Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

The Effect of Student Centered Listening/Speaking Activities on Turkish Listening Speaking Skills of Bilingual Students

International Journal of Education & Literacy Studies, vol.9, no.1, pp.137-149, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

IKI DILLI ÖGRENCILERIN TÜRKÇE KONUSMA KAYGILARI ÜZERINDE ROL OYNAMA ETKINLIKLERININ ETKISI

ÇUKUROVA ARASTIRMALARI DERGISI, vol.6, no.1, pp.126-140, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

YABANCI DIL OLARAK TÜRKÇE ÖGRETIM PROGRAMI ÜZERINE BIR INCELEME

Kuram ve Uygulamada Sosyal Bilimler Dergisi, vol.4, no.1, pp.1-20, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

2000 YILI VE ÖNCESİNDE YAYIMLANAN MUSTAFA KUTLU’NUN HİKÂYELERİNDE DEĞER AKTARIMI

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.14, no.40, pp.159-185, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

2000 YILI SONRASINDA YAYIMLANAN MUSTAFA KUTLU’NUN HİKÂYELERİNDE DEĞER AKTARIMI

Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, vol.12, no.14, pp.431-464, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

ETKİLİ MEDYA EĞİTİMİ UYGULAMALARI İÇİN BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI

Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, vol.12, no.14, pp.167-186, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Views of Bilingual 7th Grade Students on Aquarium Instruction Technique Practices1

International Journal of Languages’ Education and Teaching, vol.5, no.3, pp.477-501, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Medya Okur Yazarlığı Alanında Yapılan Araştırmalar: Bir Kaynakça Denemesi Research On Media Literacy: A Bibliographical Essay

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi The Journal Of Social Sciences Institute, vol.34, no.34, pp.91-130, 2017 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

The Effect of Aquarium Method on the Bilingual Learners' Turkish Speech Anxietya

Iğd Üniv Sos Bil Der / Igd Univ Jour Soc Sci, vol.3, no.12, pp.1-30, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Akvaryum Tekniğinin İki Dilli 7. Sınıf Öğrencilerinin Türkçe Konuşma Becerilerine Etkisi

International Journal of Language Academy (IJLA), vol.5, no.3, pp.366-390, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

THE IMPACT OF AQUARIUM TECHNIQUEON TURKISH VERBAL SKILLS OFBILINGUAL 7TH GRADE STUDENTS

International Journal of Language Academy, vol.5, no.3, pp.366-390, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

A Bibliography of Research Scrutinizing Education of Values and Education of Values in Turkish Language Instruction

The Black Sea Journal of Social Sciences, vol.9, no.16, pp.383-412, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

The Effect of Aquarium Method on the Bilingual Learners’xx Turkish Speech Anxiety

Iğd Üniv Sos Bil Der / Igd Univ Jour Soc Sci, vol.12, no.2, pp.1-30, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Akvaryum Tekniğinin İki Dilli 7. Sınıf Öğrencilerinin TürkçeKonuşma Becerilerine Etkisi

International Journal of Language Academy (IJLA), vol.5, no.3, pp.366-390, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Effect of Drama Instruction Method on Students’ Turkish Verbal Skills and Speech Anxiety

International Journal of Progressive Education, vol.13, no.1, pp.64-78, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

THE EFFECT OF JIGSAW I INSTRUCTION TECHNIQUE ON VERBAL AND WRITING SKILLS OF STUDENTS

European Journal of Education Studies, vol.2, no.5, pp.29-44, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

YARATICI DRAMANIN ÖĞRENCİLERİN KONUŞMA KAGILARININ GİDERİLMESİNE ETKİSİ THE EFFECT OF CREATIVE DRAMA ON REMOVAL OF SPEECH ANXIETIES OF STUDENTS

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research, vol.9, no.45, pp.598-604, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

MİKRO ÖĞRETİM YÖNTEMİNİN ÖĞRENCİLERİN YAZMA KAYGILARINA VE YAZILI ANLATIM BECERİLERİNE ETKİSİ/THE IMPACT OF MICRO INSTRUCTION METHOD ON WRITING ANXIETY AND WRITTEN EXPRESSION SKILLS OF STUDENTS

Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, vol.11, no.9, pp.475-496, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Mikro Öğretim Yönteminin Öğrencilerin Yaratıcı Yazarlık Becerilerine Etkisi

ADED- Anadili Eğitimi Dergisi, vol.4, no.2, pp.229-249, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

İŞ BİRLİKLİ ÖĞRENME TEKNİKLERİNİN TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE BAŞARI, TUTUM VE UYGULAMALARA YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİYLE İLİŞKİSİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.12, no.30, pp.231-250, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

THE IMPORTANCE OF ORKHON MONOLITH IN TERMS OF VALUE TRANSFER IN TURKISH LANGUAGE TEACHİNG III : BILGE KAGAN MONOLITH

Türk & İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi /The Journal of Turk & Islam World Social Studies, vol.2, no.2, pp.55-70, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

İŞ BİRLİKLİ VE GELENEKSEL GRUP ÇALIŞMASININ DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ

Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, vol.9, no.8, pp.603-622, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

THE EFFECT OF COOPERATIVE LEARNING ON WRITTEN EXPRESSION SKILLS OF PROSPECTIVE CLASSROOM TEACHERS/İŞ BİRLİKLİ ÖĞRENME YÖNTEMİNİN SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ YAZILI ANLATIM BECERİLERİNE ETKİSİ

Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, vol.8, no.9, pp.1781-1799, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

PROSPECTIVE TEACHERS’ OPINIONS ON COOPERATIVE LEARNING PRACTICES/ ÖĞRETMEN ADAYLARININ İŞ BİRLİKLİ ÖĞRENME UYGULAMALARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, vol.8, no.8, pp.761-777, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

NOKTALAMA İŞARETLERİNİN ÖĞRETİMİNDE GRUP ARAŞTIRMASI TEKNİĞİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.8, no.15, pp.257-268, 2011 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

ARAP ÖĞRENCİLERİN TÜRKÇE KONUŞMA KAYGILARI ÜZERİNDE ROL OYNAMA TEKNİKLERİNİN ETKİSİ

5TH INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES - HUMANITIES AND EDUCATION, İstanbul, Turkey, 19 - 20 December 2019, vol.1, no.21, pp.704-709 Creative Commons License Sustainable Development

ROL OYNAMA TEKNİKLERİNİN ARAP ÖĞRENCİLERİN TÜRKÇE KONUŞMA BECERİLERİNE ETKİSİ

5. ULUSLARARASI SOSYAL BEŞERİ VE EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 19 - 20 December 2019, vol.1, no.20, pp.698-703 Creative Commons License Sustainable Development

YAZMA EĞİTİMİ ALANINDA YAYIMLANAN MAKALELERİN ÖZET BÖLÜMLERİNİN AKADEMİK METİN YAZIM İLKELERİNE UYGUNLUĞU

3. ULUSLARARASI SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER KONGRESİ, Van, Turkey, 20 - 22 December 2019, vol.1, no.100, pp.698-707 Creative Commons License

YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ ALANINDA YAYIMLANAN MAKALELERİN ÖZET BÖLÜMLERİNİN AKADEMİK METİN YAZIM İLKELERİNE UYGUNLUĞU

ISPEC INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES-III, Van, Turkey, 20 - 22 December 2019, vol.1, no.102, pp.725-738 Creative Commons License

Dinleme Alanında Yayımlanan Makalelerin özet bölümlerinin Akademik Metin yazma İlkelerine Uygunluğu

ISPEC 3. Ulsulararası Sosyal ve beşeri Bilimler Kongresi, Van, Turkey, 20 - 22 December 2019, vol.1, no.1, pp.1137-1147

Konuşma Eğitimi Alanında Yayımlanan Makalelerin Özet Bölümlerinin Akademik Metin Yazım İlkelerine Uygunluğu

ISPEC 3. Ulsulararası Sosyal ve beşeri Bilimler Kongresi, Van, Turkey, 20 - 22 December 2019, vol.1, no.1, pp.681-697

DRAMANIN İKİ DİLLİ ÖĞRENCİLERİN TÜRKÇE KONUŞMA BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNE ETKİSİ

4. ULUSLARARASI GAP SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Van, Turkey, 29 November - 01 December 2019, vol.1, no.15, pp.602-608 Creative Commons License

