Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

SAHİH-İ MÜSLİM’DE ZAYIF OLDUĞU İDDİA EDİLEN RİVÂYETLER ÜZERİNE BİR İNCELEME –ELBÂNÎ ÖZELİNDE-

İhya Uluslararası İslam Araştırmaları Dergisi, cilt.7, sa.1, ss.1-45, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kelâm Eserlerinde Hadis Kullanımı -el-Cürcânî’nin Şerhu’l-Mevâkıf’ı Örneği-

Mizanü'l-Hak: İslami İlimler Dergisi, sa.11, ss.403-428, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hz. Peygamber’in Fiillerinin Teşriî Değeri –Bedruddin el-Makdisî Örneği-”,

Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.7, sa.14, ss.215-229, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bir Hadis İhtisas Kurumu Olarak Nûriyye ve Eşrefiyye Dârülhadisi

Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, sa.9, ss.67-82, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kudâme Ailesinden Ziyauddin el-Makdisî ve Hadis Literatürüne Katkısı

Kocaeli İlahiyat Dergisi, cilt.4, sa.1, ss.235-280, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Mürsel ve Müdelles Rivâyetler - İbnü’l-Mibred el-Makdisî (Ö. 909/1503) Özelinde-

Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.7, sa.1, ss.53-72, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

el-Ermeyûnî (ö.958/1551) ve İhlâs Sûresi’nin Faziletine Dair Kırk Hadisi

e-Şarkiyat İlmi Araştırmaları Dergisi, cilt.10, sa.22, ss.1276-1305, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hanbel b. İshâk (ö.273/886) ve Hadis İlmine Dair el-Fiten ve el-Cüz’ Adlı Eserleri

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sa.39, ss.305-322, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Usûlu’d-dîn Geleneğinde Hadis Kullanımı -Seyyid Şerîf el-Curcânî’nin Şerhu’l-Mevâkıf Adlı Eseri Özelinde-

3. Erciyes Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Kayseri, Türkiye, 09 Mayıs 2020, ss.55-56

İbnü'l-Mibred'e Göre Müdelles Rivâyetler

3. Erciyes Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Kayseri, Türkiye, 09 Mayıs 2020, ss.38-39

Bedruddin el-Makdisî’ye Göre Hz. Peygamber’in Filleri

5. Uluslararası GAP Sosyal Bilimler Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 3 - 05 Nisan 2020, ss.33-34

Abdulğanî el-Makdisî (ö.600/1203) ve el-Kemâl fî Esmâi’r-Ricâl Adlı Eseri

5. Uluslararası GAP Sosyal Bilimler Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 3 - 05 Nisan 2020, ss.34-35

Bir Hadis İhtisas Kurumu Olarak Ziyaiyye Dârülhadisi

III. Uluslararası Battalgazi Bilimsel Çalışmalar Kongresi, Malatya, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2019, ss.1132-1139

Muhammed b. Ebû Bekir İbn Cemâa (ö.819/1416) ve Hadis Kültüründeki Yeri

III. Uluslararası Battalgazi Bilimsel Çalışmalar Kongresi, Malatya, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2019, ss.448-453

Eyyûbîler Dönemi Salihiyye Hanefî-Şafiî Medreseleri ve Bu Kurumların Muhaddis Âlimleri

Uluslararası Eyyûbîler Sempozyumu, Iğdır, Türkiye, 20 - 21 Nisan 2019, ss.609-621

Kitap & Kitap Bölümleri

Eyyûbîler Dönemi Salihiyye Hanefî - Şafiî Medreseleri ve Bu Kurumların Muhaddis Âlimleri

EYYÛBÎLER’DE İLİM, KÜLTÜR VE SANAT, Abdulhalim OFLAZ Ümit KOCA Zeynep AKBUDAK Furkan ERBAŞ Moulay el-Hassan el-HAFİDİ, Editör, Hiper yayın, İstanbul, ss.609-621, 2020