Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Sosyal Medya Pazarlama Faaliyetlerinin Tüketici Temelli Marka Değeri Boyutları Üzerine Etkisi

Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.9, no.3, pp.799-807, 2021 (International Refereed University Journal)

Tüketicilerin Marka Kaçınması Davranışlarının Demografik Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi: Van İli Örneği

Journal of Emerging Economies and Policy, vol.6, no.1, pp.222-232, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

MARKA BEĞENİLİRLİĞİ ALGILAMALARININ MARKA DEĞERİ ÜZERİNE ETKİSİ: : BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR) Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Dergisi, vol.7, no.63, pp.3958-3965, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

THE IMPACT OF THE APPLICATION OF TOTAL QUALITY MANAGEMENT ON THE SATISFACTION OF WORKERS: CASE OF PRIVATE SCHOOLS IN BURSA

Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.10, no.20, pp.396-413, 2020 (International Refereed University Journal)

EFFECT OF SOCIAL MEDIA MARKETING ON E-WOM, BRAND LOYALTY, AND PURCHASE INTENT

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.10, no.20, pp.271-288, 2020 (International Refereed University Journal)

Happiness-Behavior Model: The Effect of Consumers' Mental Well-Being on Online Actual Purchasing Behavior

Beykoz Akademi Dergisi, vol.8, no.1, pp.252-264, 2020 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

THE EFFECT OF WORD OF MOUTH MARKETING ON CONSUMER PURCHASING BEHAVIORS: AN APPLICATION IN VAN

Turkish Business Journal, vol.1, no.1, pp.51-77, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

THE IMPACT OF SOCIAL MEDIA ADVERTISEMENT AWARENESS ON BRAND AWARENESS, BRAND IMAGE, BRAND ATTITUDE AND BRAND LOYALTY: A RESEARCH ON UNIVERSITY STUDENTS

INTERNATIONAL JOURNAL OF CONTEMPORARY ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES, vol.9, pp.470-494, 2019 (Journal Indexed in ESCI) identifier

TÜKETİCİLERİN GSM OPERATÖRÜ MARKALARINA YÖNELİK KAÇINMADAVRANIŞLARI

Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD), vol.6, no.1, pp.34-54, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

TÜKETİM KARŞITI EYLEMLERİN PAZARLAMA FAALİYETLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.3, no.6, pp.104-121, 2018 (International Refereed University Journal)

Tüketici Temelli Marka Değeri Algılamalarının GSM Operatörleri Bazında Analizi: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Örneği

The Journal of Academic Social Science Studies, pp.89-107, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

BRAND MANAGEMENT IN THE DIGITAL AGE

9th INTERNATIONAL CONFERENCE ON CULTURE AND CIVILIZATION, Toskent, Uzbekistan, 15 - 16 March 2021, pp.60-68

Covid-19 Pandemisinin Pazarlama FaaliyetleriÜzerindeki Etkileri

AKDENİZZİRVESİ3. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Girne, Cyprus (Kktc), 17 - 18 October 2020, pp.45-54

Telafi Paradoksu Kavramının Kuramsal Çerçevedeİncelenmesi

AKDENİZZİRVESİ3. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Girne, Cyprus (Kktc), 17 - 18 October 2020, pp.17

ELEKTRONİK AĞIZDAN AĞIZA İLETİŞİMİN MARKA FARKINDALIĞI, MARKA İMAJI VE MARKA SADAKATİ ÜZERİNE ETKİSİ

ISPEC 3. ULUSLARARASI SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER KONGRESİ, Van, Turkey, 20 - 22 December 2019, pp.887-897

GLOBAL MARKALAR BÜYÜK HATALAR

ISPEC 3. ULUSLARARASI SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER KONGRESİ, Van, Turkey, 20 - 22 December 2019, pp.261

"SOSYAL SINIFLARIN SATINALMA TERCİHLERİ: MOBİL TELEFON PAZARINDA BİR UYGULAMA"

MİDDLE EAST INTERNATIONAL CONFERENCE ON CONTEMPORARY SCIENTIFIC STUDIES, Gaziantep, Turkey, 19 - 21 September 2019, pp.280-293

ESNEK ÜRETİM SİSTEMLERİNİN PAZARLAMA FAALİYETLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

IV. ULUSLARARASI EL RUHA SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Şanlıurfa, Turkey, 1 - 03 February 2019, pp.72

TÜKETİCİ SATIN ALMA KARARLARINDA DENEYİMSEL PAZARLAMANIN ÖNEMİ

IV. ULUSLARARASI EL RUHA SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Şanlıurfa, Turkey, 1 - 03 February 2019, pp.71

MARKALARA YÖNELİK OLUMSUZ BİR TUTUM: MARKA KAÇINMASI

I. ULUSLARARASI BATTALGAZİ MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Malatya, Turkey, 7 - 09 December 2018, pp.32

MARKA FARKINDALIĞI OLUŞUMUNDA TELEVİZYON REKLAMLARININ ÖNEMİ

I. ULUSLARARASI BATTALGAZİ MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Malatya, Turkey, 7 - 09 December 2018, pp.33

TÜKETİM EYLEMİNE FARKLI BİR BAKIŞ: TÜKETİM KARŞITLIĞI

İKSAD 2. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Gaziantep, Turkey, 22 - 25 November 2018, pp.107

Books & Book Chapters

Bankacılık Sektöründe Pazarlama

in: Sektörlerde Stratejik Pazarlama, Fahri APAYDIN, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.49-74, 2021

Dijitalleşme Temelinde Mobil Pazarlama Uygulamaları

in: DİJİTALLEŞEN DÜNYADA PAZARLAMA, Mehmet Sağlam, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.49-68, 2021

Paylaşım Ekonomisi ve Değişen Tüketici Rolleri

in: İktisadi ve İdari Bilimlerde Teori ve Araştırmalar II, Mustafa Mete, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.355-372, 2020

SATIŞ GELİŞTİRME

in: TÜM YÖNLERİYLE BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETIŞİMİ, Aytuğ Mermer Üzümlü, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.89-106, 2020

MARKA FARKINDALIĞI VE MARKA TUTUMUNUN SATIN ALMA NİYETİ ÜZERİNE ETKİSİ (BEYAZ EŞYA KULLANICISI KADIN TÜKETİCİLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA)

in: SOSYAL BİLİMLERDE GÜNCEL ARAŞTIRMALAR VE YAKLAŞIMLAR, BATAL S., Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.165-190, 2018