Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

KRİPTO PARA PİYASALARINDA FİNANSAL RİSK YÖNETİMİ

FİNANS EKONOMİ VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, vol.2, no.1, pp.2-32, 2021 (National Refreed University Journal)

HİSSE SENEDİ PİYASALARI EKONOMİK AKTİVİTEDEKİ DEĞİŞİMLERİN ÖNCÜ GÖSTERGELERİNDEN BİRİ MİDİR?

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi , vol.4, no.2, pp.1-22, 2021 (National Refreed University Journal)

Alternatif Finansal Varlık Fiyatlama Modellerinin Performanslarının Analizi

AKADEMİK DÜŞÜNCE DERGİSİ, vol.4, no.2, pp.2-34, 2021 (Other Refereed National Journals)

Stokastik Faiz Oranı Modelleri (CIR / Vasicek) ile Faiz Oranlarının Modellenmesi ve Getiri Eğrisi Tahmini

İzmir iktisat dergisi, vol.2, no.1, pp.1-18, 2021 (National Refreed University Journal)

BLACK-LITTERMAN YÖNTEMİNE DAYALI PORTFÖY OPTİMİZASYON ANALİZLERİ

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.12, no.24, pp.48-62, 2021 (National Refreed University Journal)

Kripto Para Kripto Para Birimleri Arasındaki Getiri Ve Volatilite Yayılımının İncelenmesi

Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.18, no.2, pp.2-30, 2021 (National Refreed University Journal)

CARRY-TRADE İŞLEMLERİNİN GETİRİ POTANSİYELİNİN ANALİZİ

İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.22, pp.1-22, 2021 (National Refreed University Journal)

MERKEZ BANKASI REZERVLERİ İLE REEL EFEKTİF DÖVİZ KURLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ

Paradoks Ekonomi Sosyoloji ve Politika Dergisi, vol.17, no.2, pp.117-150, 2021 (Other Refereed National Journals)

Alternatif Yöntemlere Dayalı Portföy Optimizasyonu

Erciyes Üniversitesi İİBF Dergisi, no.2, pp.1-25, 2021 (International Refereed University Journal)

KRİPTO PARA BİRİMLERİ ARASINDAKİ FREKANS ALANI NEDENSELLİK İLİŞKİNİN ANALİZİ

İŞLETME BİLİMİ DERGİSİ, vol.9, no.2, pp.1-22, 2021 (National Refreed University Journal)

BRICS ÜLKELERİ İLE TÜRKİYE HİSSE SENEDİ PİYASALARI ARASINDAKİVOLATİLİTE YAYILIMININ İNCELENMESİ

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İİBF Dergisi, vol.2, no.4, pp.101-117, 2021 (National Refreed University Journal)

Reel Efektif Döviz Kurları ile Reel Petrol Fiyatları Arasındaki Nedensellik İlişkisinin Analizi

Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, no.26, pp.290-313, 2021 (International Refereed University Journal) Sustainable Development

Borsa Yatırım Fonlarına Dayalı Statik ve Dinamik Portföy Optimizasyon Analizleri

Hacettepe Üniversitesi İİBF Dergisi, vol.39, no.1, pp.1-25, 2021 (International Refereed University Journal)

RİSK-GETİRİ İLİŞKİSİNİN ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.6, no.1, pp.1-22, 2021 (National Refreed University Journal)

Volatilitedeki Çoklu Yapısal Kırılmaların Finansal Risk Yönetimi Açısından Öneminin İncelenmesi"

Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, vol.12, pp.1-22, 2021 (International Refereed University Journal)

GELENEKSEL OLMAYAN PARA POLİTİKASI UYGULAMALARI DÖNEMİNDE FAİZ ORANI GEÇİŞKENLİĞİNİN İNCELENMESİ

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, no.8, pp.216-244, 2019 (International Refereed University Journal)

Portföy Risk Analizleri: Uluslararası Hisse senedi piyasalarından kanıtlar

Maliye ve Finans Yazıları, vol.112, pp.199-224, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

An Empirical Application of an Asymmetric Stochastic Volatility Model to ISE100 Index

Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.18, pp.503-525, 2019 (International Refereed University Journal)

Do long-memory GARCH-type-VaR models outperform none- and semi-parametric VaR models?

International Journal of Energy Economics and Policy, vol.9, pp.199-215, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Küresel Finans Krizi Türkiye Ekonomisine Bulaştı mı?

