Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

MARKA BEĞENİLİRLİĞİ ALGILAMALARININ MARKA DEĞERİ ÜZERİNE ETKİSİ: : BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR) Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Dergisi, cilt.7, sa.63, ss.3958-3965, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

THE IMPACT OF THE APPLICATION OF TOTAL QUALITY MANAGEMENT ON THE SATISFACTION OF WORKERS: CASE OF PRIVATE SCHOOLS IN BURSA

Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.10, sa.20, ss.396-413, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

EFFECT OF SOCIAL MEDIA MARKETING ON E-WOM, BRAND LOYALTY, AND PURCHASE INTENT

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.10, sa.20, ss.271-288, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

AĞIZDAN AĞIZA PAZARLAMANIN TÜKETİCİ SATIN ALMA DAVRANIŞLARINA ETKİSİ: VAN İLİNDE BİR UYGULAMA

Turkish Business Journal, cilt.1, sa.1, ss.51-77, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

THE IMPACT OF SOCIAL MEDIA ADVERTISEMENT AWARENESS ON BRAND AWARENESS, BRAND IMAGE, BRAND ATTITUDE AND BRAND LOYALTY: A RESEARCH ON UNIVERSITY STUDENTS

INTERNATIONAL JOURNAL OF CONTEMPORARY ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES, cilt.9, ss.470-494, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

TÜKETİCİLERİN GSM OPERATÖRÜ MARKALARINA YÖNELİK KAÇINMADAVRANIŞLARI

Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD), cilt.6, sa.1, ss.34-54, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TÜKETİM KARŞITI EYLEMLERİN PAZARLAMA FAALİYETLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.3, sa.6, ss.104-121, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Tüketici Temelli Marka Değeri Algılamalarının GSM Operatörleri Bazında Analizi: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Örneği

The Journal of Academic Social Science Studies, ss.89-107, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

COVİD-19 PANDEMİSİNİN PAZARLAMA FAALİYETLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

AKDENİZ ZİRVESİ 3. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Girne, Kıbrıs (Kktc), 17 - 18 Ekim 2020, ss.39-49

TELAFİ PARADOKSU KAVRAMININ KURAMSAL ÇERÇEVEDE İNCELENMESİ

AKDENİZ ZİRVESİ 3. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Girne, Kıbrıs (Kktc), 17 - 18 Ekim 2020, ss.17

ELEKTRONİK AĞIZDAN AĞIZA İLETİŞİMİN MARKA FARKINDALIĞI, MARKA İMAJI VE MARKA SADAKATİ ÜZERİNE ETKİSİ

ISPEC 3. ULUSLARARASI SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER KONGRESİ, Van, Türkiye, 20 - 22 Aralık 2019, ss.887-897

GLOBAL MARKALAR BÜYÜK HATALAR

ISPEC 3. ULUSLARARASI SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER KONGRESİ, Van, Türkiye, 20 - 22 Aralık 2019, ss.261

"SOSYAL SINIFLARIN SATINALMA TERCİHLERİ: MOBİL TELEFON PAZARINDA BİR UYGULAMA"

MİDDLE EAST INTERNATIONAL CONFERENCE ON CONTEMPORARY SCIENTIFIC STUDIES, Gaziantep, Türkiye, 19 - 21 Eylül 2019, ss.280-293

TÜKETİCİ SATIN ALMA KARARLARINDA DENEYİMSEL PAZARLAMANIN ÖNEMİ

IV. ULUSLARARASI EL RUHA SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Şanlıurfa, Türkiye, 1 - 03 Şubat 2019, ss.71

ESNEK ÜRETİM SİSTEMLERİNİN PAZARLAMA FAALİYETLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

IV. ULUSLARARASI EL RUHA SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Şanlıurfa, Türkiye, 1 - 03 Şubat 2019, ss.72

MARKA FARKINDALIĞI OLUŞUMUNDA TELEVİZYON REKLAMLARININ ÖNEMİ

I. ULUSLARARASI BATTALGAZİ MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Malatya, Türkiye, 7 - 09 Aralık 2018, ss.33

MARKALARA YÖNELİK OLUMSUZ BİR TUTUM: MARKA KAÇINMASI

I. ULUSLARARASI BATTALGAZİ MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Malatya, Türkiye, 7 - 09 Aralık 2018, ss.32

TÜKETİM EYLEMİNE FARKLI BİR BAKIŞ: TÜKETİM KARŞITLIĞI

İKSAD 2. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Gaziantep, Türkiye, 22 - 25 Kasım 2018, ss.107

Kitap & Kitap Bölümleri

Paylaşım Ekonomisi ve Değişen Tüketici Rolleri

İktisadi ve İdari Bilimlerde Teori ve Araştırmalar II, Mustafa Mete, Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.355-372, 2020

SATIŞ GELİŞTİRME

TÜM YÖNLERİYLE BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETIŞİMİ, Aytuğ Mermer Üzümlü, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.89-106, 2020

MARKA FARKINDALIĞI VE MARKA TUTUMUNUN SATIN ALMA NİYETİ ÜZERİNE ETKİSİ (BEYAZ EŞYA KULLANICISI KADIN TÜKETİCİLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA)

SOSYAL BİLİMLERDE GÜNCEL ARAŞTIRMALAR VE YAKLAŞIMLAR, BATAL S., Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.165-190, 2018