Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kamu Sektöründe İnovasyon Yönetimi: Zorluklar ve Çözüm Önerileri

Akademik Birikim Dergisi, cilt.1, sa.1, ss.1-11, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

"Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı Kapsamında Kamu HizmetAlgısının Ölçümü: Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Örneği",

Bitlis Eren Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik İzdüşüm Dergisi,, cilt.5, ss.70-88, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

"GİRİŞİMCİ YÖNETİM, GİRİŞİMCİ BELEDİYECİLİK VE YEREL KALKINMA

Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.10, sa.20, ss.249-270, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

"Kırsal Yerleşim Alanlarındaki Mahalle Muhtarlığı Seçimlerinde Görülen Nüfus Değişiminin Etik Bağlamında İrdelenmesi: Akçadağ Örneği"

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.0, ss.285-312, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

"TÜRKİYE’DEKİ KAMU YÖNETİMİ REFORMLARINDA DİJİTALLEŞME VE E-YÖNETİŞİM"

International Journal of Management and Administration, , cilt.4, ss.260-280, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

"AVRUPA BİRLİĞİ KOŞULSALLIĞINDA REFORM POLİTİKA TRANSFERİ BAĞLAMINDA BİR DEĞERLENDİRME"

Premium e-Journal of Social Science, cilt.4, ss.261-273, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

"Yerel Yönetimlerin İdari Yapısına İlişkin Mevzuat Analizi"

Eloktronik Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.19, ss.2068-2087, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

"KALKINMA AJANSLARININ YEREL KALKINMA POLİTİKALARINA KATKISI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME"

Kamu Yönetimi ve Politikaları Dergisi, cilt.1, ss.66-81, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

BÜROKRATİK OLİGARŞİ: TÜRK KAMU YÖNETİMİ SİSTEMİ EKSENİNDE BİR ANALİZ",

Research Studies Anatolia Journal, cilt.3, ss.199-210, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

"Türkiye’de 1960 ve 1980 Kurucu Meclisleri: Demokratik Nitelikleri Bağlamında Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme",

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, cilt.16, ss.125-144, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

"Yeni Kamu Yönetimi Yaklaşımına Genel Bir Bakış"

Turkish Studies-Economics,Finance,Politics, cilt.152, ss.767-779, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İNGİLTERE VE TÜRKİYE’DE YEREL YÖNETİMLER ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR DEĞERLENDİRME

Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Dergisi, sa.6, ss.4707-4722, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

YENİ HÜKÜMET SİSTEMİNDE CUMHURBAŞKANININ SÖYLEMLERİNİN BÜROKRASİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITIES SCIENCES RESEARCH, cilt.6, sa.48, ss.4522-4533, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kuruluşunun İlk Yıllarında Türkiye Cumhuriyeti'nde Uygulanan Hükümet Sistemleri

Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi, cilt.2, sa.2, ss.386-401, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TÜRKİYE’DEKİ GÖÇ YÖNETİMİ POLİTİKALARININ AVRUPA BİRLİĞİ MÜKTESEBATINA UYUM SÜRECİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ

Route Educational and Social Science Journal, cilt.6, sa.7, ss.1054-1066, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KAMU KURUMLARINDA İTİBAR YÖNETİMİ: KURUMSAL İTİBARI ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, cilt.6, sa.7, ss.302-316, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Belediyeler ve Göçmen Politikaları: Çankırı Örneği

Uluslararası Kent Kültürü ve Yönetimi Dergisi, cilt.12, sa.1, ss.56-66, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye’deki Merkezi ve Yerel Yönetim İlişkilerinin Yönetişim Modeli Çerçevesinde Değerlendirilmesi

Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi, cilt.1, sa.3, ss.411-424, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye'deki Kamu Yönetimi Politikalarında Avrupa Birliği Bölgesel Politikasının Etkisi

Uluslararası Kent Kültürü ve Yönetimi Dergisi, cilt.11, sa.1, ss.0-136, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Avrupa Birliği Bölgesel Politikası ve Türkiye: Kalkınma Ajansları Bağlamında Bir Analiz

Uluslararası Artvin Çoruh Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.3, sa.2, ss.67-88, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Optimal Beyediye Büyüklüğü ve Yeni Büyükşehir Belediye Yasası

çankırı karatekin üniversitesi iktisadi ve idari bilimler fakültesi, cilt.3, sa.2, ss.168-185, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

6360 SAYILI YASANIN YEREL YÖNETİMLER PERSPEKTİFİNDE ANALİZİ

3. ULUSLARARASI SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER KONGRESİ, Van, Türkiye, 20 - 22 Aralık 2019, ss.414-424

Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri Işığında Türkiye’de Yeni Hükümet Sistemi

3. Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresi, Van, Türkiye, 20 - 22 Aralık 2019, ss.147-148

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Siyaset-Bürokrasi İlişkisi

V. Stratejik Kamu Yönetimi Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 10 - 12 Ekim 2019, ss.22-27

YERELLEŞME, YÖNETİŞİM VE POLİTİK KATILIM EKSENİNDE TÜRKİYE’DE KALKINMA POLİTİKALARI ÜZERİNE BİR ANALİZ

V. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı, Malatya, Türkiye, 26 - 28 Eylül 2019, ss.1964-1966

GİRİŞİMCİ YÖNETİM VE YEREL YÖNETİMLER: KALKINMA İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ANALİZ

V. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı, Malatya, Türkiye, 26 - 28 Eylül 2019, ss.927-942

KAMU KURUMLARINDA İTİBAR YÖNETİMİ: ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME İÇİN BİR MODEL ÖNERİSİ

ASEAD 5. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, Antalya, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2019, cilt.1, sa.1, ss.921-935