İŞLETME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, vol.10, no.4, pp.1272-1297, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Examining the Value-at-risk Performance of Fractionally Integrated GARCH Models: Evidence from Energy Commodities

International Journal of Economics and Financial Issues, vol.8, pp.36-54, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ekstrem değerler teorisi ve Monte Carlo simülasyonu: Gelişen ülke döviz kurları üzerine bir uygulama

İstatistikçiler Dergisi: İstatistik & Aktüerya, vol.2, pp.121-142, 2018 (International Refereed University Journal)

İŞLEM HACMİ İLE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: BANKA HİSSELERİNE DAYALI BİR ANALİZ

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , vol.9, pp.457-482, 2017 (International Refereed University Journal)

The Causal Relationship Between Stock Prices And Exchange Rates: Panel Granger Causality Evidence From Emerging And Developed Markets

International Journal of Academic Value Studies , vol.3, pp.39-49, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Çoklu Yapısal Kırılmalar Altında Petrol Fiyatlarının Türk Hisse Senedi Piyasaları Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi

Bankacılık ve Sermaye Piyasası Araştırmaları Dergisi, vol.1, pp.15-32, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

YUNANİSTAN BORÇ KRİZİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

ASOS Journal, no.40, pp.123-133, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Impact of the US Dollar's Movements on Commodity Prices

EGE ACADEMIC REVIEW, vol.17, no.3, pp.323-336, 2017 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier

Examining energy futures market efficiency under multiple regime shifts

International Journal of Energy Economics and Policy, vol.7, no.6, pp.61-71, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

YÜKSELEN PİYASA EKONOMİLERİNDE EKONOMİK BÜYÜME ve CO2 SALINIMI İLİŞKİSİ: PANEL VERİ EKONOMETRİSİNE DAYALI BİR ANALİZ

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi (ASOS), no.37, pp.231-253, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

ULUSLARARASI SERMAYE HAREKETLİLİĞİNİN İNCELENMESİ: YÜKSELEN PİYASA EKONOMİLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

FİNANSAL ARAŞTIRMALAR VE ÇALIŞMALAR DERGİSİ, vol.8, pp.0-298, 2016 (International Refereed University Journal)

ABD ve EURO BÖLGESİ FAİZ ORANLARININ TÜRK FAİZ ORANI PİYASASI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.9, no.2, pp.28-47, 2016 (International Refereed University Journal)

Türk Hisse Senedi Piyasalarının Etkinliğinin İncelenmesi: Çoklu Yapısal Kırılmalara Dayalı Bir Analiz

TBB Bankacılar Dergisi, vol.26, pp.46-58, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yükselen Piyasa Ekonomilerinde Uluslararası Satın Alma Gücü Paritesi: Panel Koentegrasyon Testlerinden Kanıtlar.

BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar, vol.8, pp.117-139, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

TÜRKİYE İLE BAZI GELİŞMİŞ VE GELİŞEN PİYASA EKONOMİLERİ ARASINDAKİ ENFLASYON ETKİLEŞİMİNİN ANALİZİ

7. ULUSLARARASI SOSYOLOJİ VE EKONOMİ KONGRESİ, Baku, Azerbaijan, 10 - 12 December 2021, pp.1-12

KRİPTO PARA PİYASALARINDA RİSK-GETİRİ İLİŞKİSİNİN ANALİZİ

International Blockchain and Cryptocurrency Conference, Ankara, Turkey, 2 - 03 November 2021, pp.2-22

ANALYSIS OF THE IMPACTS OF THE COVID-19 PANDEMIC ON THE FINANCIAL STRUCTURE OF THE US HEALTHCARE SECTOR

Latin American International Conference on Economic and Management Sciences, Villahermosa, Mexico, 5 - 06 November 2021, pp.1-22 Sustainable Development

COVID-19 PANDEMİ SÜRECİNDE PORTFÖY OPTİMİZASYON MODELLERİNİN PERFORMANSLARININ ANALİZİ: ABD SAĞLIK SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

III.PEARSON JOURNAL ULUSLARARASI SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER KONGRESİ, Nevşehir, Turkey, 26 - 27 October 2021, pp.1-22 Sustainable Development

REEL EFEKTİF DÖVİZ KURLARI İLE EKONOMİK AKTİVİTE ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİNİN ANALİZİ

III.PEARSON JOURNAL ULUSLARARASI SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER KONGRESİ, Nevşehir, Turkey, 26 - 27 October 2021, pp.1-22

KRİPTO PARA BİRİMLERİNE DAYALI YATIRIMLARIN FİNANSAL RİSK DÜZEYLERİNİN ÖLÇÜMÜ

International Conference on Digital Business Management and Economics, Mersin, Turkey, 8 - 09 October 2021, pp.1-2

VIX ENDEKSİ İLE HİSSE SENEDİ PİYASALARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİNİN ANALİZİ

4. ULUSLARARASI İZMİR İKTİSAT KONGRESİ, İzmir, Turkey, 12 - 14 September 2021, vol.2, no.4, pp.18-32

PAIRS TRADING YATIRIM STRATEJİSİNİN HİSSE SENEDİ PİYASALARINDA UYGULANABİLİRLİĞİNİN ANALİZİ

4. ULUSLARARASI İZMİR İKTİSAT KONGRESİ, İzmir, Turkey, 11 - 12 September 2021, vol.1, no.4, pp.12-25

EXAMINING THE RELATIONSHIP BETWEEN TOURISM RECEIPTS AND CURRENT ACCOUNT BALANCE FOR WEST ASIAN COUNTRIES: A PANEL DATA ANALYSIS

International West Asia Congress Of Tourism Research, Van, Turkey, 28 September - 01 October 2017, pp.238

