Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Arap Dilinde Mananın Morfolojik Etkisi Üzerine

EKEV Akademi Dergisi, ss.413-432, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sarf İlminin Tarihi ve Kavramları Üzerine

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,, ss.253-275, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Klasik Arap Edebiyatında Şiir Sirkati Hakkındaki Karşıt Görüşlerin Bir Mukayesesi

ŞARKİYAT İLMİ ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, cilt.11, ss.649-668, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Arap Dilinde Mananın Sentaktik Etkisi Üzerine

e-Turkish Studies (elektronik), cilt.14, ss.415-439, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

NAHİV İLMİNDE KAVRAM-TERİM PROBLEMİ: İSİM,FİİL VE HARF ÖRNEĞİ

Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research, cilt.5, ss.4657-4671, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

NAHİVCİLER ARASINDAKİ İHTİLAFLARIN GRAMER KAVRAMLARINA YANSIMASI

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.309-338, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

SÎBEVEYHİ'NİN EL-KİTÂB ADLI ESERİNDE DOĞRUDAN VE DOLAYLI OLARAK ELE ALDIĞI GRAMER KAVRAMLARI

ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ (ASOS), ss.391-415, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İRTİCÂL VE MECÂZ YÖNTEMLERİYLE ARAPÇADA KAVRAM OLUŞTURMA

EKEV Akademi Dergisi, ss.257-270, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

ARAP GRAMER İLMİNİN TANIM DÜZEYİNDEKİ HERMENÖTİK BOYUTU VE ÇEŞİTLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, cilt.9, ss.7-17, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

CÂHİLÎYE POETİKASINDA EDEBÎ ELEŞTİRİ ÖRNEKLERİ

EKEV AKADEMİ DERGİSİ, ss.573-590, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

KURALCILIK VE BETİMSELLİK YAKLAŞIMLARI ARASINDA ARAP DİLİNE BİR BAKIŞ

EKEV AKADEMİ DERGİSİ, no.19, ss.239-252, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

el-İstidrâk Adlı Eseri Bağlamında Ziyaüddîn İbnü'l-Esîrîn İbnü'd-Dehhân'a Yönelttiği Eleştiriler

İslam Düşüncesinde Eleştiri Kültürü ve Tahammül Ahlakı, Muş, Türkiye, 26 - 27 Nisan 2019, ss.551-563

Klasik Arap Şiirinde Tenkit ve Çeşitleri Üzerine

3. Uluslararası İletişim, Edebiyat, Müzik ve Sanat Çalışmalarında Güncel Yaklaşımlar Kongresi, İstanbul, Türkiye, 26 - 20 Ekim 2018, ss.1-8

Arap Dil Kurallarının Belirlenmesinde Klasik Arap Şiirinin Ölçüt Kabul Edilmesi Üzerine

3. Uluslararası İletişim, Edebiyat, Müzik ve Sanat Çalışmalarında Güncel Yaklaşımlar Kongresi, İstanbul, Türkiye, 26 - 27 Ekim 2018, ss.1-8

Dilde Vokalik Teorisi ve Lafız-Mana Uyumluluğu Üzerine

Uluslararası Kültür, Sanat ve Toplum Sempozyumu, Van, Türkiye, 18 - 20 Ekim 2018, ss.32-42

Kitap & Kitap Bölümleri

Şair 'Umâre el-Yemenî'nin el-Melikü'l-Efdal Necmeddîn Eyyûb Hakkındaki Mersiyesinin Semantik Tahlili

EYYÛBİLER'DE İLİM, KÜLTÜR VE SANAT, Abdülhalim Oflaz,Ümir Koca,Zeynep Akbudak,Furkan Erbaş,Maulay el-Hassan el-Hafidî, Editör, Hiper Yayınevi, İstanbul, ss.367-377, 2020

el-İstidrâk Adlı Esri Bağlamında Ziyâüddîn İbnü'l-Esîrîn İbnü'd-Dehhân'a Yönelttiği Eleştiriler

İSLÂM DÜŞÜNCESİNDE ELEŞTİRİ KÜLTÜRÜ ve TAHAMMÜL AHLÂKI, Aytepe M, Karasu T, Editör, İslâmî İlimler Araştırma Vakfı, İstanbul, ss.551-563, 2019

ARAP GRAMERİNDE KAVRAM VE TERMİNOLOJİ SORUNU

Gece Akademi Kitabevi Yayınları, Ankara, 2018