İNSAN HAKLARINI İNCELEME KOMİSYONU DOĞRULTUSUNDA TÜRKİYE’DEKİ GÖÇMENLER VE UYUM POLİTİKALARINA YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME

ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER KONGRESİ, Şırnak, Türkiye, 2 - 04 Mayıs 2019, cilt.1, sa.1, ss.26-37

6360 SAYILI YASA SONRASI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLÇELERİNDEKİ NÜFUS DEĞİŞİMLERİNİN ANALİZİ: VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER VE İNOVASYON KONGRESİ, Elazığ, Türkiye, 26 - 27 Nisan 2019, cilt.1, sa.1, ss.1393-1406

KIRSAL KESİMDE MAHALLE MUHTARLIĞI SEÇİMLERİNDEKİ NÜFUS DEĞİŞİMİNİN ETİK PERSPEKTİFİNDE İNCELENMESİ: AKÇADAĞ ÖRNEĞİ

. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER VE İNOVASYON KONGRESİ, Elazığ, Türkiye, 26 - 27 Nisan 2019, cilt.1, sa.1, ss.141-151

MERKEZİLEŞME VE YERELLEŞME EKSENİNDE TÜRKİYE’DE ŞEKİLLENEN BÖLGESEL KALKINMA POLİTİKALARI

International Human and Civilization Congress, Antalya, Türkiye, 17 - 21 Nisan 2019, cilt.1, sa.1, ss.308-317

CUMHURBAŞKANLIĞI POLİTİKA KURULLARININ KATILIMCI YÖNETİM ANLAYIŞI ÇERÇEVESİNDE ANALİZİ

International Human and Civilization Congress, Antalya, Türkiye, 17 - 21 Nisan 2019, cilt.1, sa.1, ss.315-319

Yönetişim Çağında Merkezi Yönetim ve Yerel Yönetim İlişkisi: Türkiye Örneği

Alanya Uluslararası Yerel Yönetimler Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 1 - 03 Kasım 2018, ss.804-815

Yerel Yönetimlerde Dijitalleşme: Katılımcı Belediyeciliğin Geliştirilmesi Bağlamında Bir Değerlendirme

Alanya Uluslararası Yerel Yönetimler Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 1 - 03 Kasım 2018, ss.1060-1070

Bir Yerel Yönetim Birimi Olarak Belediyeler ve Göçmen Politikaları

Alanya Uluslararası Yerel Yönetimler Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 1 - 03 Kasım 2018, ss.574-582

Avrupa Birliği Müktesebatına Uyum Sürecinde Türkiye'de Şekillenen Göç Yönetimi Göç Yönetim Politikaları

IV. Stratejik Kamu Yönetimi Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 18 - 19 Ekim 2018, ss.207-219

Yerel Kalkınma Ve Amaçları Doğrultusunda Kalkınma Ajansları ve Uygulanabilirliği

II. Uluslararası Ekonomi, Siyaset ve Yönetim Sempozyumu, Diyarbakır, Türkiye, 10 - 13 Ekim 2018, ss.427-436

“Avrupa Birliği Bölgesel Politikasının Türk Kamu Yönetimi Üzerine Etkisinin Politika Transferi Bağlamında Analizi”

UNİDAP Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı,, Muş, Türkiye, 22 - 24 Eylül 2016, ss.294-307

Kitap & Kitap Bölümleri

Yapısal ve İşlevsel Boyutlarıyla Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Üzerine Bir Değerlendirme,

"Yerel,Ulusal ve Küresel Boyutlarıyla Göç ve Mülteci Sorunu",, Yakup Bulut,Soner Akın, Editör, Çizgi Yayınevi, Konya, ss.207-228, 2020

Kent Yönetimi ve Gelişimi Üzerine Değerlendirmeler

Kent Çalışmaları ve Kente Yeni Yaklaşımlar, Feyzullah Ünal,Ahmet Kayan, Editör, Gazi Kitapevi, Ankara, ss.173-218, 2020

Esenyurt ve Göç Yönetimi Politikaları Üzerine Bir İnceleme

"Türkiye’de Göçün Kentler Üzerindeki Etkileri ve Yönetimi", Vedat Yılmaz,Yıldız atmaca, Editör, Ekin Yayınevi, Bursa, ss.65-86, 2020

Kentsel Yönetişim

Küreselleşme ve Dönüşen Kent, Hayriye Sağır, Editör, Orion Research Corporation , Ankara, ss.63-97, 2019

Digitalised Local Management and Participatory Municipalism: Çankiri Municipality Case

Theory and Practice in Social Sciences, Krystev V.,Efe R., Atasoy E., Editör, St. Klıment Ohrıdskı Unıversıty International Press, Sofıa, ss.403-417, 2019

Türkiye'nin Bölgesel Politikası ve Avrupa Birliği'ne Uyum Süreci

Bilimsel Araştırmalar Kitabı,Sosyal Bilimler, Siyaset ve Yönetim, Çavuş M. Fedai, Coşkun, M. Burhanettin, Editör, Akademisyen Yayın Evi, Ankara, ss.59-72, 2018

Politika Transferi: Türk Kamu Yönetimi Literatürüne Katkısı, Anlam ve Önemi

Sivil Toplum, Siyasal Sistem ve Siyasal Yönetim, Talas M.,Hilal E., Editör, İksad, Elazığ, ss.120-172, 2018

Yerel Yönetimler ve Sosyal Medya: Örnek Bir Uygulama Olarak Çankırı Belediyesi

Kamu Yönetiminde Sosyal Medya, Kuramdan Uygulamaya, Handan Ertaş, Editör, Palet Yayınları, Konya, ss.87-108, 2015