Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Computational Thinking Skills, Programming Self-Efficacies and Programming Attitudes of the Students

International Journal of Computer Science Education in Schools, cilt.4, ss.24-35, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bilgi-İşlemsel Düşünme Becerilerinin İncelenmesi: Meslek Liseleri Örneklemi

Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, cilt.28, ss.1067-1078, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

The Effect of Block-Based Programming on The ComputationalThinking Skills of Middle School Students

TURKISH ONLINE JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY, ss.335-339, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Computational thinking within the context of professional life: Change in CT skill from the viewpoint of teachers

EDUCATION AND INFORMATION TECHNOLOGIES, cilt.24, ss.2629-2652, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

STEM teaching intention and computational thinking skills of pre-service teachers

EDUCATION AND INFORMATION TECHNOLOGIES, cilt.24, ss.1615-1629, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Gender Differences in Middle School Students’ Attitudes and Self-Efficacy Perceptions towards mBlock Programming

European Journal of Educational Research, cilt.7, ss.925-933, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmen Adaylarının Bilgi Okuryazarlık Düzeyleri ile Bilgi ve İletişim Teknolojilerine Yönelik Tutumları

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.18, ss.543-563, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Effects of Inquiry Types on States Related to Community of Inquiry in Online Learning Environments: An Explanatory Case Study

CONTEMPORARY EDUCATİONAL TECHNOLOGY, cilt.8, ss.158-175, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmen Adaylarının Çevrimiçi Ortamda Öğrenmeye Yönelik Hazır Bulunuşlukları

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.14, ss.259-288, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Ortaokul Öğrencilerinin Etkileşimli Tahtaya Yönelik Tutum ve Öğrenme Algıları Üzerine Bir İnceleme

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.13, ss.497-511, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Çevrimiçi Problem Temelli Öğrenme Süreçlerinin Uzman ve Akran Değerlendirmelerine Göre Karşılaştırması

BAŞKENT UNİVERSİTY JOURNAL OF EDUCATİON, cilt.2, ss.52-60, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bilgi ve İletişim Teknolojilerine Yönelik Bir Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.15, ss.121-135, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Ortaöğrenim Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığı

EĞİTİM TEKNOLOJİSİ KURAM VE UYGULAMA, cilt.2, ss.10-24, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Öğretmen Yetiştirme Programlarının Sistemik ve Sistematik Değerlendirilmesi

EĞİTİM TEKNOLOJİSİ KURAM VE UYGULAMA, cilt.2, ss.54-71, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Web Tabanlı Probleme Dayalı Öğrenmeye İlişkin Öğrenci Tutumları

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, cilt.44, ss.119-140, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bilgisayar Kaygı Ölçeğinin Türkçeye Uyarlama Çalışması

Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.28, ss.147-163, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

The effect of block-based programmıng on the computatıonal thınkıng skılls of mıddle school students.

International Conference on New Horizons in Education (INTE 2019), Prague, Çek Cumhuriyeti, 3 - 05 Temmuz 2019, ss.162 Creative Commons License

Otizm spektrum bozukluğu olan öğrencilere kavram öğretimi için tablet bilgisayar kullanımı

13. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Kırşehir, Türkiye, 2 - 04 Mayıs 2019, ss.162-163 Creative Commons License

Ortaöğretim öğrencilerinde siber güvenlik farkındalığı: Van ili örneği

13. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Kırşehir, Türkiye, 2 - 04 Mayıs 2019, ss.457-468 Creative Commons License

Öğretmenlerin siber aylaklık düzeyleri ile mobil bağımlılık düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi

6. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, Edirne, Türkiye, 12 - 14 Eylül 2018, ss.1-5 Creative Commons License

Öğretmenlerin eğitim teknolojisi standartlarına yönelik öz-yeterlikleri

6. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, Edirne, Türkiye, 12 - 14 Eylül 2018, ss.1-5 Creative Commons License

mBlock ile Programlama Öğretiminin Ortaokul Öğrencilerinin Programlamaya Yönelik Öz-Yeterliliklerine ve Tutumlarına Etkisi

II. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu, Muğla, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2018, ss.51 Creative Commons License

Investigation Of Pre-Service Teachers’ Computational Thinking Skills In Terms Of Their Tendency To Play Computer Games

27 th International Conference on Educational Sciences, Antalya, Türkiye, 18 - 22 Nisan 2018, ss.102-103 Creative Commons License

Yaşlı Bireylerde Mobil Cihazlar ile Hayat Boyu Öğrenme Durumunun İncelenmesi

27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya, Türkiye, 18 - 22 Nisan 2018, ss.69-72 Creative Commons License

Comparison Of Online Environments Differing By The Type of Inquiry According To Motivation and Learning Strategies

European Conference on Educational Research 2017, Copenhagen, Danimarka, 22 - 25 Ağustos 2017 Creative Commons License

Examination Of Pre-Service Teachers’ Acceptance Level Of E-Learning Tools

26 th International Conference on Educational Sciences, Antalya, Türkiye, 20 - 23 Nisan 2017, ss.52-53 Creative Commons License

Pre-service Teachers' Readiness for Online Learning

Congress of Qualitative Inquiry, Urbana-Champaign, Amerika Birleşik Devletleri, 18 - 21 Mayıs 2016, ss.1 Creative Commons License

A content analysis of educational technology research in 2011

4th International Conference on New Horizons in Education, Roma, İtalya, 25 - 27 Haziran 2013, ss.397-409

Bayes olasılık kuramı ve uyarlanabilir öğretim tasarımı

6th International Computer & Instructional Technologies Symposium, Gaziantep, Türkiye, 4 - 06 Ekim 2012, ss.1 Creative Commons License

Lisansüstü Öğrencilerinin Tez Önerisi Hazırlamaya İlişkin Yeterlilik Algıları

5. Ulusal Lisansütü Eğitim Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 7 - 08 Ekim 2011, ss.203-208 Creative Commons License

Role of using White Space on Interface of Image Retrieval Systems

World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications, Toronto, Kanada, 28 Haziran - 02 Temmuz 2010, ss.1-7 Creative Commons License

İlköğretim Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitime Bakış Açıları

10. Uluslararsı Eğitim Teknolojileri Konferansı, İstanbul, Türkiye, 26 - 29 Nisan 2010, ss.769-772 Creative Commons License

Web Tabanlı Probleme Dayalı Öğrenmenin Öğrencilerin Yaratıcı Düşünme Becerilerine Etkisi

10. Uluslararsı Eğitim Teknolojileri Konferansı, İstanbul, Türkiye, 26 - 29 Nisan 2010, ss.1782-1786 Creative Commons License

Kitap & Kitap Bölümleri

21. Yüzyıl Becerilerinde Yer Alan Teknoloji Vurgusu ve Fen Öğretimi

Fen Öğretiminde Teknoloji Eğilimleri, Hüseyin ARTUN,Sevgi AYDIN-GÜNBATAR,Mustafa Serkan GÜNBATAR, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.48-65, 2020

Web Destekli Eğitim

Eğitimde Bilişim Teknolojileri, Şahin, S., Uluyol, Ç., Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.433-452, 2017

Web Destekli Eğitim

Eğitimde Bilişim Teknolojileri, Şahin, S., Uluyol, Ç., Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.433-452, 2017