BIST100 Endeksinin Volatilite Özelliklerinin İncelenmesi

V. Anadolu International Conference in Economics, May 11-13, 2017, Eskişehir, Turkey., Eskişehir, Turkey, 11 - 13 May 2017, pp.75

Books & Book Chapters

FAİZ ORANLARININ VADEYE BAĞLI YAPISI VE BEKLENTİLER HİPOTEZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

in: İktisadi ve İdari Bilimlerde Araştırma ve Değerlendirmeler, AD SOYAD, Editor, GECE AKADEMİ YAYINEVİ, Ankara, pp.1-22, 2021

PETROL FİYATLARININ ÇIKTI DÜZEYİ VE ENFLASYON DİNAMİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ANALİZİ

in: Bankacılık ve Finans Araştırmaları, Prof. Dr. Serkan Yılmaz KANDIR, Editor, Akademisyen Yyaınevi, Ankara, pp.1-22, 2020

GELİŞEN ÜLKELERİN KREDİ TEMERRÜT SWAPLARI (CDS PRIMLERI) ARASINDAKİ DİNAMİK KORELASYON İLİŞKİSİNİN ANALİZİ

in: İktisadi ve İdari Bilimlerde Teori ve Araştırmalar, Doç. Dr. Mustafa Mete, Editor, Gece Akademi Yayınevi, Ankara, pp.441-460, 2020 Sustainable Development

MAKRO EKONOMİK VE FİNANSAL DEĞİŞKENLERDE MEYDANA GELEN YAPISAL KIRILMALARIN BELİRLENMESİ

in: İktisadi ve İdari Bilimlerde Teori ve Araştırmalar, Doç. Dr. Mustafa Mete, Editor, Gece Akademi, Ankara, pp.425-440, 2020

BASEL IV KAPSAMINDA ALTERNATİF MODELLERLE BEKLENEN KAYIP TUTARLARININ HESAPLANMASI

in: SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER ALANINDA AKADEMİK ÇALIŞMALAR, Dr. Öğr. Üyesi Hasan Selim Kıroğlu, Editor, Gece Akademi, Ankara, pp.153-168, 2020

EURO-TL KURUNA DAYALI FUTURES KONTRATLARIN ÖZELLİKLERİNİN EKONOMETRİK ANALİZİ

in: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Akademik Çalışmalar, Dr. Öğr. Üyesi Hasan Selim Kıroğlu, Editor, Gece Akademi, Ankara, pp.133-152, 2020

YAPISAL KIRILMALAR ALTINDA GELİŞEN ÜLKE DÖVİZKURLARI ARASINDAKİ UZUN DÖNEMLİ İLİŞKİNİN ANALİZİ

in: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler - 3 Alanında Yeni Ufuklar, Sincan Sönmez,Ertan Özçoban,Dursun Balkan,Hüseyin Karakuş, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.416-434, 2019

Hisse Senedi Piyasaları Enflasyona karşı Koruma Sağlamakta Mıdır?

in: Finans Araştırmaları I, Serkan Yılmaz KANDIR, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.75-94, 2019

Uzun Vadeli Devlet Tahvili Faiz Oranları ArasındakiKoentegrasyon İlişkisi

in: Bankacılık ve Finans Araştırmaları, Serkan Yılmaz Kandır, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.99-115, 2019

ULUSLARARASI HİSSE SENEDİ PİYASALARINDA RİSK-GETİRİ İLİŞKİSİ

in: SOSYAL BİLİMLER ALANINDA ARAŞTIRMA MAKALELERİ- 3, Dr. Öğr. Üyesi İsmail ELAGÖZ Dr. Öğr. Üyesi Göktürk ERDOĞAN Dr. Aslı GEZEN Dr. Abdullah YILMAZ, Editor, Gece Akademi Yayınevi, Ankara, pp.243-268, 2019 Sustainable Development

BIST100, DOLAR-TL VE GÖSTERGE TAHVİL FAİZİ ARASINDAKİ DİNAMİK ETKİLEŞİMİN İNCELENMESİ: VAR(1)-DBEKK (1,1) VE VAR(1)-DVECH (1,1) MODELLERİNE DAYALI BİR ANALİZ

in: BIST100, DOLAR-TL VE GÖSTERGE TAHVİL FAİZİ ARASINDAKİ DİNAMİK ETKİLEŞİMİN İNCELENMESİ: VAR(1)-DBEKK (1,1) VE VAR(1)-DVECH (1,1) MODELLERİNE DAYALI BİR ANALİZ, AD, Editor, Akademisyen Yayınevi, Ankara, pp.1-22, 2018

Optimal Hedge Ratio and Hedging Effectiveness of Foreign Currency Futures: Evidence From British Pound / US Dollar and Euro / US Dollar Futures

in: Optimal Hedge Ratio and Hedging Effectiveness of Foreign Currency Futures: Evidence From British Pound / US Dollar and Euro / US Dollar Futures, Dr. Öğr. Üyesi İsmail ELAGÖZ Dr. Öğr. Üyesi Göktürk ERDOĞAN, Editor, Gece Akademi, Ankara, pp.1-22, 2018