yayınları, pp.280, 2017

Kahramanmaraş Ansiklopedisi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yayınları, pp.14-16, 2017

Kahramanmaraş Ansiklopedisi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yayınları, pp.528, 2017

Kahramanmaraş Ansiklopedisi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yayınları, pp.114, 2017