Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Computational thinking within the context of professional life: Change in CT skill from the viewpoint of teachers

EDUCATION AND INFORMATION TECHNOLOGIES, vol.24, no.5, pp.2629-2652, 2019 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

STEM teaching intention and computational thinking skills of pre-service teachers

EDUCATION AND INFORMATION TECHNOLOGIES, vol.24, pp.1615-1629, 2019 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

COVID-19 Pandemisi Sürecinde Öğretmenlerin Uzaktan Eğitime İlişkin Öz-Yeterlik Algıları

Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, vol.12, no.1, pp.1-24, 2021 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Evaluation of the Problem Based Flipped Classroom Instruction Process in the Framework of Community of Inquiry

Journal of Problem Based Learning in Higher Education, vol.9, no.1, pp.1-18, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Flipped Classroom in Higher Education: Evaluation of the Process in the Framework of Community of Inquiry

Journal of Educational Technology Systems, vol.50, no.2, pp.215-254, 2021 (Other Refereed National Journals)

Examining the information security awareness of secondary school students

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.18, no.1, pp.354-373, 2021 (National Refreed University Journal)

Computational Thinking Skills, Programming Self-Efficacies and Programming Attitudes of the Students

International Journal of Computer Science Education in Schools, vol.4, no.2, pp.24-35, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bilgi-İşlemsel Düşünme Becerilerinin İncelenmesi: Meslek Liseleri Örneklemi

Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.28, no.2, pp.1067-1078, 2020 (National Refreed University Journal)

The Effect of Block-Based Programming on The ComputationalThinking Skills of Middle School Students

TURKISH ONLINE JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY, no.2, pp.335-339, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Gender Differences in Middle School Students’ Attitudes and Self-Efficacy Perceptions towards mBlock Programming

European Journal of Educational Research, vol.7, no.4, pp.925-933, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Öğretmen Adaylarının Bilgi Okuryazarlık Düzeyleri ile Bilgi ve İletişim Teknolojilerine Yönelik Tutumları

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.18, no.3, pp.543-563, 2017 (National Refreed University Journal)

Öğretmen Adaylarının Çevrimiçi Ortamda Öğrenmeye Yönelik Hazır Bulunuşlukları

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.14, no.1, pp.259-288, 2017 (National Refreed University Journal)

Effects of Inquiry Types on States Related to Community of Inquiry in Online Learning Environments: An Explanatory Case Study

CONTEMPORARY EDUCATİONAL TECHNOLOGY, vol.8, no.2, pp.158-175, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ortaokul Öğrencilerinin Etkileşimli Tahtaya Yönelik Tutum ve Öğrenme Algıları Üzerine Bir İnceleme

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.13, no.2, pp.497-511, 2017 (National Refreed University Journal)

Computer programming self-efficacy scale (CPSES) for secondary school students: development, valİdatıon and relİabılıty

EĞİTİM TEKNOLOJİSİ KURAM VE UYGULAMA, vol.7, no.1, pp.158-179, 2017 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Ortaokul Öğrencilerinde Bilişim Etiği: Gerçek Yaşam Durumu Senaryolarıyla Bir Değerlendirme

EGE EĞİTİM DERGİSİ, vol.16, no.2, pp.254-273, 2015 (National Refreed University Journal)

Çevrimiçi Problem Temelli Öğrenme Süreçlerinin Uzman ve Akran Değerlendirmelerine Göre Karşılaştırması

BAŞKENT UNİVERSİTY JOURNAL OF EDUCATİON, vol.2, no.1, pp.52-60, 2015 (National Refreed University Journal)

Bilgi ve İletişim Teknolojilerine Yönelik Bir Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.15, no.1, pp.121-135, 2014 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Ortaöğrenim Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığı

EĞİTİM TEKNOLOJİSİ KURAM VE UYGULAMA, vol.2, no.2, pp.10-24, 2012 (National Refreed University Journal)

Öğretmen Yetiştirme Programlarının Sistemik ve Sistematik Değerlendirilmesi

EĞİTİM TEKNOLOJİSİ KURAM VE UYGULAMA, vol.2, no.1, pp.54-71, 2012 (National Refreed University Journal)

Web Tabanlı Probleme Dayalı Öğrenmeye İlişkin Öğrenci Tutumları

Ankara Universitesi Egitim Bilimleri Fakultesi Dergisi, vol.44, no.2, pp.119-140, 2011 (Other Refereed National Journals)

Bilgisayar Kaygı Ölçeğinin Türkçeye Uyarlama Çalışması

Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.28, no.3, pp.147-163, 2008 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Covid 19 Pandemisi Sürecinde Dijital Vatandaşlık

14. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Rize, Turkey, 26 - 28 October 2021, pp.253-256 Creative Commons License Sustainable Development

Öğretmen Adaylarının Tersyüz Öğretim Sürecinde Öğrenme Buradalığı

14. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Rize, Turkey, 26 - 28 October 2021, pp.100-103 Creative Commons License Sustainable Development