DRAMA’NIN İKİ DİLLİ ÖĞRENCİLERİN TÜRKÇE KONUŞMA KAYGILARINI İYİLEŞTİRMEYE ETKİSİ

4. Uluslararası GAP Sosyal Bilimler Kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 29 November - 01 December 2019, vol.1, no.16, pp.609-615 Creative Commons License

THE EFFECT OF STUDENT CENTERED SPEAKING TECHNIQUES ON THE SPEAKING SKILLS OF BILINGUAL STUDENTS

6. Yıldız Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Turkey, 12 - 13 December 2019, vol.1, no.51, pp.479-483 Creative Commons License

THE EFFECT OF STUDENT CENTERED LISTENING / MONITORING ACTIVITIES ON THE TURKISH LISTENING / MONITORING SKILLS

6. Yıldız Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Turkey, 12 - 13 December 2019, vol.1, no.60, pp.474-479 Creative Commons License

AKTİF ÖĞRENME TEKNİKLERİNİN ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKÇE DİNLEME BECERİSİ BAŞARILARINA ETKİSİ

1. ULUSLARARASI ANADOLU MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR ONGRESİ, Diyarbakır, Turkey, 28 - 29 December 2018, vol.3, pp.1140-1147 Creative Commons License

TÜRKÇE YAZMA EĞİTİMİ ÜZERİNE YAPILAN ARAŞTIRMALARIN EĞİLİMLERİNE İLİŞKİN BİR İÇERİK ANALİZİ

1. ULUSLARARASI ANADOLU MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR ONGRESİ, Diyarbakır, Turkey, 28 - 29 December 2018, vol.3, pp.1147-1158

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKÇE DİNLEME BECERİSİ FARKINDALIKLARI ÜZERİNE DENEYSEL BİR ARAŞTIRMA

1. ULUSLARARASI ANADOLU MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR ONGRESİ, Diyarbakır, Turkey, 28 - 29 December 2018, vol.3, pp.1133-1140 Creative Commons License

TÜRKÇE KONUŞMA BECERİSİ ÜZERİNE YAPILAN ÇALIŞMALARA İLİŞKİN BİR İÇERİK ANALİZİ

2.Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Turkey, 7 - 08 December 2018, pp.173-183

AZİZ NESİN'İN "ŞİMDİKİ ÇOCUKLAR HARİKA" ROMANINDA MİZAH UNSURLARI

2. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Antalya, Turkey, 7 - 08 December 2018, vol.2, pp.765-776

AKTİF ÖĞRENME TEKNİKLERİNİN ÖĞRENCİLERİN KONUŞMA BECERİLERİNE ETKİSİ

2.Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Turkey, 7 - 08 December 2018, pp.335-348

TÜRKÇE OKUMA BECERİSİ ÇALIŞMALARININ EĞİLİMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

2.Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Turkey, 7 - 08 December 2018, pp.185-195

ÇOCUKLARA YAZMA BECERİSİ KAZANDIRMANIN ÖNEMİ BAĞLAMINDA “YAZARLIĞA İLK ADIM” ÇALIŞMASI

V. ULUSLARARASI ÇOCUK VE GENÇLİK EDEBİYATI SEMPOZYUMU, İstanbul, Turkey, 19 - 20 October 2018, pp.39-43

Türkçe Öğretim Programlarının (1962-2015) Anlatma (Yazma) Öğrenme Alanı Bakımından Değerlendirilmesi

Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Bilgi Şöleni, Erzurum, Turkey, 12 - 14 May 2017, vol.1, no.1, pp.1-2

Keloğlan Çizgi Filmlerinin Değer İletimi Bakımından Önemi

Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Bilgi Şöleni, Erzurum, Turkey, 12 - 14 May 2017, vol.1, no.1, pp.1-2

Türkiye’de Medya Okuryazarlığı Üzerine Yapılan Çalışmalara İlişkin Bir Kaynakça Denemesi

IV nd International Eurasian Educational Research Congress, Denizli, Turkey, 11 - 14 May 2017, vol.1, no.1, pp.1825-1826

