Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Computational thinking within the context of professional life: Change in CT skill from the viewpoint of teachers

EDUCATION AND INFORMATION TECHNOLOGIES, cilt.24, sa.5, ss.2629-2652, 2019 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

STEM teaching intention and computational thinking skills of pre-service teachers

EDUCATION AND INFORMATION TECHNOLOGIES, cilt.24, ss.1615-1629, 2019 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

PREDICTORS OF COMPUTER ANXIETY: A FACTOR MIXTURE MODEL ANALYSIS

PSYCHOLOGICAL REPORTS, cilt.105, sa.3, ss.687-696, 2009 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ortaöğretim Öğrencilerinin Bilgi Güvenliği Farkındalıklarının İncelenmesi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.18, sa.1, ss.354-373, 2021 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Computational Thinking Skills, Programming Self-Efficacies and Programming Attitudes of the Students

International Journal of Computer Science Education in Schools, cilt.4, sa.2, ss.24-35, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bilgi-İşlemsel Düşünme Becerilerinin İncelenmesi: Meslek Liseleri Örneklemi

Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, cilt.28, sa.2, ss.1067-1078, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

The Effect of Block-Based Programming on The ComputationalThinking Skills of Middle School Students

TURKISH ONLINE JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY, sa.2, ss.335-339, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Gender Differences in Middle School Students’ Attitudes and Self-Efficacy Perceptions towards mBlock Programming

European Journal of Educational Research, cilt.7, sa.4, ss.925-933, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmen Adaylarının Bilgi Okuryazarlık Düzeyleri ile Bilgi ve İletişim Teknolojilerine Yönelik Tutumları

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.18, sa.3, ss.543-563, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Effects of Inquiry Types on States Related to Community of Inquiry in Online Learning Environments: An Explanatory Case Study

CONTEMPORARY EDUCATİONAL TECHNOLOGY, cilt.8, sa.2, ss.158-175, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ortaokul Öğrencilerinin Etkileşimli Tahtaya Yönelik Tutum ve Öğrenme Algıları Üzerine Bir İnceleme

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.13, sa.2, ss.497-511, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Öğretmen Adaylarının Çevrimiçi Ortamda Öğrenmeye Yönelik Hazır Bulunuşlukları

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.14, sa.1, ss.259-288, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Çevrimiçi Problem Temelli Öğrenme Süreçlerinin Uzman ve Akran Değerlendirmelerine Göre Karşılaştırması

BAŞKENT UNİVERSİTY JOURNAL OF EDUCATİON, cilt.2, sa.1, ss.52-60, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bilgi ve İletişim Teknolojilerine Yönelik Bir Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.15, sa.1, ss.121-135, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Ortaöğrenim Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığı

EĞİTİM TEKNOLOJİSİ KURAM VE UYGULAMA, cilt.2, sa.2, ss.10-24, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Öğretmen Yetiştirme Programlarının Sistemik ve Sistematik Değerlendirilmesi

EĞİTİM TEKNOLOJİSİ KURAM VE UYGULAMA, cilt.2, sa.1, ss.54-71, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Web Tabanlı Probleme Dayalı Öğrenmeye İlişkin Öğrenci Tutumları

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, cilt.44, sa.2, ss.119-140, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bilgisayar Kaygı Ölçeğinin Türkçeye Uyarlama Çalışması

Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.28, sa.3, ss.147-163, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2010-2020 Yılları Arasında “Eğitsel Dijital Oyunlarının Öğrenciler Üzerindeki Etkisini” Konu Edinen Yüksek Lisans ve Doktora Tezlerinin İncelenmesi

The 3rd International Conference on Distance Learning and Innovative Educational Technologies, Ankara, Türkiye, 10 - 11 Aralık 2020, ss.113-126 Creative Commons License

Eğitim Bilişim Ağı (EBA)’ da Yer Alan Video Ders Materyallerinin Motivasyon İlkeleri Ölçütlerine Göre Değerlendirilmesi

The 3rd International Conference on Distance Learning and Innovative Educational Technologies, Ankara, Türkiye, 10 - 11 Aralık 2020, ss.395-396 Creative Commons License

The effect of block-based programmıng on the computatıonal thınkıng skılls of mıddle school students.