2010-2020 Yılları Arasında “Eğitsel Dijital Oyunlarının Öğrenciler Üzerindeki Etkisini” Konu Edinen Yüksek Lisans ve Doktora Tezlerinin İncelenmesi

The 3rd International Conference on Distance Learning and Innovative Educational Technologies, Ankara, Turkey, 10 - 11 December 2020, pp.113-126 Creative Commons License

Eğitim Bilişim Ağı (EBA)’ da Yer Alan Video Ders Materyallerinin Motivasyon İlkeleri Ölçütlerine Göre Değerlendirilmesi

The 3rd International Conference on Distance Learning and Innovative Educational Technologies, Ankara, Turkey, 10 - 11 December 2020, pp.395-396 Creative Commons License Sustainable Development

The effect of block-based programmıng on the computatıonal thınkıng skılls of mıddle school students.

International Conference on New Horizons in Education (INTE 2019), Prague, Czech Republic, 3 - 05 July 2019, pp.162 Creative Commons License

Otizm spektrum bozukluğu olan öğrencilere kavram öğretimi için tablet bilgisayar kullanımı

13. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Kırşehir, Turkey, 2 - 04 May 2019, pp.162-163 Creative Commons License

Ortaöğretim öğrencilerinde siber güvenlik farkındalığı: Van ili örneği

13. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Kırşehir, Turkey, 2 - 04 May 2019, pp.457-468 Creative Commons License

Öğretmenlerin siber aylaklık düzeyleri ile mobil bağımlılık düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi

6. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, Edirne, Turkey, 12 - 14 September 2018, pp.1-5 Creative Commons License

Öğretmenlerin eğitim teknolojisi standartlarına yönelik öz-yeterlikleri

6. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, Edirne, Turkey, 12 - 14 September 2018, pp.1-5 Creative Commons License

mBlock ile Programlama Öğretiminin Ortaokul Öğrencilerinin Programlamaya Yönelik Öz-Yeterliliklerine ve Tutumlarına Etkisi

II. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu, Muğla, Turkey, 26 - 28 April 2018, pp.51 Creative Commons License

Yaşlı Bireylerde Mobil Cihazlar ile Hayat Boyu Öğrenme Durumunun İncelenmesi

27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 22 April 2018, pp.69-72 Creative Commons License

Investigation Of Pre-Service Teachers’ Computational Thinking Skills In Terms Of Their Tendency To Play Computer Games

27 th International Conference on Educational Sciences, Antalya, Turkey, 18 - 22 April 2018, pp.102-103 Creative Commons License

Examination Of Pre-Service Teachers’ Acceptance Level Of E-Learning Tools

26 th International Conference on Educational Sciences, Antalya, Turkey, 20 - 23 April 2017, pp.52-53 Creative Commons License

Pre-service Teachers' Readiness for Online Learning

Congress of Qualitative Inquiry, Urbana-Champaign, United States Of America, 18 - 21 May 2016, pp.1 Creative Commons License

A content analysis of educational technology research in 2011

4th International Conference on New Horizons in Education, Roma, Italy, 25 - 27 June 2013, pp.397-409

Bayes olasılık kuramı ve uyarlanabilir öğretim tasarımı

6th International Computer & Instructional Technologies Symposium, Gaziantep, Turkey, 4 - 06 October 2012, pp.1 Creative Commons License

Lisansüstü Öğrencilerinin Tez Önerisi Hazırlamaya İlişkin Yeterlilik Algıları

5. Ulusal Lisansütü Eğitim Sempozyumu, Ankara, Turkey, 7 - 08 October 2011, pp.203-208 Creative Commons License

Web Tabanlı Probleme Dayalı Öğrenmenin Öğrencilerin Yaratıcı Düşünme Becerilerine Etkisi

10. Uluslararsı Eğitim Teknolojileri Konferansı, İstanbul, Turkey, 26 - 29 April 2010, pp.1782-1786 Creative Commons License

Books & Book Chapters

Neden Ters Yüz Edilmiş Sınıf (Ters Yüz Edilmiş Sınıf Uygulamasının Avantajları ve Sınırlılıkları)

in: Ters Yüz Edilmiş Sınıf ve Öğrenme, TOYTOK Esef Hakan, RAMAZANOĞLU Mehmet , BOLAT Özgür, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.17-31, 2021

21. Yüzyıl Becerilerinde Yer Alan Teknoloji Vurgusu ve Fen Öğretimi

in: Fen Öğretiminde Teknoloji Eğilimleri, Hüseyin ARTUN,Sevgi AYDIN-GÜNBATAR,Mustafa Serkan GÜNBATAR, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.48-65, 2020 Sustainable Development

Web Destekli Eğitim

in: Eğitimde Bilişim Teknolojileri, Şahin, S., Uluyol, Ç., Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.433-452, 2017

Web Destekli Eğitim

in: Eğitimde Bilişim Teknolojileri, Şahin, S., Uluyol, Ç., Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.433-452, 2017