Öğrenme Galerisi Tekniğinin İki Dilli Öğrencilerin Okuduğunu Anlama Başarısına Etkisi

4.Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, Denizli, Turkey, 11 - 14 May 2017, vol.1, no.1, pp.1835-1836

Türkçe Öğretim Programlarının (1968-2015) Dil Bilgisi Öğrenme Alanı Bakımından Değerlendirilmesi

VII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, Çanakkale, Turkey, 27 - 29 April 2017, vol.1, no.1, pp.351

Türkçe Öğretim Programlarının (1968-2015) Anlama (Dinleme-Okuma) Öğrenme Alanı Bakımından Değerlendirilmesi

ULEAD 2017 - VII. ULUSLARARASI EĞİTİMDE ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Çanakkale, Turkey, 27 April - 29 September 2017, vol.1, no.1, pp.352

Mikro Öğretim Yönteminin Öğrencilerin Konuşma Becerilerine Etkisi

III. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, Muğla, Turkey, 31 May - 03 June 2016, vol.1, no.1, pp.13-15

KÖŞELENME TEKNİĞİNİN ÖĞRENCİLERİN TÜRKÇEYİ ETKİLİ KONUŞMA BECERİSİ VE KONUŞMA KAYGISINA ETKİSİ

III. Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, Muğla, Turkey, 31 May - 03 June 2016, vol.1, no.1, pp.15-17

MİKRO ÖĞRETİM YÖNTEMİNİN İKİ DİLLİ ÖĞRENCİLERİN YAZMA KAYGILARI VE BULUŞ, PLANLAMA, ANLATIM BECERİLERİNE ETKİSİ

vııı: Uluslararası Eğiti Araştırmaları Kongresi, Çanakkale, Turkey, 5 - 08 May 2016, vol.1, no.1, pp.373

TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN MEVCUT PROGRAMLA İLGİLİ GÖRÜŞLERİ VE HAZIRLANACAK YENİ PROGRAMA İLİŞKİN BEKLENTİLERİ

VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi -EAB 2016, Çanakkale, Turkey, 5 - 08 May 2016, vol.1, no.1, pp.374-375

Drama'nın İki Dilli Öğrencilerin Türkçe Konuşma Beceri ve Kaygılarına Etkisi

VIII. Uluslararası Eğitm Araştırmaları Kongresi EAB 2016, Çanakkale, Turkey, 5 - 08 May 2016, vol.1, no.1, pp.374

Artvin'in Lisans Yerleştirme Sınavlarındaki Başarısızlığı Üzerine Bir Araştırma

Eğitim Odağında Artvin Sempozyumu, Artvin, Turkey, 1 - 04 June 2012, vol.II, no.70, pp.503-524

Bilgisayar Destekli Türkçe Dersine Yönelik Öğrenci Görüşleri

Eğitim Odağında Artvin Sempozyumu, Artvin, Turkey, 1 - 04 June 2012, vol.I, no.65, pp.539-550

Öğretmen Adaylarının Uygulama Öğretmenlerinin Yeterliliği İle İlgili Görüşleri

Eğitim Odağında Artvin Sempozyumu, Artvin, Turkey, 1 - 04 June 2012, vol.I, no.50, pp.717-742

The Use of the Group Study Based on Traditional Set With Cooperative Learning in Teaching Punctuation Markers

I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Eskişehir, Turkey, 5 - 08 October 2011, vol.I, no.400, pp.702-704

Üniversite Öğrencilerinin "Türk Dili" Derslerindeki Motivasyon Durumları

20. Eğitim Bilimleri Kurultayı, Burdur, Turkey, 8 - 10 September 2011, vol.I, pp.605-606

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Yazılı Anlatım Becerileri Üzerine Bir Araştırma

20. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Burdur, Turkey, 8 - 10 September 2011, vol.I, pp.603-604

İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME YÖNTEMİ VE TÜRKİYE’DE BU YÖNTEMLE TÜRKÇE ÖĞRETİMİ ÜZERİNE YAPILAN TEZLER