International Conference on New Horizons in Education (INTE 2019), Prague, Çek Cumhuriyeti, 3 - 05 Temmuz 2019, ss.162 Creative Commons License

Otizm spektrum bozukluğu olan öğrencilere kavram öğretimi için tablet bilgisayar kullanımı

13. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Kırşehir, Türkiye, 2 - 04 Mayıs 2019, ss.162-163 Creative Commons License

Ortaöğretim öğrencilerinde siber güvenlik farkındalığı: Van ili örneği

13. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Kırşehir, Türkiye, 2 - 04 Mayıs 2019, ss.457-468 Creative Commons License

Öğretmenlerin eğitim teknolojisi standartlarına yönelik öz-yeterlikleri

6. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, Edirne, Türkiye, 12 - 14 Eylül 2018, ss.1-5 Creative Commons License

Öğretmenlerin siber aylaklık düzeyleri ile mobil bağımlılık düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi

6. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, Edirne, Türkiye, 12 - 14 Eylül 2018, ss.1-5 Creative Commons License

mBlock ile Programlama Öğretiminin Ortaokul Öğrencilerinin Programlamaya Yönelik Öz-Yeterliliklerine ve Tutumlarına Etkisi

II. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu, Muğla, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2018, ss.51 Creative Commons License

Yaşlı Bireylerde Mobil Cihazlar ile Hayat Boyu Öğrenme Durumunun İncelenmesi

27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya, Türkiye, 18 - 22 Nisan 2018, ss.69-72 Creative Commons License

Investigation Of Pre-Service Teachers’ Computational Thinking Skills In Terms Of Their Tendency To Play Computer Games

27 th International Conference on Educational Sciences, Antalya, Türkiye, 18 - 22 Nisan 2018, ss.102-103 Creative Commons License

Comparison Of Online Environments Differing By The Type of Inquiry According To Motivation and Learning Strategies

European Conference on Educational Research 2017, Copenhagen, Danimarka, 22 - 25 Ağustos 2017 Creative Commons License

Examination Of Pre-Service Teachers’ Acceptance Level Of E-Learning Tools

26 th International Conference on Educational Sciences, Antalya, Türkiye, 20 - 23 Nisan 2017, ss.52-53 Creative Commons License

Pre-service Teachers' Readiness for Online Learning

Congress of Qualitative Inquiry, Urbana-Champaign, Amerika Birleşik Devletleri, 18 - 21 Mayıs 2016, ss.1 Creative Commons License

A content analysis of educational technology research in 2011

4th International Conference on New Horizons in Education, Roma, İtalya, 25 - 27 Haziran 2013, ss.397-409

Bayes olasılık kuramı ve uyarlanabilir öğretim tasarımı

6th International Computer & Instructional Technologies Symposium, Gaziantep, Türkiye, 4 - 06 Ekim 2012, ss.1 Creative Commons License

Lisansüstü Öğrencilerinin Tez Önerisi Hazırlamaya İlişkin Yeterlilik Algıları

5. Ulusal Lisansütü Eğitim Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 7 - 08 Ekim 2011, ss.203-208 Creative Commons License

Web Tabanlı Probleme Dayalı Öğrenmenin Öğrencilerin Yaratıcı Düşünme Becerilerine Etkisi

10. Uluslararsı Eğitim Teknolojileri Konferansı, İstanbul, Türkiye, 26 - 29 Nisan 2010, ss.1782-1786 Creative Commons License

Kitap & Kitap Bölümleri

21. Yüzyıl Becerilerinde Yer Alan Teknoloji Vurgusu ve Fen Öğretimi

Fen Öğretiminde Teknoloji Eğilimleri, Hüseyin ARTUN,Sevgi AYDIN-GÜNBATAR,Mustafa Serkan GÜNBATAR, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.48-65, 2020

Web Destekli Eğitim

Eğitimde Bilişim Teknolojileri, Şahin, S., Uluyol, Ç., Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.433-452, 2017

Web Destekli Eğitim

Eğitimde Bilişim Teknolojileri, Şahin, S., Uluyol, Ç., Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.433-452, 2017