Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÇEVRE BİLİNCİ VE ÇEVRECİ ÜRÜN SATINALMA DAVRANIŞINDA DEMOGRAFİK FAKTÖRLERİN ETKİSİ: VAN İLİ ÖRNEĞİ

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İİBF DERGİSİ, cilt.1, ss.126-143, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

THE IMPACT OF SOCIAL MEDIA ADVERTISEMENT AWARENESS ON BRAND AWARENESS, BRAND IMAGE, BRAND ATTITUDE AND BRAND LOYALTY: A RESEARCH ON UNIVERSITY STUDENTS

INTERNATIONAL JOURNAL OF CONTEMPORARY ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES, cilt.9, ss.470-494, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

45. KADIN TÜKETİCİLERİN ANLIK SATINALMA DAVRANIŞLARINDA BURÇLARIN ETKİSİ

ASEAD, cilt.5, no.5, ss.689-709, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KENT, KİMLİK VE İMAJ: VAN İLİ ÖRNEĞİ

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.1, ss.566-574, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

KURUMSAL İTİBAR ALGISININ ÖRGÜTSEL SAĞLIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ : SAĞLIK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, cilt.6, ss.542-561, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Determining the Antecedents of Marketing Competencies ofSMEs for International Market Performance.

Social and Behavioral Sciences, cilt.150, no.12, ss.12-23, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

BRAND LOYALTY ON CONVENIENCE GOODS CASE OF TEA PRODUCT

THE ONLINE JOURNAL OF COMMUNICATION AND MEDIA,, cilt.1, ss.1-10, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

RELATIONSHIP BETWEEN COUNTRY IMAGE AND BRAND EQUITY AN EMPIRICAL EVIDENCE IN ENGLAND MARKET

INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCE, cilt.4, ss.78-88, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

MEASUREMENT CUSTOMER BASED AIRLINE BRAND EQUITY AN ENGLAND BASED STUDY.

AKADEMIK BAKIS, cilt.38, ss.1-17, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Algılanan Hizmet Kalitesi Kurumsal Imaj ve Sadakat Iliskisi Van Bölge Hastanesi Uygulaması.

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, cilt.14, ss.199-219, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

TÜKETİCİ DAVRANIŞINDA KURUMSAL VE SOSYAL SORUMLULUK FAALİYETLERİ

TÜKETİCİ VE TÜKETİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, cilt.3, ss.1-39, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

RECOVERY FROM CRISIS FOR TURKISH FIRMS SYNERGISTIC ACTION BETWEEN FOREIGN POLICY AND MARKETING PROCESS

JOURNAL OF GLOBAL STRATEGIC MANAGEMENT,, cilt.5, ss.16-36, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

MARKA BİLİNİRLİĞİ MARKAYA DUYULAN GÜVEN VE MARKA İMAJININ MARKA SADAKATİNE ETKİSİ CEP TELEFONU SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, cilt.1, ss.25-42, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

SATIN ALMA KARARLARINDA TÜKETİCİ ETNOSENTRİZMİ VAN YÜZÜNCÜ YIL VE SAKARYA ÜNİVERSİTESİ UYGULAMASI

EKONOMİK YORUMLAR VE FİNANS DERGİSİ, cilt.46, ss.77-91, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Şehir pazarlamasında Marka Kişiliğinin Etkisi: algılanan Marka kişiliği Turistlerin Tavsiye Etme Davranışı İlişkisi

PAZARLAMA ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, cilt.1, no.3, ss.13-21, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Online Tüketimi Teşvik sanal ortamda Tüketici İkna Süreci belirleyicileri.

Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi., cilt.4, no.45, ss.45-60, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

GLOBAL MARKALAR BÜYÜK HATALAR

ISPEC 3. ULUSLARARASI SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER KONGRESİ, Van, Türkiye, 20 - 22 Aralık 2019, ss.261

ELEKTRONİK AĞIZDAN AĞIZA İLETİŞİMİN MARKA FARKINDALIĞI, MARKA İMAJI VE MARKA SADAKATİ ÜZERİNE ETKİSİ

ISPEC 3. ULUSLARARASI SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER KONGRESİ, Van, Türkiye, 20 - 22 Aralık 2019, ss.887-897

MESLEKI VE TEKNIK ANADOLU LISESI MUHASEBE VE FINANSMAN ALANIÖGRENCILERININ ISLETMELERDE BECERI EGITIMI UYGULAMASINDA KARSILASTIGI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERILERI:

MIDDLE EAST INTERNATIONAL CONFERENCE ON CONTEMPORARY SCIENTIFIC STUDIESAlan, İzmir, Türkiye, 7 - 09 Ekim 2019, cilt.1, no.1, ss.123-145

"SOSYAL SINIFLARIN SATINALMA TERCİHLERİ: MOBİL TELEFON PAZARINDA BİR UYGULAMA"

MİDDLE EAST INTERNATIONAL CONFERENCE ON CONTEMPORARY SCIENTIFIC STUDIES, Gaziantep, Türkiye, 19 - 21 Eylül 2019, ss.280-293