I. İlköğretim Bölümleri Öğrenci Kongresi (TUBİTAK), Muş, Turkey, 6 - 08 October 2010, vol.I, no.21, pp.230-245

Books & Book Chapters

YAZMA EĞİTİMİ

Pegem Akademi, Ankara, 2021 Sustainable Development

Yazma Eğitimiyle İlgili Temel Bilgiler

in: YAZMA EĞİTİMİ, MEHMET NURİ KARDAŞ, Editor, PEGEM AKADEMİ, Ankara, pp.1-25, 2021 Sustainable Development

YAZMANIN FİZİKSEL VE ZİHİNSEL SÜREÇLERİ

in: YAZMA EĞİTİMİ, MEHMET NURİ KARDAŞ, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.59-82, 2021

TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA YAZMA EĞİTİMİ

in: YAZMA EĞİTİMİ, MEHMET NURİ KARDAŞ, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.26-58, 2021 Sustainable Development

NABİ

in: FARKLI PERSPEKTİFLERDE ÇOCUK EĞİTİMİ Doğu ve Batı Düşünürlerinin Eğitime Yaklaşım Biçimleri, Zihni Merey, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.141-164, 2020

DİNLERKEN NOT TUTMANIN ÖNEMİ VE NOT TUTMA TEKNİKLERİ

in: DİNLEME EĞİTİMİ, MEHMET NURİ KARDAŞ, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.269-305, 2020

DİNLEME/İZLEME ETKİNLİKLERİ TASARLAMA

in: DİNLEME EĞİTİMİ, MEHMET NURİ KARDAŞ, Editor, Pegem akademi, Ankara, pp.330-378, 2020

Dinleme/İzleme Eğitiminde Beyin-Bellek ve Özelikleri

in: DİNLEME EĞİTİMİ, MEHMET NURİ KARDAŞ, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.71-90, 2020

Konuşma Etkinlikleri Tasarlama

in: KONUŞMA EĞİTİMİ, MEHMET NURİ KARDAŞ, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.295-318, 2020

Konuşma Eğitimiyle İlgili Temel Bilgiler

in: KONUŞMA EĞİTİMİ, MEHMET NURİ KARDAŞ, Editor, Pegem akademi, Ankara, pp.1-25, 2020 Sustainable Development

OKUMA EĞİTİMİNDE BELLEK VE ÖZELLİKLERİ

in: OKUMA EĞİTİMİ, MUSTAFA KAYA,MEHMET NURİ KARDAŞ, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.51-65, 2020 Sustainable Development

Okuma Eğitimiyle İlgili Temel Bilgiler

in: OKUMA EĞİTİMİ, MUSTAFA KAYA,MEHMET NURİ KARDAŞ, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.1-25, 2020 Sustainable Development

OKUMA VE OKUDUĞUNU ANLAMANIN ÖNÜNDEKİ ENGELLER

in: OKUMA EĞİTİMİ, MUSTAFA KAYA,MEHMET NURİ KARDAŞ, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.101-126, 2020

Akademik Metin Yazmanın Basamakları-VI Bulgular Bölümü Hazırlama

in: Türk Dili-II Akademik Yazma Eğitimi, Kardaş M.N., Koç R., Editor, Pegem Akademi Yayın Evi, Ankara, pp.189-220, 2020

TÜRK DİLİ 1: YAZMA EĞİTİMİ

Pegem Akademi Yayın Evi, Ankara, 2019

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Programı -2- Türkiye Maarif Vakfı’nın Hazırladığı Program (TMV, 2019)

in: Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi, Kardaş M.N., Editor, Pegem Akademi Yayın Evi, Ankara, pp.103-132, 2019

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Programı -1- 2016, 2017 Türkçe Öğretim Programları (MEB)

in: Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi, Kardaş M.N., Editor, Pegem Akademi Yayın Evi, Ankara, pp.79-101, 2019

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminin Tarihçesi

in: Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi, Kardaş M.N., Editor, Pegem Akademi Yayın Evi, Ankara, pp.1-25, 2019

2018 Türkçe Dersi Öğretim Programı

in: Türkçe Dersi Öğretim Programları, Akçay, A.; Kardaş, M.N., Editor, Pegem Akademi Yayın Evi, Ankara, pp.119-146, 2019

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminin Tarihçesi

in: Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi, Kardaş M.N., Editor, Pegem Akademi Yayın Evi, Ankara, pp.1-25, 2019

TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞILAN BAŞLICA SORUNLAR

in: TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİ, MEHMET NURİ KARDAŞ, Editor, Pegem Akademi Yayın Evi, Ankara, pp.343-363, 2019 Creative Commons License

Geçmişten Günümüze Türkçe Dersi Öğretim Programları -4-

in: Türkçe Dersi Öğretim Programları, Akçay, A.; Kardaş, M.N., Editor, Pegem Akademi Yayın Evi, Ankara, pp.91-118, 2019

İngiliz Edebiyatı

in: Dünya Edebiyatı Araştırmaları, Sevim, O.; Söylemez, Y., Editor, Nobel Yayıncılık, Ankara, pp.79-104, 2019

Türkçe Öğretiminin Amacı ve Temel İlkeleri

in: Türkçe Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları, Bulut K., Kardaş M.N., , Editor, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara, pp.87-112, 2019

Akademik Metin Yazmanın Basamakları-VI Bulgular Bölümü Hazırlama

in: Türk Dili 2 Akademik Yazma Eğitimi, Kardaş M.N., Koç R., Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.189-220, 2019

7. Bölüm: Akademik Metin Yazmanın Basamakları- II: Başlık, Özet ve Anahtar Sözcük Yazma

in: Türk Dili 2: Akademik Yazma Eğitimi, MEHMET NURİ KARDAŞ, RAŞİT KOÇ, Editor, Pegem Akademi Yayın Evi, Ankara, pp.103-132, 2019

KURAM VE UYGULAMADA TÜRK DİLİ I

Pegem Akademi Yayın Evi, Ankara, 2018

Ses ve Yapı Bilgisi Eğitiminin Temel Kavramları

in: Dil Ve Edebiyat Eğitiminin Temel Kavramları, MEHMET NURİ KARDAŞ, RAŞİT KOÇ, Editor, Pegem Akademi Yayın Evi, Ankara, pp.93-108, 2018

OKUMA KUSURLARI

in: OKUMA EĞİTİMİ, OĞUZHAN, S. ,SÖYLEMEZ, Y., Editor, Nobel Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.79-104, 2018

KONUŞMA EĞİTİMİNİN TEMEL KAVRAMLARI

in: DİL VE EDEBİYAT EĞİTİMİNİN TEMEL KAVRAMLARI, MEHMET NURİ KARDAŞ, RAŞİT KOÇ, Editor, Pegem Akademi Yayın Evi, Ankara, pp.137-149, 2018

DİL VE EDEBİYAT EĞİTİMİNDE TEMEL DİSİPLİNLER

in: Dl ve Edebiyat Eğitiminin Temel Kavramları, MEHMET NURİ KARDAŞ, RAŞİT KOÇ, Editor, Pegem Akademi Yayın Evi, Ankara, pp.1-22, 2018

DİNLEME EĞİTİMİNİN TEMEL KAVRAMLARI

in: DİL VE EDEBİYAT EĞİTİMİNİN TEMEL KAVRAMLARI, MEHMET NURİ KARDAŞ, RAŞİT KOÇ, Editor, Pegem Akademi Yayın Evi, Ankara, pp.125-135, 2018

DİL VE İLETİŞİM

in: KURAM VE UYGULAMADA TÜRK DİLİ I, MEHMET NURİ KARDAŞ, RAŞİT KOÇ, Editor, Pegem Akademi Yayın Evi, Ankara, pp.1-25, 2018

DİNLEME EĞİTİMİNDE NOT TUTMA

in: DİNLEME/ İZLEME EĞİTİMİ, AKÇAY, A., Editor, Nobel Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.147-170, 2018

GÜNLÜK KONUŞMALAR VE NEZAKET

in: ETKİNLİKLERLE HAFTA HAFTA KONUŞMA EĞİTİMİ, Baskın,S. VE Akçay, A., Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.339-364, 2017

Cooperative Learning Method and Its Relationship with the Views of Students on Achievement, Attitude and Applications

in: Education in the 21st Century: Theory and Practice, Koleva, I.,Atasoy,E.,Efe,R. and Zdravka B.K., Editor, St. Klıment Ohrıdskı Unıversıty Press, Sofıa, pp.631-657, 2015