GENÇLERİN HELAL GIDA ÜRÜNLERİNE YÖNELİK ALGI VE TUTUMLARI

ULUSLARARASI EGE DİSİPLİNLERARASI İNOVATİF BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU, İzmir, Türkiye, 26 - 27 Mart 2019, ss.129-140

KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN MARKA TERCİHİNE ETKİSİ OTOMOBİLPAZARINDABİR UYGULAMA

The Second International Conference On Current Trends In The Middle East, Tekirdağ, Türkiye, 5 - 09 Aralık 2018, cilt.1, no.1, ss.229-237

İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki: İlk ve Ortaokulları Öğretmenleri Üzerine Bir Uygulama Van İli Örneğ

ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR VE DAVRANIŞ BİLİMLERİ, Aydın, Türkiye, 21 - 23 Ekim 2018, ss.37-47

FARKLILIKLARIN YÖNETİMİNİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞA ETKİSİ: YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ PERSONELLERİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA37

ULUSLARARASI İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ SEMPOZYUMU, Antalya, Türkiye, 7 - 09 Nisan 2018, ss.123-137

SAGLIK ÇALISANLARININ KISISEL ÖZELLIKLERININ KURUMSAL ITIBAR ALGILARI ÜZERINEETKISI

1. Uluslararası Saglık Bilimleri Kongresi, İstanbul, Türkiye, 9 - 11 Kasım 2017, ss.21-37

ALGILANAN KURUMSAL ITIBARIN ÇALISANLARIN ÖRGÜTSELBAGLILIKLARI ÜZERINDEKI ETKISINI INCELEMEYE YÖNELIKBIR UYGULAMA

Uluslararası Sosyal Arastırmalar Kongresi, Uşak, Türkiye, 23 - 25 Temmuz 2017, ss.128-139

Kent, Kimlik ve İmaj: Van İli Örneği

Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu KAYFOR'14, Van, Türkiye, 27 Nisan - 29 Eylül 2017, cilt.1, no.1, ss.566 Creative Commons License

Determining the Antecedents of Marketing Competencies of SMEs for International Market Performance

10th International Strategic Management Conference, Rome, İtalya, 19 - 21 Haziran 2014, cilt.150, ss.12-23 identifier

USING MARKETING MIX FOR THE COMPETITIVE MARKETING STRATEGY

4. INTERNATIONAL STRATGIC MANAGEMENT CONFERENCE, İstanbul, Türkiye, 21 - 24 Temmuz 2008, ss.393-401

Kitap & Kitap Bölümleri

ŞEHİR SAKİNLERİNİN ŞEHRİN MARKA KİŞİLİĞİNE VE MARKASINA DÖNÜK ALGISI: VAN’DA KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA

TURİZM ARAŞTIRMALARI, ALAEDDİN, ÖZER, ŞAHİN, KALAY , Editör, Paradigma Pegem Akademi Yayın Evi Pegem Akademi Yayın Evi, İstanbul, ss.97-124, 2019

MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI ÖĞRENCİLERİNİN İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ UYGULAMASI: VAN İLİ ÖRNEĞİ1

SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI II, GÜNAY M., AYDOĞMUŞ Ö.Ö, Editör, Akademisyen Kitabevi, Ankara, ss.135-147, 2019

marka farkındalığı ve marka tutumunun satınalma niyeti üzerine etkisi

Güncel Araştırmalar ve Yaklaşımlar, salih batal , Editör, Gece Kitaplığı, İstanbul, ss.125-136, 2018

MARKA FARKINDALIĞI VE MARKA TUTUMUNUN SATIN ALMA NİYETİ ÜZERİNE ETKİSİ (BEYAZ EŞYA KULLANICISI KADIN TÜKETİCİLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA)

SOSYAL BİLİMLERDE GÜNCEL ARAŞTIRMALAR VE YAKLAŞIMLAR, BATAL S., Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.165-190, 2018

Türkiyede faaliyet gösteren bilim ve teknoloji parklarının temel yetkinlik analizi

küreselleşen dünyada işletmelere etki eden temel faktörler, Güven M, Editör, İksad Yayın Evi, İstanbul, ss.207-222, 2018

hizmet pazarlaması

pazarlama İlkeleri, Canan Ay Tulin Ural , Editör, Hayat, İstanbul, ss.121-136, 2011

müşteri memnuniyeti

güncel pazarlama yaklaşımlarından seçmeler, Varinli i, Çatı K, Editör, Detay, İstanbul, ss.76-88, 2008

ONLİNE ALIŞVERİŞ ALIŞKANLIKLARI

POST MODERN DÜNYADA TÜKETİMİ YENİDEN ANLAMLANDIRACAK YENİ MÜŞTERİ, Altunışık R, torlak Ö, Özdemir Ş, Editör, Lisans Yayıncılık, İstanbul, ss.120-150, 2007

Doğa Turizmi

SÜRDÜRÜLEBİLİR REKABET AVANTAJI ELDE ETMEDE TURİZM SEKTÖRÜ, BULU M, ERASLAN H, Editör, Kazancı, İstanbul, ss.245-267, 2007